Duurzame mobiliteit op het TT circuit

Stichting Energy Expo heeft samen met de provincies Drenthe en Groningen, Energy Valley en het TT-circuit Assen een testdag voor duurzame voertuigen georganiseerd. Op de startgrid van het TT-circuit stonden 32 verschillende auto’s op groengas, hybride en elektrische auto’s en motoren klaar voor een testrit.

Duurzaam rijden

Het doel van de testdag op het TT-circuit was om kennis te maken met het rijden op Groengas, elektrisch of hybride. Want wie duurzaam rijdt, kan kosten besparen en hoeft geen comfort in te leveren. Ook levert het een forse bijdrage aan een schoner en gezonder leefklimaat, omdat er aanzienlijk minder CO2 wordt uit gestoten. Voor zowel ondernemers als particulieren is het momenteel extra interessant om hun wagens te verduurzamen, omdat er in zowel de provincie Groningen als in de provincie Drenthe een aantrekkelijke subsidie regeling is.

Energy Expo

Stichting Energy Expo organiseerde voor ondernemers en particulieren de gratis testdag. Energy Expo is een onafhankelijk platform waar bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen samenkomen. Hun gezamenlijke ambitie is het versnellen van de overgang naar duurzame mobiliteit en het zien van kansen op dit gebied. De stichting heeft naast duurzame mobiliteit ook volop aandacht voor slimme en passende oplossingen voor mens, milieu en leefomgeving.

© Provincie Drenthe

Subsidie voor verbetering Pieterpad tussen Winsum en Garnwerd

Lauwersland Online | Subsidie voor verbetering Pieterpad tussen Winsum en Garnwerd

Er komt een nieuw wandel- en fietspad tussen Winsum en Garnwerd. Het nieuwe pad is onderdeel van het Pieterpad, de wandelroute van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg in Limburg. Nu geldt de route tussen Winsum en Garnwerd als een van de gevaarlijkste delen van het Pieterpad. De provincie draagt 110.000 euro bij aan het project, dat uitgevoerd wordt door de gemeente Winsum.

60-kilometerweg

Op dit moment lopen wandelaars een gedeelte over een drukke 60-kilometerweg waar vaak te hard gereden wordt. Dat levert gevaarlijke situaties op. Het nieuwe pad tussen Garnwerd en Winsum wordt 2,8 kilometer lang en gaat door de landerijen. Het wordt uiteindelijk geschikt voor fietsers en voetgangers. Het is de bedoeling dat de routebordjes er voor het einde van dit jaar staan en dat de route gemaaid wordt, zodat de wandelaars er langs kunnen. De verharde laag met schelpen wordt later aangelegd, pas daarna is het pad ook toegankelijk voor fietsers.

Het is de bedoeling dat de eerste wandelaars het nieuwe pad voor het einde van dit jaar gaan gebruiken.

© Provincie Groningen

Kabinet maakt keuzes voor eenvoudiger belastingstelsel dat werkgelegenheid en economische groei bevordert

Het kabinet wil toe naar een hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. De ambitie van dit kabinet is om met een stelselherziening 100.000 banen te creëren door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlichten. De stelselherziening moet het huidige systeem van belastingen en toeslagen ook sterk vereenvoudigen.

Dat staat in de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel, die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wiebes geeft aan de hand van acht keuzes richting aan een toekomstig belastingstelsel waarin werken meer loont en dat ondernemerschap bevordert. Deze keuzes bieden financiële ruimte om belastinggeld te verschuiven ten behoeve van een verlaging van de lasten op werk.

Werk

Lagere lasten op arbeid maken het voor mensen die nu geen werk hebben aantrekkelijker om de stap te zetten naar een betaalde baan. Voor mensen die al een baan hebben, wordt het profijtelijk om meer uren te gaan werken. Voor werkgevers geldt dat lagere lasten op arbeid de drempel verlagen om meer mensen in dienst te nemen. Het kabinet ambieert op deze manier 100.000 banen te creëren, bovenop het effect van de herstellende economie.

Vereenvoudiging

Het is nadrukkelijk de bedoeling deze kabinetsperiode een begin te maken de invoering van herzieningsmaatregelen. De staatssecretaris kondigt in zijn brief eerste stappen aan om het toeslagen- en belastingenstelsel te vereenvoudigen. Het kabinet werkt aan een voorstel voor rechtstreekse bekostiging van instellingen in de kinderopvang. Hierdoor daalt het aantal ontvangers van een kinderopvangtoeslag met 99 procent.

Daarnaast wil het kabinet het bestaande stelsel van autobelastingen vereenvoudigen, zonder dat het totaal aan lasten wordt verhoogd. De staatssecretaris zal uitgewerkte voorstellen hiervoor presenteren in de Autobrief 2.0.

Draagvlak

De staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat een stelselherziening onvermijdelijk leidt tot inkomsteneffecten. Het kabinet verwacht op basis van eerdere herzieningen dat 3 tot 5 miljard euro aan financiële ruimte nodig is voor lastenverlichting waarmee inkomenseffecten kunnen worden gecompenseerd. Zodra deze financiële middelen de komende jaren beschikbaar komen, wil het kabinet deze inzetten als de benodigde smeerolie voor de stelselherziening.

Omdat een stelselherziening verstrekkende gevolgen heeft en tijd vraagt, wil het kabinet breed draagvlak verwerven: ,,Herzieningen voltrekken zich over kabinetsperioden heen en vragen daarom een meer robuuste politieke en maatschappelijke welwillendheid.’’

© Rijksoverheid

Miljoenennota 2015: Behoedzaamheid geboden bij economisch herstel

Nederland herstelt langzaam van de crisis. Export, bedrijfsinvesteringen en consumptie vertonen een stijgende lijn. De economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,25%. Het herstel is echter broos en internationale ontwikkelingen vormen een risico. De werkloosheid is onverminderd hoog en de aanpak ervan is een topprioriteit van het kabinet. In de Miljoenennota 2015 kiest het kabinet voor het evenwicht tussen herstel van de koopkracht en het verder op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarnaast zijn er gerichte maatregelen om de economie meer te laten groeien, werkgelegenheid te stimuleren en een antwoord te bieden op opgelopen internationale spanningen.

Het koffertje met de Miljoenennota

Dat blijkt uit de Miljoenennota 2015, die minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dinsdag 16 september aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Hij spreekt van een behoedzame begroting. ‘Met oog voor de lasten van burgers en bedrijven. Maar behoedzaam gezien de internationale turbulentie. Nederland staat er beter voor, maar we zijn er nog niet.’

Aanpassing kruispunten N374

Lauwersland Online | Aanpassing kruispunten N374

Gedeputeerde Henk Brink heeft op dinsdagmorgen 16 september een bezoek aan Eursinge gebracht om samen met de bewoners van Eursinge de werkzaamheden aan het kruispunt met de N374 te bekijken. De provincie Drenthe verlaagt op dit kruispunt in de N374 (Hoogeveensche weg) bij Eursinge de maximum snelheid en brengt markeringen aan.

Dit gebeurt in overleg met de inwoners van Eursinge, die het kruispunt van de N374 met De Goorns en De Vledders onveilig vinden. In Eursinge wordt op het kruispunt een witte signaalkleur aangebracht om de snelheid te remmen. Ook wordt op beide zijwegen een middengeleider aangebracht. De snelheid wordt met bebording teruggebracht van 80 km/u naar 60 km/u. Ook bij Zuidveld wordt een aantal aanpassingen aan het kruispunt uitgevoerd. De haaientanden worden groter gemaakt en er worden borden geplaatst met waarschuwing voor de voorrangskruising. Om het zicht te verbeteren zijn struiken gesnoeid.

Henk Brink: ‘De provincie heeft de veiligheid op haar wegen hoog in het vaandel staan. Toch kunnen we niet elk kruispunt aanpakken, maar we kunnen wel met kleine aanpassingen de situatie veiliger maken. We moeten altijd per situatie bekijken wat mogelijk is. Hier in Eursinge konden we de oversteek gemakkelijker en veiliger maken door het aanbrengen van het witte vlak, samen met de snelheidsbeperking van 60 km per uur.’

© Provincie Drenthe

Deltaprogramma 2015: Nederland veilig en leefbaar in de 21e eeuw

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gaan aan de slag om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen. Voor een leefbaar, bewoonbaar en economisch sterk Nederland in de 21e eeuw.

Dat staat in het Deltaprogramma 2015, De beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden, dat minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Deltabeslissingen volgen uit het advies waaraan deltacommissaris Wim Kuijken sinds 2010 heeft gewerkt.

