Lauwersland Online - 1450 panden in aardbevingsgebied Groningen moeten versterkt worden

1450 panden in aardbevingsgebied Groningen moeten versterkt worden

Bij circa vijf­hon­derd woningen uit de eerste ronde van het inspec­tie­pro­gramma van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG) is verster­king nood­za­ke­lijk. Daar­naast is het zeer waar­schijn­lijk dat ook de rest van de 1450 gebouwen uit deze eerste inspec­tie­ronde moet worden versterkt.

Deze conclusie trekt Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen Hans Alders op basis van de eerste bere­ke­ningen van de sterkte van de verschil­lende onder­zochte woning­types. Er is echter geen sprake van acuut onvei­lige situ­a­ties. Vandaag heeft de NCG bewo­ners van wie de woning versterkt moet worden, geïn­for­meerd. Met hen wordt de komende periode persoon­lijk gesproken over de beoor­de­ling van hun woning en de verster­kings­maat­re­gelen die moeten worden genomen.

In mei 2016 is de NCG een inspec­tie­pro­gramma gestart voor 1.450 gebouwen in de kern van het aard­be­vings­ge­bied. Het gaat om onge­veer 1100 woningen en 400 andere gebouwen in Loppersum, ‘t Zandt, Appin­gedam (Opwierde Zuid), Over­schild en Ten Post.

Hans Alders: "Uitgangs­punt is dat alle woningen in het aard­be­vings­ge­bied net zo veilig worden als woningen in de rest van Neder­land. De inspec­ties zijn nodig om te beoor­delen of de woningen bouw­kundig versterkt moeten worden, zodat deze beter bestand zijn tegen aard­be­vingen. Bij deze aanpak staat de bewoner centraal. Nadat het inspec­tie­rap­port is besproken, wordt een verster­kings­plan voor de woning gemaakt. Dat is na drie maanden gereed. Daarna worden samen met de bewoner afspraken gemaakt over de uitvoe­ring."

Vergelijkbare woningtypen ook versterken

Er staan in het aard­be­vings­ge­bied veel dezelfde woningen. De woningen waar de eerste bere­ke­ningen van de sterkte van beschik­baar zijn, liggen verspreid over het gebied. Ze beschrijven type woningen en gebouwen die veel voor­komen in deze regio. De verwach­ting naar aanlei­ding van deze eerste bere­ke­ningen is dat alle woningen uit het inspec­tie­pro­gramma van 2016 – en dus beoor­deeld worden op basis van de huidige NPR 9998–2015 — versterkt moeten worden. De betrokken bewo­ners zijn over de uitkom­sten van de inspec­ties geïn­for­meerd. Hier zijn de volgende cate­go­rieën in de woningen te onder­scheiden:

1. Bij onge­veer 13 is inspectie afge­rond en is een voor­lopig bere­ke­nings­rap­port beschik­baar. Er dient versterkt te worden en binnen drie maanden zal met de bewo­ners worden gecom­mu­ni­ceerd wat de verster­king zal behelzen. Deze drie maanden zullen gebruikt worden om de voor­lo­pige rapporten te vali­deren en de verster­kings­op­gave vast te stellen.

2. Bij onge­veer 13 is inspectie afge­rond maar de bere­ke­ning nog niet. Verster­king is zeer waar­schijn­lijk en in prin­cipe wordt drie maanden later aange­geven wat de verster­king zal inhouden. Deze drie maanden zullen gebruikt worden om op basis van over­een­kom­sten met voor­lo­pige rapporten en deskun­dige oordeel een verster­kings­op­gave worden vast­ge­steld.

3. Bij onge­veer 13 is inspectie nog niet afge­rond. Ook hier is gemeld dat verster­king waar­schijn­lijk is en dat in prin­cipe drie maanden na inspectie de verster­kings­op­gave zal worden meege­deeld.

Versterkingsmaatregelen

Uit de eerste beoor­de­lingen komt een eerste indi­catie naar voren dat bij de verschil­lende woning­typen verge­lijk­bare verster­kings­maat­re­gelen nodig zijn om de woning te laten voldoen aan de norm voor aard­be­vings­be­stendig bouwen. Daarbij gaat het bijvoor­beeld om houten vloeren verstijven, verbin­dings­con­struc­ties tussen vloeren en muren verbe­teren of de funde­ring versterken. Voor de 500 woningen wordt eerst de uitkomst van de bere­ke­ningen om de sterkte van de woning te bepalen besproken met de bewoner. Daarna wordt voor de woning uitge­re­kend welke maat­re­gelen nodig zijn en wordt een voor­stel voor de te nemen maat­re­gelen besproken met de bewoner. Bij de beoor­de­ling van de 1450 woningen wordt de Neder­landse Prak­tijk­richt­lijn voor aard­be­vings­be­stendig bouwen (NPR 9998: 2015) gebruikt. Hierin staat de norm voor aard­be­vings­be­stendig bouwen. De uitkom­sten beves­tigen de nieuwe aanpak in het Meer­ja­ren­pro­gramma.

Voorstellen voor 2017

Versterken woningen: vereen­vou­digen en versnellen

Om te bepalen of een woning wel of niet versterkt moet worden, is het nood­za­ke­lijk om elke woning te inspec­teren. In 2017 worden onder regie van de NCG 5.000 woningen geïn­spec­teerd in 18 plaatsen in het aard­be­vings­ge­bied. De inspec­ties voor de eerste helft van 2017 zijn inge­vuld. Inspec­ties en bere­ke­ningen moeten aantonen of deze woningen versterkt moeten worden.

Cata­logus

In de concept Actu­a­li­satie van het Meer­ja­ren­pro­gramma doet de NCG voor­stellen om het versterken van woningen te vereen­vou­digen en versnellen met een catalogusaanpak(dit plan wordt in december besproken in de colleges en de Minis­ter­raad). Als een bepaald type woning geheel geïn­spec­teerd en bere­kend is, dan zijn alle kenmerken en zwakke plekken van dat type bekend. De in beeld gebrachte woning kan als verge­lij­king worden gebruikt voor andere woningen van hetzelfde type. Door een cata­logus te maken met verster­kings­maat­re­gelen voor verschil­lende woning­typen in het aard­be­vings­ge­bied wordt het moge­lijk deze tijd te halveren en dus sneller te starten met de uitvoe­ring. Als na de inspectie blijkt dat een woning versterkt moet worden, wordt samen met de bewoner een plan gemaakt. En de verster­king zo snel moge­lijk in overleg met de bewoner in gang gezet.

Kennis en inzichten groeien

Op het gebied van aard­be­vings­be­stendig bouwen is sprake van voort­schrij­dende kennis en inzichten. Er kunnen bijvoor­beeld nieuwe inzichten zijn die tot aanscher­ping van