Belastingplan in teken van lastenverlichting op arbeid

Het Belastingplan 2015 staat in het teken van lastenverlichting op arbeid. Voor deze lastenverlichting is een bedrag van € 1 miljard beschikbaar, dat wordt gebruikt voor een verlaging van het belastingtarief in de 1e schijf en een verhoging van de arbeidskorting, waardoor werken meer loont. Hiermee worden lastenverzwaringen die voortvloeien uit eerder genomen kabinetsmaatregelen deels teruggedraaid.

Het Belastingplan 2015 dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer stuurt, bestaat voornamelijk uit fiscale maatregelen die de lastenverlichting op arbeid vormgeven en uit de fiscale uitwerking van diverse reeds aangekondigde maatregelen. Waar mogelijk wordt ook een eerste aanzet gegeven voor vereenvoudiging van het belastingstelsel. In de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel, die eveneens vandaag naar de Tweede Kamer is gezonden, wordt verder ingegaan op de mogelijkheden tot vereenvoudiging.

Lastenverlichting op arbeid

Door de arbeidskorting fors te verhogen zorgt het kabinet ervoor dat werken volgend jaar meer loont. Hiervoor wordt structureel € 500 miljoen vrijgemaakt. Deze stimulering komt bovenop een verhoging van de arbeidskorting die al was opgenomen in het Belastingplan 2014. In totaal loopt het voordeel voor een werkende op tot ongeveer € 500.

Het tarief voor de 1e schijf van de inkomstenbelasting bedraagt volgend jaar 36,5%. Dat is weliswaar een verhoging met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2014, maar een verlaging in vergelijking met het tarief van 36,76% dat aanvankelijk was voorzien voor 2015. Het kabinet heeft € 0,5 miljard vrijgemaakt om de tariefstijging in de 1e schijf te beperken. De tarieven van de overige belastingschijven blijven ongewijzigd.

De algemene heffingskorting wordt volgend jaar iets steiler afgebouwd. Inkomens boven € 20.000 krijgen hierdoor minder algemene heffingskorting. Doordat in het Belastingplan 2014 een forse verhoging van de algemene heffingskorting is opgenomen, zal de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 52.000 volgend jaar alsnog hoger zijn dan in 2014.

Vereenvoudiging belastingstelsel

Het Belastingplan 2015 geeft waar mogelijk een aanzet tot vereenvoudiging van het belastingstelsel. De werkkostenregeling wordt in aangepaste vorm definitief ingevoerd, waarmee een aanzienlijke vereenvoudiging wordt bereikt. De administratieve lasten voor werkgevers nemen af en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbetert. Hierdoor is het huidige keuzeregime van 2 regelingen voor werkkosten niet meer nodig. Met ingang van volgend jaar komt de oude regeling te vervallen. Het vervallen van het keuzeregime leidt tot een forse besparing van de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst.

Het gebruik van taxatierapporten voor het vaststellen van de bpm bij import van gebruikte auto’s wordt beperkt. Taxatierapporten worden vanaf volgend jaar enkel nog gebruikt voor schadeauto’s en auto’s die zelden in Nederland voorkomen. Voor alle andere auto’s wordt de waarde bepaald aan de hand van een forfaitaire tabel of op basis van een algemeen toegepaste koerslijst. Deze beperking van het gebruik van taxatierapporten draagt bij aan een eenvoudigere uitvoering door de Belastingdienst en bestrijding van misbruik van de regelgeving.

Verdere ondersteuning woningmarkt

Het kabinet bevordert de doorstroming op de woningmarkt door de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden te verlengen van 10 naar 15 jaar. Dit vermindert de maandelijkse lasten voor het ‘oude’ huis en maakt daardoor de aankoop van een ander huis beter mogelijk.

Verder worden 2 tijdelijke maatregelen ter ondersteuning van de doorstroming op de woningmarkt permanent gemaakt. De periode waarin huizenbezitters die hun vorige woning nog niet verkocht hebben gebruik kunnen maken van dubbele aftrek van de hypotheekrente, wordt definitief verlengd van 2 naar 3 jaar. En het blijft mogelijk om opnieuw hypotheekrenteaftrek te krijgen voor een woning die te koop staat en tijdelijk verhuurd is geweest.

Tot slot wordt het verlaagde btw-tarief van 6% voor renovatie en herstel van woningen met een half jaar verlengd en zal daarmee gelden tot 1 juli 2015.

Voor deze maatregelen maakt het kabinet in 2015 ongeveer € 150 miljoen vrij.

Maatregelen 2016

Het Belastingplan bevat tevens een aantal maatregelen dat met ingang van 2016 in werking zal treden.

Het betreft de afschaffing van de ouderentoeslag: het extra heffingsvrije vermogen in box 3 voor ouderen. Hiermee wordt het heffingsvrije vermogen van ouderen gelijkgetrokken met dat van andere belastingplichtigen. Een andere maatregel betreft de ouderenkorting: deze wordt met ingang van 2016 met € 83 verlaagd. Na de verlaging bedraagt de korting € 970 voor ouderen met een inkomen tot € 36.200. Voor inkomens boven deze grens zal de korting € 70 bedragen. Beide maatregelen maken onderdeel uit van het pakket dat dient als alternatief voor de huishoudentoeslag, die definitief niet wordt ingevoerd.

Daarnaast schept het kabinet in het Belastingplan 2015 duidelijkheid over de fiscale behandeling van zware motorrijtuigen met een zogenoemde dubbele cabine. Voertuigen van meer dan 3.500 kilo waarvan de cabine die bestemd is voor personen groter is dan het deel van de auto dat bestemd is voor de lading, worden met ingang van 2016 fiscaal behandeld als een personenauto en niet langer als vrachtauto. Dat betekent dat deze voertuigen onder het hogere mrb-tarief voor personenauto’s vallen en dat bij aanschaf bpm verschuldigd is.

© Rijksoverheid

Overheden en natuurorganisaties werken samen in voorbereiding dijkverbetering

De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl moet worden versterkt. Het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen, de gemeenten Delfzijl en Eemsmond en natuurorganisaties gaan gezamenlijk onderzoeken of hun wensen voor het gebied tegelijk met het dijkverbeteringsproject gerealiseerd kunnen worden. Bestuurders tekenden hiervoor op 29 augustus een intentieverklaring.

Extra kansen

De zeedijk beschermt het land tegen het zeewater en zorgt zo voor waterveiligheid. Het waterschap Noorderzijlvest gaat de dijk versterken om toekomstige, zeer hoge waterstanden en de risico’s van aardbevingen als gevolg van de gaswinning op te kunnen vangen. Parallel aan de dijkverbetering zien diverse partijen mogelijkheden extra wensen voor het gebied te realiseren.

De gemeente Delfzijl heeft plannen voor de uitbreiding van het stadsstrand. Als deze plannen uit het project ‘Marconi’ haalbaar blijken dan is Noorderzijlvest bereid de dijk in het centrum van Delfzijl te verleggen. De gemeente Eemsmond onderzoekt de mogelijkheden voor recreatieve voorzieningen in het gebied. De provincie Groningen initieert onderzoek naar de haalbaarheid van een Rijke Dijk. Dat is een dijk waarop aan de waterkant de natuur beter gedijt. Ook initieert de provincie een onderzoek naar een ‘dubbele dijk’ waarbinnen nieuwe vormen van landbouw en

natuurontwikkeling de ruimte krijgen. De Rijke Dijk en de dubbele dijk sluiten aan bij het Deltaprogramma. Ten slotte wordt onderzocht of het mogelijk is windmolens op de Oostpolderdijk te plaatsen.

Waterveiligheid staat altijd voorop

Voor het waterschap blijft de veiligheid vooropstaan. Waterschapsbestuurder Johannes Lindenbergh: “Noorderzijlvest werkt bij de dijkverbetering, waar mogelijk, graag mee aan de realisatie van extra wensen voor het gebied. Als het past binnen het tijdpad van de dijkverbetering en als het juridisch, technisch en financieel mogelijk is, dan worden deze wensen meegenomen in de verdere voorbereiding op de uitvoering.”

© Waterschap Noorderzijlvest

De M.S. Tender neemt je mee naar de Noordzee vanuit Lauwersoog

Lauwersland Online | M.S. Tender

Een van de mooiste sportvisboten biedt u een heerlijke tijd op de zee. Genieten van de omgeving en van uw vangst, dat is dubbel genieten!

Vanuit Lauwersoog vertrekt de M.S. Tender elke dag uit om te gaan vissen. U kunt gaan vissen op kabeljauw en andere vissoorten. Een hele dag vissen of zelfs meerdere dagen vissen behoort allemaal tot de mogelijkheden. U kunt als individu meevaren of als groep.

Bezoek de website www.ms-tender.nl !

Motorrijder gewond na aanrijding met bestelbus in Garmerwolde

Een 34-jarige motorrijder uit Groningen raakte dinsdagavond gewond na een aanrijding met een bestelbus welke werd bestuurd door een 60-jarige inwoner uit Ten Boer.

De bestelbus reed over de N360 in de richting van Ten Boer. Ter hoogte van de afslag met de Bovenrijgerweg sorteerde hij links voor en wilde hierna afslaan. Daarbij zag hij de uit tegengestelde richting komende motorrijder over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg waarbij de motorrijder met arm- en beenletsel werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De personenauto van een 65-jarige inwoner van Appingedam, die achter de bestelbus reed, raakte beschadigd door rondvliegende onderdelen van de over het wegdek glijdende motor.

Politie neemt goederen in beslag in Groningen

De politie heeft dinsdagochtend een inval gedaan bij een woning en een horecagelegenheid in de Thomassen à Thuessinklaan in Groningen.

De politie had vanuit een onderzoek naar woninginbraken informatie dat hier mogelijk gestolen goederen opgeslagen zouden liggen. In de panden werden diverse goederen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Het gaat onder anderen om gereedschappen en computerapparatuur.

De goederen zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. Bij de inval zijn een man en een vrouw die in de panden aanwezig waren aangehouden. Zij zijn ingesloten voor verhoor.

Lindewijk aan open vaarwater

Zaterdag 20 september om 15:00 uur slaat wethouder Cor Trompetter van Weststellingwerf de eerste piketpalen voor de keersluis die woonwijk de Lindewijk zal verbinden met de Lende. Hiermee geeft de wethouder het startsein voor de aanleg van de sluis die voorjaar 2015 gereed moet zijn. Tevens is dan het 6 meter grote bord met een impressie van de nieuwe keersluis te zien.

Bewoners van de Lindewijk kunnen vanaf volgend jaar de wijk vrij in- en uitvaren. Overigens is een deel van de Lindewijk – grofweg het deel dat grenst aan de huidige woningen – taboe voor explosiemotoren. Dit om het wonen in de natuur hier, beheerd door It Fryske Gea, te benadrukken en overlast voor natuur en bewoners zo klein mogelijk te houden.

Zaterdag 20 september om 15:00 ter hoogte van de aan te leggen sluis is iedereen van harte welkom om deze mijlpaal mee te maken. Ook kan worden geholpen met het slaan van de piketpalen.

Locatie

De locatie is te bereiken door de Lindewijk in te gaan en het Vlinderpad te nemen. Dit kan te voet of met de fiets. De locatie is te herkennen aan het grote bord met de impressie van de nieuwe keersluis.

© Gemeente Weststellingwerf

Politie zoekt betrokkene en getuigen van ongeval in Hoogeveen

De politie is op zoek naar een betrokkene en getuigen van een ongeval tussen twee fietsers. De aanrijding vond dinsdagmiddag rond 16:00 uur plaats op het fietspad van de Atlaslaan in Hoogeveen.

Het slachtoffer, een 65-jarige inwoner van Hoogeveen, reed op zijn fiets. Hij kwam uit de richting van de Satellietlaan en reed in de richting van de Atlaslaan. Op de kruising met het voetpad kwam een andere man op zijn fiets vanaf het voetpad rijden waarna de beide fietsers met elkaar in botsing kwamen.

Het slachtoffer kwam ten val en raakte daarbij gewond en zijn fiets raakte beschadigd. Na de aanrijding hebben beide mannen kort met elkaar gesproken waarbij het opviel dat de betrokken man met een Turks accent sprak. Daarna is de man weggefietst zonder dat hij zijn identiteit bekend heeft gemaakt.

De politie wil graag in contact komen met deze man en met mensen die iets van het ongeval hebben gezien of mogelijk anderzijds informatie hebben. Zij kunnen de politie bellen via telefoonnummer 0900 – 8844. Wanneer getuigen anoniem wensen te blijven dan kunnen deze bellen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 – 7000.

De bruid

Lauwersland Online | Galerie Het RaadhuisWe kijken terug op een bijzonder weekend.

Afgelopen vrijdag de huwelijksvoltrekking van onze jongste dochter in ons Raadhuis. Zaterdag om 13:00 uur de Galerie weer open. Wij werden geraakt door vele felicitaties, mailtjes, kaarten en bloemen. Een weekend vol liefde en verbinding.

Gisteren een heerlijke rustdag, vandaag weer over tot de orde van de dag. Nog een foto van onze stralende dochter, omdat ze nog mooier is dan de kunstwerken in de Galerie :-)

Lauwersland Online | De bruid

© Ankie Onnes

Meer geld naar Defensiebegroting

Defensie krijgt er vanaf 2015 op de begroting extra geld bij en vanaf 2017 structureel € 100 miljoen per jaar. Dat blijkt uit de Miljoenennota van het kabinet voor 2015. Hierin is voor Defensie 7,3 miljard opgenomen.

De Nederlandse Krijgsmacht acteert in een wereld waarin de veiligheidssituatie voortdurend verandert. Dit is direct of indirect van invloed op de Nederlandse belangen. Dit vraagt om een krijgsmacht die slagvaardig en betrouwbaar is. Vanaf 2015 krijgt Defensie er in de begroting extra geld bij, resulterend in structureel € 100 miljoen per jaar vanaf 2017. Defensie is er nog niet, maar er is de reden tot optimisme. Defensie moet immers antwoord kunnen blijven geven op de geopolitieke ontwikkelingen. In het najaar van 2013 werd door het kabinet ook extra geld (€ 115 miljoen) voor Defensie vrijgemaakt.

Trendbreuk

De nationale en internationale veiligheidssituatie vragen verder om een aanpassing van het ambitieniveau van de krijgsmacht. Dit zal gevolgen hebben voor de samenstelling en toerusting van het materieel en personeel van de krijgsmacht, en zo ook voor het bijbehorende niveau van de defensiebestedingen. Het extra geld is een trendbreuk met de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Het is de intentie om deze trendbreuk de komende jaren, waar dat mogelijk en nodig is, verder vorm te geven. In 2015 richt Defensie zich op het verbeteren van de inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Hiermee kan de slagkracht van de krijgsmacht, in het belang van Nederland, worden versterkt.

Verbeteren inzetbaarheid

In 2015 richt Defensie zich op het verbeteren van de inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Bij het gebruik van het extra geld is de nota In het belang van Nederland het uitgangspunt. Goed werkgeverschap blijft centraal staan. Maar ook internationale samenwerking en toekomstbestendigheid, twee kernbegrippen uit deze nota.

Urgente problemen aanpakken

Met het extra geld zal de slagkracht van de krijgsmacht worden versterkt en knelpunten worden aangepakt, zoals de tekorten in voorraden reservedelen en munitie, maar ook bijvoorbeeld het tekort aan helikoptercapaciteit.

Arbeidsvoorwaarden

Het extra geld staat los van de CAO-onderhandelingen die later dit jaar starten. Het overleg met de bonden over de arbeidsvoorwaarden is een apart traject. Zoals dat ook geldt bij andere departementen. Een eventuele aanpassing van de arbeidsvoorwaarden (waaronder loonruimte) en de budgettaire gevolgen, kunnen zodoende niet worden opgenomen in de begroting voor 2015. Dit moet op een later begrotingsmoment worden verwerkt.

© Rijksoverheid

Nieuw fonds slachtoffers oorlogsgeweld en natuurrampen

Het kabinet heeft besloten een nieuw noodhulpfonds in te stellen voor de periode 2014-2017. In totaal wordt 570 miljoen euro extra vrijgemaakt om te voorzien in de eerste levensbehoeften van slachtoffers van oorlogsgeweld en natuurrampen. Dit bedrag komt bovenop het bestaande humanitaire budget van ruim 210 miljoen euro per jaar.

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): ‘De belangrijkste reden voor dit nieuwe fonds is de huidige opeenstapeling van grote crises. In onder meer Irak, Syrië, Zuid-Sudan en de Centraal Afrikaanse Republiek zijn vele miljoenen mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld. We kunnen de bevolking in die landen niet aan hun lot overlaten. In West-Afrika ontwricht ebola het dagelijks leven. Nederland neemt zijn internationale verantwoordelijkheid, door humanitaire hulp te geven waar de nood het hoogst is.’

Het extra geld voor noodhulp zal met name worden ingezet voor uitbreiding van acute noodhulp voor de noodlijdende bevolking in crisisgebieden. Voor verbetering van opvang in de regio en voor preventie van crises. Ploumen: ‘Mensen die alles kwijt zijn, moeten we helpen. Denk aan de miljoenen Syrische vluchtelingen die naar Libanon of Jordanië zijn uitgeweken. Of aan de mensen in Noord-Irak die lijden onder het afschuwelijke geweld van ISIS. We kunnen ook meer doen om te voorkomen dat mensen door een natuurramp worden getroffen, zoals bijvoorbeeld investeren in waarschuwingssystemen voor tsunami’s.’

Los van het extra budget voor noodhulp komt er ook extra geld voor opvang van asielzoekers in Nederland in het eerste jaar. De kosten daarvoor komen voor rekening van ontwikkelingssamenwerking.

© Rijksoverheid

Fietser gewond na aanrijding met auto in Ureterp

Maandagochtend vond er een aanrijding plaats tussen een fietser en een automobilist op de Hegebrechsterleane in Ureterp.

Een 16 jarige jongen uit de gemeente Marum reed op zijn fiets over de Feart en wilde de kruising met de Hegebrechsterleane oversteken. Daarbij kwam hij in botsing met een 53 jarige automobilist uit Ureterp die op de Hegebrechsterleane reed.

De fietser werd met onbekend letsel door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding na betaling met vals geld in Heerenveen

De politie heeft maandagmiddag in de Sieversstraat in Heerenveen een 20-jarige inwoner van Alkmaar aangehouden.

De man had in een winkel aan de Vleesmarkt in Heerenveen geprobeerd te betalen met een vals biljet van 50 euro. Daarna verliet de man snel de winkel.

De gealarmeerde politie trof de man even verderop aan. Hij is aangehouden en ingesloten voor verhoor. Bij zijn fouillering werd nog een tweede vals biljet van 50 euro aangetroffen.

De valse biljetten zijn in beslag genomen.

Onthulling eerste Fryske verkeerstegel

Lauwersland Online | Onthulling eerste Fryske verkeerstegel

Op maandag 15 september heeft wethouder Houkje Rijpstra de eerste Fryske verkeerstegel onthuld. De verkeerstegels dragen bij aan een veilige schoolomgeving en zijn onderdeel van een verkeerseducatief programma ‘Leer in het Verkeer’ gebaseerd op Dick Bruna-illustraties. De tegels zijn geplaatst in de omgeving van basisscholen CBS de Winde en OBS Hurdegaryp in Hurdegaryp.

Op initiatief van de basisscholen en verkeersouders is in samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel gekozen voor de materialen van ‘Leer in het Verkeer’. De Afûk heeft materialen van deze lesmethode vertaald naar het Frysk. De scholen uit Hurdegaryp kiezen als eerste voor deze Fryske materialen.

Leer in het Verkeer

De methode ‘Leer in het Verkeer’ is geschikt voor kinderen van 1 tot en met 6 jaar. De grote kracht van het programma is de combinatie van lesmaterialen voor in de klas en verkeerstegels en -borden in de omgeving van de school. Kinderen leren de theorie in de klas, buiten leren kinderen met behulp van de aanwijzingen op tegels en borden. De aanwijzing op de tegel slaat op de directe omgeving. In de buurt van geparkeerde auto’s ligt er een tegel met de tekst over het oversteken bij geparkeerde auto’s. Door de Fryske verkeerstegels te plaatsen wordt de omgeving van de school een veilige schoolzone. Het veelzijdige Leer in het Verkeer-pakket spreekt alle partijen (kinderen, ouders, school en gemeente) aan op één gezamenlijk doel: verkeersveilig gedrag van kinderen.

© Gemeente Tytsjerksteradiel

Aanrijding tussen motorrijder en fietser in Oosthem

Maandagmiddag heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen een motorrijder en een fietser op de Pikedyk in Oosthem.

Een meisje van 17 en een jongen van 12 jaar uit de gemeente Súdwest-Fryslân fietsten gistermiddag rond 16:30 op de Pykedyk. Een 27-jarige motorrijder uit de gemeente Súdwest-Fryslân wilde de twee fietsers inhalen. Vlak voor het passeren sloegen de twee fietsers linksaf. De motorrijder kon het meisje niet meer ontwijken en reed tegen haar achterwiel aan waardoor zij ten val kwam.

Het meisje had last van haar hoofd en pols en werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder werd door zijn partner naar de dokterswacht in Sneek gebracht. Zijn motor werd afgesleept.

Hennepkwekerij aangetroffen in Eelde

De politie trof maandagavond in een woning aan de Westerhorn in Eelde een hennepkwekerij aan.

Op de bovenverdieping werden 850 planten aangetroffen. Deze werden samen met de voor de kwekerij benodigde apparatuur in beslag genomen en vernietigd.

Er werden geen personen aangetroffen en de politie stelt een onderzoek in naar de eigenaar van de kwekerij.

Te Koop: De Rug 3-121 | Lauwersoog

Lauwersland Online | Te Koop: De Rug 3-121 | Lauwersoog

Lauwersland Online | Makelaardij Lauwersland WonenAdres: De Rug 3-121
9976 VT Lauwersoog
Gemeente De Marne

Vraagprijs: € 175.000 kosten koper
Aanvaarding: In overleg

Perceeloppervlak: 1536m²
Woonoppervlak: ca. 75m²
Bouwjaar: 1993

Omschrijving van de woning:

Op een dubbel grote kavel gelegen vrijstaande recreatiebungalow met een grote dakkapel en extra berging gelegen in het natuurpark “Suyderoogh” in het “Nationaal Park Het Lauwersmeer” grenzend aan de Waddenzee.

Voor zowel eigen gebruik dan wel verhuur. Een zeer ruime kavel (voorheen twee kavels) van ca. 1536m², parkeergelegenheid voor meerdere auto’s. Permanente bewoning is niet toegestaan, u kunt 365 dagen per jaar in de woning verblijven.

Lauwersland Online | Te Koop: De Rug 3-121 Lauwersoog

Droomplek: Het Lauwersmeer gebied is landschappelijk uniek voor Nederland (wetland), het heeft de beschermde status van Nationaal Park en is ideaal voor natuur-/vogelliefhebbers. Ook fantastisch voor waterliefhebbers / zeilers. Dagtochtjes naar Schiermonnikoog (vanuit de haven van Lauwersoog) zijn gemakkelijk te maken. De steden Groningen en Dokkum zijn dichtbij en ook per bus bereikbaar.

De woning staat op een gemeenschappelijk park met centrale voorzieningen zoals zwembad, sauna, tennisbaan, kinderspeelplaatsen/-toestellen, strandjes en dergelijke.

Parkbijdrage inclusief servicekosten, gas, water, licht, kabel, raambewassing ca. € 1500 (bij geen verhuur) tot ca. € 2000,– (bij verhuur, te verrekenen met huuropbrengst). Verhuur van de woning voor hele of gedeelte van het jaar is, desgewenst, mogelijk en verloopt via professionele verhuurorganisatie (Landal). Goede verhuuropbrengst.

Extra’s in deze woning: zeer grote dubbele kavel, extra schuur, grote slaapkamers door gevelbrede dakkapel, tweede toilet/wastafel op bovenverdieping, bedstee uitbouw beneden, daglicht in badkamer. De woning en de vogelrijke tuin bieden veel privacy.

Bezoek de website van Makelaardij Lauwersland Wonen voor alle informatie en een uitgebreide fotoreportage !

Informatiebijeenkomst inwoners Regionaal Informatiepunt Gaswinning

Op 22 september wordt een thema-bijeenkomst georganiseerd over afhandeling van aardbevingschade in Groningen. Tot 18 september kunt u zich hier voor aanmelden via telefoonnummer 0596 – 548 200 of gemeente@loppersum.nl o.v.v. uw naam, telefoonnummer en het aantal personen. De bijeenkomst vindt van 19:30 tot 21:30 uur plaats in de raadzaal van de gemeente Loppersum

Tijdens deze avond wordt informatie gegeven en kunt u met specialisten in gesprek over bijvoorbeeld:

• de stand van zaken rond de schadeafhandeling;
• wat goed gaat en wat beter moet: welke stappen zijn al ondernomen;
• de schadeafhandeling in de toekomst.

De avond is overigens niet bedoeld voor het bespreken van individuele schadegevallen. Die kunt u apart met uw NAM-contactpersoon bespreken.

© Gemeente Bedum

7-jarige gewond bij aanrijding in Scheemda

In de Torenstraat in Scheemda raakte maandagavond een 7-jarige jongen uit die plaats gewond nadat hij met zijn fiets tegen een auto aanreed.

Vermoedelijk deden de remmen van zijn fiets het niet. Een 21-jarige automobiliste uit Bellingwolde kon een aanrijding niet voorkomen.

De 7-jarige is met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht. De VOA van de politie heeft onderzoek gedaan.

Hennepkwekerij aangetroffen in Valthe

Tijdens het innen van openstaande geldboetes trof de parketpolitie maandagmorgen in een woning aan de Waardelen in Valthe alle ingrediënten voor een hennepkwekerij aan.

Een bak met 104 stekken, lampen, foedralen, trafo’s, potgrond, filters, waterzakken en voedingsmiddelen werden verdeeld over de boven- en benedenverdieping aangetroffen. De stroom voor de nog niet in werking zijnde kwekerij werd niet illegaal afgenomen.

Alle voor de kwekerij benodigde goederen werden in beslag genomen en vernietigd. Tegen de 36-jarige eigenaar werd proces-verbaal opgemaakt.

Insluiper in Leeuwarden slaat bewoonster

Een bewoonster van een woning in de M.H. Trompstraat in Leeuwarden is maandagochtend door een insluiper geslagen.

De vrouw zag plotseling een voor haar onbekende man in de keuken staan. Toen ze de man aansprak, kreeg ze een vuistslag in het gezicht. Vervolgens ging de man er vandoor. De vrouw heeft een pijnlijk plek aan de vuistslag overgehouden.

De man heeft niets weggenomen uit de woning. Het zou gaan om een blanke man van ongeveer 1.75m lang met een mager postuur. Hij droeg een zwart petje, een lichtkleurige jas en een donkerblauwe spijkerbroek.

De gealarmeerde politie heeft nog in de omgeving gezocht, maar de man niet meer aangetroffen.

Groninger aangehouden na diefstal in Leeuwarden

De politie heeft maandagavond een 44-jarige man uit Groningen aangehouden in de parkeergarage aan het Zaailand in Leeuwarden.

Medewerkers van de parkeergarage hadden de man herkend als de man die eerder deze maand een diefstal had gepleegd uit een auto. Zij hebben de man meegenomen naar een kantoor en de politie gealarmeerd.

Van de diefstal waren camerabeelden beschikbaar. Agenten zagen dat het om dezelfde man ging en hebben de man aangehouden. De man werd verbaal agressief en bedreigde een medewerker van de parkeergarage. De medewerker doet hiervan aangifte.

De verdachte is ingesloten voor verhoor.

Komende maand wederom landbouwcontroles in Friesland

Ook dit najaar houdt de politie wederom extra controles op het landbouwverkeer in de provincie Friesland. Uit vorige controles blijkt dat veel landbouwvoertuigen niet in orde zijn. De verlichting werkt niet altijd goed of zijn niet zichtbaar door het vuil, er zijn vaak uitstekende delen achter een tractor die te ver uitsteken en er wordt onvoldoende markering gevoerd. Ondanks dat landbouwvoertuigen vaak groot en opzichtig zijn, blijft het belangrijk om goed zichtbaar te zijn voor de andere weggebruikers.

Gebreken gevaarlijk voor andere weggebruikers

Door defecte verlichting kunnen andere weggebruikers minder goed anticiperen op het landbouwverkeer. Uitstekende delen zijn met name gevaarlijk voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals (brom)fietsers, motorrijders en voetgangers. Het is dus van belang om deze uitstekende delen te voorzien van juiste markeringen. Zo kunnen andere weggebruikers het formaat van het voertuig, de aanhanger of de lading beter bepalen.

Schuivende lading

Tijdens controles zien agenten vaak dat de lading niet goed is vastgezet. Als het voertuig een ongecontroleerde wending maakt is de kans aanwezig dat de lading gaat schuiven waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De lading kan daardoor op de weg vallen of het gewicht verplaatst zich zo snel naar één zijde van het voertuig, dat het voertuig hierdoor niet meer goed bestuurbaar is.

Weekendafsluiting N33 Veendam – Zuidbroek

Rijkswaterstaat sluit van vrijdag 19 september 19:00 uur tot maandag 22 september 06:00 uur de N33 tussen N366 Veendam en A7 Zuidbroek af. Gedurende deze periode is dit wegdeel in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van het laatste stukje asfalt en geleiderail bij de bruggen over het Winschoterdiep. Per maandag 22 september aanstaande rijdt het verkeer over beide bruggen.

Hiermee is de verdubbeling van de N33 Assen – Zuidbroek gereed.

De komende tijd worden er nog wel afrondende werkzaamheden op het onderliggend wegennet uitgevoerd. Het weekend van vrijdag 26 september 19:00 uur tot maandag 29 september 06:00 uur is gepland als reserve weekendafsluiting.

Verdubbeling N33 Assen – Zuidbroek

Rijkswaterstaat werkt, in samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe en de omliggende gemeenten, aan de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. Dit gebeurt om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren en de bereikbaarheid van de regio te vergroten.

© Rijksoverheid

Geld vergeten uit te checken in het OV komt ten goede aan de reiziger

De ANWB is tevreden met het pakket aan maatregelen dat vervoerders hebben toegezegd om het aantal vergeten check-outs met de OV-chipkaart terug te dringen.

Ook wordt het voor de reiziger gemakkelijker om te veel betaald geld terug te vragen. In de periode van 1 oktober 2012 t/m 30 september 2013 ging het om een bedrag van 16 miljoen euro dat te veel betaald is door reizigers die met een OV-chipkaart op saldo reizen.

Het NOVB heeft op verzoek van ANWB en Rover een onderzoek uitgevoerd naar het totale bedrag dat vervoerders ontvangen door incomplete ov-chipkaarttransacties. Met name reizigers die af en toe gebruik maken van het OV maken vergissingen. Zij zijn vergeten uit te checken of hebben verkeerd in- of uitgecheckt en hebben dat niet teruggevraagd.

Een greep uit de maatregelen van de vervoerders:

• Er komt één loket voor restitutie voor de reiziger ongeacht met welke vervoerder hij heeft gereisd. Ook wordt de termijn waarbinnen reizigers saldo kunnen terugvragen verlengd van drie naar zes maanden.
• Er komt een proef van NS en Connexxion waarbij reizigers alleen aan het begin en aan einde van de treinreis hoeven uit te checken, ongeacht hoe vaak ze overstappen en met welke vervoerder ze reizen. Dit zal het aantal fouten drastisch terugbrengen.
• Ook zal voortaan elk jaar worden onderzocht welk bedrag vervoerders hebben ontvangen door incomplete of onjuiste ov-chipkaarttransacties. Daardoor wordt duidelijk of de maatregelen effect hebben. De ANWB gaat er van uit dat het onderzoek na een aantal jaren niet meer nodig is.

* Het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad is een overlegorgaan voor vervoerders, rijksoverheid, decentrale overheden en consumentenorganisaties om tot oplossingen te komen voor concessie-overstijgende problemen in het OV. Het NOVB werkt volgens een werkprogramma waarvan het onderzoek incomplete transacties één van de onderwerpen is. Consumentenorganisaties hebben één zetel in het NOVB en hebben adviesrecht.

© ANWB

Kentekenbewijs opgevoerde scooter wordt in beslag genomen

Sinds 1 juli van dit jaar gaat de politie bij snelheidsovertredingen eerder over tot inbeslagname van het kentekenbewijs van brom- en snorfietsen. Het voertuig krijgt dan een zogenaame WOK-status (Wachten Op Keuring).

De WOK-status betekent dat de brom- of snorfiets niet meer gebruikt mag worden totdat deze door de RDW opnieuw is gekeurd en aan alle eisen voor de maximale constructiesnelheid voldoet. Denk dus goed na voordat je met een opgevoerd voertuig de weg opgaat, want het kan zomaar wel eens je voorlopig laatste rit worden. De eigenaar moet uiteraard een boete betalen voor de snelheidsovertreding, maar draait ook op voor de kosten van de keuring (64 euro) en natuurlijk voor de herstelkosten van de brom- of snorfiets. Betrapt de politie een bestuurder op een tweewieler mét een WOK-status op de openbare weg dan wordt deze direct in beslag genomen. Verkoopt de eigenaar een voertuig met WOK-status, dan wordt de beoogde nieuwe eigenaar daarvan automatisch op de hoogte gesteld.

Doel van de maatregel is om overlast door opgevoerde brom- en snorfietsen aan te pakken. Bedenk tevens goed dat je niet alleen in overtreding bent met een opgevoerde tweewieler, maar dat de verzekering ook dwars kan liggen wanneer je bij een ongeval betrokken raakt.

© BOVAG

Een eigen bedrijf starten? Bezoek de Startersdag

Lauwersland Online | RabobankDenk je eraan om een eigen bedrijf te starten? Of misschien heb je net de knoop doorgehakt om te starten? Wanneer je deze beslissing neemt, spelen er veel vragen op. Waar moet ik beginnen? Met welke financiële aspecten moet ik rekening houden? Welke risico’s lopen ik en mijn bedrijf en kan ik deze risico’s afdekken? Samen met de Kamer van Koophandel, Interpolis en vele anderen helpt de Rabobank je zaterdag 1 november graag een stap verder op de Startersdag.

Startersdag

De Startersdag is een jaarlijks terugkerend evenement voor startende en recent gestarte ondernemers. Op de informatiemarkt en in de vele workshops kun je antwoorden vinden op prangende vragen en ontdekken wat jij nodig hebt voor de start van jouw bedrijf. De Rabobank is op de Startersdag aanwezig met een stand op de informatiemarkt. Onze adviseurs bieden je informatie over het ondernemen en over de financiële aspecten van het starten van een onderneming. Je kunt tijdens de Startersdag ook praktisch aan de slag met onze workshop ‘Ondernemingsplan: alles op een rij’. Bovendien is er volop gelegenheid om te netwerken en je ervaringen uit te wisselen met andere startende ondernemers. .

Aanmelden

De Startersdag vindt plaats op zaterdag 1 november op 6 locaties in Nederland: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Wil je meer informatie over de Startersdag? Of wil je je aanmelden voor dit evenement en de workshop van de Rabobank? Dat kan via de site van de Kamer van Koophandel.

Meer informatie en aanmelden op www.kvk.nl/startersdag.

© Rabobank

Nieuwe uitbraak besmettelijke bijenziekte in de provincie Groningen

Er is een nieuwe uitbraak van de besmettelijke ziekte Amerikaans vuilbroed vastgesteld. Het gaat om een locatie in Stadskanaal.

Vervoersverbod

Om verdere verspreiding van deze besmettelijke ziekte te voorkomen, heeft het ministerie van Economische Zaken een vervoersverbod ingesteld van bijen(volken), dat 15 september 2014 om 17:45 uur ingaat en tenminste 30 dagen duurt. Het verbod geldt in een gebied van 3 kilometer rondom de uitbraak. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt controle op de bijenvolken die in dat gebied worden gehouden.

Eerder werd de ziekte aangetroffen in Zuidlaren (gemeente Tynaarlo), Hoogezand-Sappemeer en Exloo. Ook daar gelden vervoersverboden.

Amerikaans vuilbroed

Amerikaans vuilbroed is een ziekte onder larven van Europese honingbij. Het wordt veroorzaakt door de bacterie Paeni-bacillus larvae. De sporen van deze bacterie zijn resistent tegen hitte en uitdroging. De ziekte is niet overdraagbaar op mensen.

© Rijksoverheid

Tunnel tussen Noordhorn en Zuidhorn officieel in gebruik genomen

Het nieuwe deel van de N355 tussen Noordhorn en Zuidhorn en de bijbehorende tunnel is op maandag 15 september officieel geopend. Onder andere gedeputeerde Mark Boumans en burgemeester van Zuidhorn Bert Swart waren daarbij aanwezig. De aanpassingen van de weg hebben te maken met de aanpak van de vaarweg Lemmer – Delfzijl.

Wegomlegging N355

Na ruim een jaar zijn de werkzaamheden tussen Noordhorn en Zuidhorn zo goed als klaar. Tussen Noordhorn en Zuidhorn is bij de nieuwe wijk Oostergast een vaste hoge brug over het Van Starkenborghkanaal (onderdeel van de vaarweg Lemmer – Delfzijl) aangelegd. De provinciale weg N355 is omgelegd. Onder de Langestraat in Noordhorn is een tunnel gekomen, die aansluit op de nieuwe rotonde bij bedrijventerrein Mokkenburg.

Nieuwe brug

De provinciale weg tussen Noordhorn en Zuidhorn (N355) is omgelegd vanwege de opwaardering van het Van Starkenborghkanaal. Over het kanaal komen nieuwe bruggen die de vaarweg geschikt maken voor schepen met drie of vier lagen containers. Bij de keuze voor de ligging van het nieuwe weggedeelte is ook rekening gehouden met de verdere ontwikkeling van de woonwijk Oostergast ten oosten van Zuidhorn. Door de wegomlegging hoeft het doorgaande verkeer in Zuidhorn en Noordhorn niet meer voor de brug te wachten. Hierdoor rijdt er minder verkeer door de dorpen.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De provincies Fryslân, Groningen en Rijkswaterstaat werken aan de verbetering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Doel is dat grotere schepen vlot en veilig kunnen varen. Dan gaat het onder meer om klasse Va-schepen. Dat zijn schepen van 110 bij 11,4 meter met een gewicht van maximaal 3.000 ton. Zo is de weg vrij voor meer transport over water.

© Provincie Groningen

De Groene Kicker | Buitensportcentrum – Pieterburen

De Groene Kicker

De rust, ruimte, prachtige wolkenluchten, kerktorens, goudgele graanvelden, bloeiende aardappelplanten, het uitgestrekte wad… Te veel om op te noemen, ze vormen samen een indruk van het prachtige Groninger Hoogeland.

Beleef het zelf. Zet je auto aan de kant. Deze kan gratis op onze eigen parkeerplaats staan. Huur een fiets, kickbike, skates of kano bij:

Buitensportcentrum De Groene Kicker
Hoofdstraat 102
9968 AH Pieterburen

en geniet.

Eerste exemplaar ‘Groningen op de rails’ uitgereikt in provinciehuis

‘Groningen op de rails; Railvervoer 1860-2020’, zo heet het nieuwste boek van stadshistoricus Beno Hofman. Hij maakte het boek in opdracht van de provincie Groningen. Het eerste exemplaar werd op zaterdag 13 september tijdens Open Monumentendag uitgereikt in het provinciehuis aan gedeputeerde Mark Boumans.

15 september 2014 – Heden en verleden

In het boek kijkt Hofman niet alleen naar het verleden, maar blikt hij ook vooruit naar toekomstige ontwikkelingen. Hij vertelt over het vervoer per paard en wagen en per trekschuit, zoals dat eeuwenlang ging. En over de eerste trein die Groningen binnenreed in 1866. Hofman gaat daarna in op de verdere ontwikkelingen op het spoorwegennet sindsdien. In het boek wordt ook stilgestaan bij spoorprojecten die op dit moment plaatsvinden, zoals Groningen Spoorzone en het Wunderlineproject.

Te koop

Het boek ’Groningen op de rails; Railvervoer 1860-2020’ is te koop in de boekhandel en kost 19,50 euro. Meer informatie is te vinden op de website www.inboekvorm.nl.

© Provincie Groningen

Kick-off project sensortechnologie Dr. Nassau College

■ Leerlingen voor gemeente en provincie aan de slag als geluidsadviseurs

In het provinciehuis in Assen vond vandaag de kick-off plaats van het Scholen voor Duurzaamheid project “Soundscaping voor een betere omgeving”. Leerlingen van het Dr. Nassau College uit Beilen, Assen, Gieten en Norg kregen hun projectopdracht uitgereikt door gedeputeerde Henk van de Boer en opdrachtgever Jan Reitsma, directeur van Sensor City. Aansluitend gaf Tjeerd Andringa van de Rijksuniversiteit Groningen een “mini-college” over het onderwerp.

De leerlingen gaan in hun eigen gemeenten aan de slag als geluidsadviseurs. Met behulp van sensortechnologie zullen ze vier verschillende geluidsomgevingen binnen de gemeente in kaart brengen. Vervolgens gaan ze de opgedane data en kennis gebruiken om adviezen uit te brengen over hoe de vervelende geluidsomgevingen verbeterd kunnen worden. Dit is waar Soundscaping om gaat; het in kaart brengen en zo goed mogelijk inrichten van geluidsomgevingen.

Het initiatief om een project over sensortechnologie te doen komt van de provincie Drenthe en de gemeente Assen. Het wordt georganiseerd door IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), in samenwerking met Sensor City, HIT (Hanze Institute of Technology) en de RUG (Rijksuniversiteit Groningen).

Het doel van het project is meervoudig. Met het oog op de toekomst, is het belangrijk leerlingen te interesseren voor techniek. In dit project maken leerlingen kennis met sensortechnologie, waarbij de nadruk ligt op het thema geluid. Assen is uniek als het gaat om sensortechnologie, want er ligt een uitgebreid netwerk aan sensoren verspreid door de stad waarmee allerlei verschillende zaken gemeten kunnen worden. Naast het wekken van interesse voor techniek, is het ook belangrijk jongeren mee te laten denken over het creëren en/of behouden van een prettige, duurzame en gezonde leefomgeving. Ook dit element komt in het project naar voren.

De komende zes à zeven weken gaan de leerlingen druk aan de slag met hun opdracht. Zij zullen aan het eind elk op hun eigen gemeentehuis de resultaten presenteren. Een aantal groepjes van elke school wordt geselecteerd en zal de uiteindelijke resultaten en adviezen aan de opdrachtgever presenteren op het gemeentehuis in Assen. Hierbij zal ook wethouder Maurice Hoogeveen aanwezig zijn.

© Provincie Drenthe

Grote proef Livedijk XL op zeedijk bij Delfzijl

Op de Ommelanderzeedijk bij Delfzijl is fase twee van LiveDijk XL gestart: de Infiltratieproef XL. Hoe snel verzadigt de zeedijk bij hoogwater?’, is de hamvraag van het onderzoek.

De Ommelanderzeedijk en de Lauwersmeerdijk worden over 14 kilometer real-time gemeten met een sensor-monitoringssysteem. Deze Livedijk is nu de grootste zeedijk van Nederland met sensoren, vandaar de naam Livedijk XL.

Tweede fase LiveDijk XL

Hoe ziet de proef eruit?

Op de dijk is een proefopstelling gemaakt voor een berm-infiltratieproef. Op de dijk komt water van 1 meter hoog. Vervolgens wordt gekeken hoe snel water door de kleilaag van de dijk dringt. Zo bootsen we een situatie na van extreem hoogwater en storm op een echte dijk. Een situatie die normaal niet vaak voorkomt, maar waar de dijk wel tegen bestand moet zijn. In deze proef komt het water 1 meter hoger dan het waterpeil tegen de dijk tijdens de Sint Nicolaasstorm in 2013. Het is voor het eerst dat een dergelijke proef op een echte dijk wordt gedaan. De proef duurt nog tot en met 24 september. Daarna wordt de data verwerkt en geanalyseerd.

Wat levert de proef op?

De infiltratieproef is een goed voorbeeld van een slimme manier om het gedrag van de dijk te bestuderen. Dijkgegevens die gemeten worden, zoals temperatuur- waterspanning en beweging, zijn belangrijke indicatoren voor mechanismen die de dijk kunnen verzwakken. Voorbeelden hiervan zijn piping en macroinstabiliteit. De metingen gebeuren om precies te weten hoe de dijken ervoor staan en om te signaleren of er mechanismen voorkomen waardoor de dijk kan verzwakken. Met deze proef krijgt het waterschap belangrijke aanvullende inzichten, naast het altijd noodzakelijke grondonderzoek.

Eerste fase LiveDijk XL

De eerste fase van dit project heeft, dankzij de meetsystemen en het Dijk Monitoring- en Conditioneringssysteem (DMC), al heel veel inzichten opgeleverd. Al in het eerste jaar na installatie van de systemen konden de effecten van de decemberstorm van 2013 worden gemeten.

Samenwerkende partijen

Fugro, Alert Solutions, Intech, VolkerWesselsTelecom en Landustrie voeren de inflitratieproef XL uit in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest en Stichting FloodControl IJkdijk.

© Waterschap Noorderzijlvest

Jurering van de straten en gebouwen tijdens Lichtweek Bedum

Op verzoek van de werkgroep Lichtweek Bedum zal er vanuit de Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (APB – Bedum) en vanuit de vrijwilligers van de VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen, de prachtig verlichte straten worden gekeurd.

Daarvoor is een jury samengesteld bestaande uit Arie Lenting, buitendienstmedewerker van de gemeente Bedum, Chris Slager, makelaar in Bedum, Tineke van de Belt, debiteurenbeheer bij een uitgeverij.

De jury zal aan de hand van criteria punten geven voor:
• de straat / wijk (doet iedereen mee bijvoorbeeld)
• originaliteit naar aanleiding van het thema OP REIS of eigen thema
• hoe is de eerste indruk van de mooi verlichte straat.
• hoe mooi is de verlichting van een woning of gebouw (niet gezamenlijk als straat)

Aan de hand van de punten zal er een winnaar uitkomen. Het is de bedoeling dat de winnaars op woensdag 17 september bekend zijn. Deze krijgen dan een bord in de straat en/of gebouw. En op zaterdag 20 september zal, tijdens de feestelijke slotavond in het Trefcentrum, de prijzen worden uitgereikt!

Man verdacht van mishandeling van kinderen in Leeuwarden

De politie hield zondagmiddag in Leeuwarden een man aan op verdenking van het mishandelen van twee jongens.

De jongens van 8 en 10 jaar waren met nog een aantal kinderen aan het spelen in de omgeving van de Curacaostraat in Leeuwarden. Daarbij werd een meisje geplaagd.

Even later kwam een bekende van de moeder van het meisje naar de jongens toe. Volgens de jongens greep hij ze bij de keel en duwde ze op de grond. De jongens renden overstuur naar huis. De ouders belden de politie en deden aangifte.

De politie hield even later de 27-jarige verdachte uit Leeuwarden aan. De man is ingesloten voor nader onderzoek.

Stiltemoment in de kerk van Zuurdijk

Lauwersland Online | Stiltemoment in de kerk van Zuurdijk

Ook dit jaar was er vanaf april op iedere laatste vrijdag van de maand weer een stiltemoment.

Ds. Tinus Gerrits uit Leens steekt om 16:00 uur een kaars aan, Peri Kim uit Rasquert improviseert op het gerestaureerde Rohlfingorgel, Tinus Gerrits zal een korte overdenking uitspreken, leest een psalm, Emma van Dijk uit Mensingeweer zingt, en dan is er stilte… Tot slot leest Hans Robertus de psalm in het Gronings.

De stiltemomenten volgen de nummering van de psalmen. Er werd begonnen met psalm 1. Op 26 september, het laatste van dit jaar, zal het stiltemoment in het teken staan van psalm 23. Peri Kim zal op de melodie van deze psalm improviseren.

Bezoekers zijn van harte welkom om te luisteren en de stilte mee te beleven. Een unieke gelegenheid om het orgel te horen en de bijzondere kerk te zien.

LEO met ruime cijfers langs Suameer

Lauwersland Online | FC LEOIn eigen huis heeft degradant FC LEO promovendus Suameer met liefst 5-1 verslagen. Het was een overwinning die pas laat gestalte kreeg na een matige eerste helft met veel vechtvoetbal. Beide teams hadden elkaar, tot zaterdag, nog nooit getroffen in competitieverband.

In de eerste helft liet de gasten LEO het spel maken wat resulteerde in een mooie voorzet van Rick Koster op Rowan Rozema die op zijn beurt Marko Rietema in staat stelde te scoren. Zo stond er al na 8 minuten 1-0 op het elektronische scorebord. Een voorsprong die teniet werd gedaan toen Pieter de Vries een verdedigingsfout kon afstraffen. Toch kon LEO met een voorsprong gaan rusten. Een identiek recept als bij het eerste doelpunt al was nu Peter Kolkena het eindstation. Het gejuich was tot in Zuurdijk te horen. Rick Koster raakte hierna nog de paal.

De eerste twintig minuten na rust waren voor Suameer die met veel passie en strijd LEO onder druk zette. Het leidde niet tot heel grote kansen. Na de 3-1 van Frank Veenwijk was het verzet gebroken. Suameer dacht bij zijn treffer aan hands, de scheidsrechter wil er echter niet aan. In het tumult weet de doelman van Suameer Rowan Rozema te schoppen, het gebeurd echter in de rug van de arbiter. Rozema neemt op een sportieve manier wraak door 10 minuten voor tijd en penalty te benutten en later nog een mooie kopbal te scoren. Het betekend zowel LEO’s 5e in de wedstrijd als Rozema’s 5e in de nog prille competitie.

Omdat ook het 2e en 3e elftal van FC LEO wisten te winnen bleef het nog lang onrustig in de kantine in Leens.

Zaterdag 20 september speelt LEO om 14:00 in Niekerk. Net als Suameer een promovendus. Niekerk is slecht aan de competitie begonnen door tweemaal met ruime cijfers te verliezen. Er is echter geen reden tot onderschatting of arrogantie bij LEO, hiervoor zou het zelf nog beter moeten spelen.

Ombudsman: Politie mist cijfers over hennepacties

De politie ontbeert betrouwbare cijfers over hennepacties waarbij niets wordt aangetroffen dat duidt op een hennepkwekerij. Dit constateert de Nationale ombudsman na zijn onderzoek naar het binnentreden van de politie op zoek naar hennepkwekerijen. De politie mist informatie over hoe vaak wordt binnengetreden in woningen en op basis van welke informatie en in hoeveel gevallen er een hennepkwekerij is aangetroffen. Ook registreert de politie niet of, in de gevallen dat er geen kwekerij werd aangetroffen, er aanwijzingen waren die wijzen op het eerder bestaan van een kwekerij of een kwekerij in aanbouw.

De ombudsman doet de aanbeveling om het registratiesysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH) zodanig aan te passen dat betrouwbare cijfers gegenereerd kunnen worden. Als dat binnen afzienbare tijd niet mogelijk is, zouden deze cijfers handmatig moeten worden bijgehouden. Over één jaar wil de ombudsman betrouwbare cijfers van de politie ontvangen.

Het binnentreden in een woning is een vergaande inbreuk op het huisrecht van burgers. Dit zeer ingrijpend politieoptreden is erg belastend voor de burger. Met enige regelmaat ontvangt de Nationale ombudsman klachten van burgers over de politie, die hun woning is binnengetreden om een hennepkwekerij te ontmantelen, waarbij de politie niets heeft aangetroffen. De ombudsman laat zich niet uit over het beleid en de strenge aanpak van hennepteelt, maar vindt wel dat de politie meer oog moet hebben voor de onschuldige burger.

Om een goed beeld te krijgen van de praktijk zijn drie politie-eenheden bij het onderzoek betrokken en wel Limburg, Rotterdam en Zeeland-West-Brabant. Naast de gebrekkige registratie, constateert de ombudsman dat er geen uniformiteit is bij de voorwaarden die worden gesteld aan het afgeven van een machtiging tot binnentreden. Ook vindt hij dat de politie de burger actief moet inlichten over het binnentreden en ruimhartig moet overgaan tot het vergoeden van de schade wanneer er in de woning niets is aangetroffen dat duidt op een hennepkwekerij.

Nieuw telefoonnummer Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen

Het algemene telefoonnummer van Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen is gewijzigd. U kunt ons vanaf nu bereiken via 088 – 162 5000. Het oude nummer 050 – 367 4777 is niet meer in gebruik.

Bereikbaarheid Veiligheidsregio Groningen en Brandweer Groningen

Met deze wijziging is de organisatie Veiligheidsregio Groningen en de Brandweer in de provincie Groningen via hetzelfde centrale publieksnummer bereikbaar. Via 088 – 162 5000 wordt u doorgeschakeld naar de juiste contactpersoon, afhankelijk van uw vraag. Ook als uw vraag specifiek over de brandweer in uw woonplaats gaat.

Bij spoed altijd 112
Heeft u ons met spoed nodig? Dan belt u uiteraard via het bekende alarmnummer 112 !

© Brandweer Groningen

Aanrander op heterdaad aangehouden in Groningen

De politie hield zondagmorgen in het Noorderplantsoen in Groningen een 29-jarige man uit Groningen aan voor aanranding.

De Groninger wordt ervan verdacht dat hij een 18-jarige vrouw uit de gemeente Aa en Hunze heeft aangerand door haar onzedelijk te betasten.

De verdachte werd op heterdaad ingerekend en ingesloten in een cel. Hij wordt gehoord.

De jonge vrouw gaat in gesprek met de zedenpolitie.

Vrouw en kind gewond bij ongeval op de A7 bij Marum

Een 24-jarige vrouw uit Groningen en haar 1-jarige zoontje zijn zondagmiddag op de autosnelweg A7 bij Marum gewond geraakt bij een verkeersongeval.

De vrouw verloor door onbekende reden de macht over het stuur. Zij sloeg met haar auto meerdere keren over de kop. Via de middengeleiding kwam de auto op de kop tot stilstand op de rijbaan. Moeder en kind zaten beiden in de gordel. Zij werden voor nader onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis.

De auto werd afgesleept en de politie heeft een rapportage van het ongeval gemaakt.

Medewerker van café in Meppel bedreigd

De politie hield zondagavond een man aan op verdenking van bedreiging van een medewerker van een café aan het Zuideinde in Meppel.

De 39-jarige man uit Emmen werd in het café door de medewerker aangesproken op een nog openstaande rekening. De man wenste die niet te betalen en werd erg vervelend. Hij maakte een hoop lawaai, viel bezoekers lastig en wilde de zaak niet verlaten. Hij bedreigde de medewerker met de dood.

De gewaarschuwde politie hield de man aan en de medewerker deed aangifte van bedreiging. De verdachte is ingesloten.

Oefencarrousel voor bevelvoerders Noord Nederland

Brandweer Fryslân organiseert van woensdag 17 t/m zaterdag 20 september, samen met regio Drenthe en Groningen, een grootschalige oefencarrousel voor bevelvoerders. Ze gaan oefenen op onderdelen van de brandweertaken.

Kennis en nieuwe ontwikkelingen

Binnen de brandweer heeft geoefend zijn en kennis hebben van nieuwe ontwikkelingen een hoge prioriteit. Deze oefencarrousel in september – voor bevelvoerders – is een onderdeel van een uitgebreid oefenprogramma. Door veel te oefenen en bij te leren kunnen we de kwaliteit van de brandweerzorg waarborgen en op een adequate wijze hulp bieden aan de samenleving.

Oefenen met collega’s

Oefenen met collega-bevelvoerders uit Fryslân is van grote meerwaarde voor de kwaliteit van de brandweerzorg. Door het zien en meemaken van een inzet van een collega ontstaat een stabieler kwaliteitsnorm.

Incidenten uit de praktijk

Vier dagen lang gaan de bevelvoerders oefenen op verschillende incidenten waar ze in de praktijk regelmatig mee in aanraking komen. De oefenscenario’s zijn gebaseerd op verschillende onderdelen van de brandweertaken, zoals: ongevallen met gevaarlijke stoffen, hulpverlening en brand.

Geloof In Eigen Kunnen

De naam van de oefencarrousel is GIEK, wat staat voor Geloof In Eigen Kunnen. Geloof in eigen kunnen is voor een bevelvoerder een zeer belangrijke voorwaarde in het uitoefenen van zijn taak.

Brandweer Fryslân organiseert deze oefening voor de eerste keer

Couveuseverlof en overdracht bevallingsverlof in wetsvoorstel

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag een aanvulling op het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft de overdracht van het bevallingsverlof van de moeder aan de partner als zij overlijdt bij de geboorte van het kind. Zo is de pasgeborene verzekerd van de zorg van een ouder in de eerste levensperiode.

Een andere maatregel uit het wetsvoorstel, dat voorligt bij de Tweede Kamer, is de verlenging van het bevallingsverlof van de moeder bij langdurige ziekenhuisopname van een pasgeboren kind. Zij krijgt van haar werkgever de gelegenheid haar kind 10 weken thuis te verzorgen. Het huidige bevallingsverlof van 16 weken is namelijk in dergelijke gevallen niet afdoende om een volledig herstel van de moeder te garanderen.

Verder regelt het wetsvoorstel dat iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt voortaan recht heeft op zorgverlof. Momenteel kunnen mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder.

De voorgestelde maatregelen zijn aanvullend op de afspraken die op de werkvloer en binnen gezinnen worden gemaakt. Doel is het combineren van werk en zorg makkelijker te maken. Steeds meer mensen hebben immers zorgtaken. Nu gaan nog te veel werknemers minder uren werken omdat zij hun zorgtaken niet kunnen afstemmen op het werk. Sommigen stoppen zelfs helemaal met werken of raken overbelast en melden zich ziek. Vooral vrouwen zijn daardoor nog te vaak economisch niet zelfstandig, wat vooral bij scheiding tot problemen kan leiden.

© Rijksoverheid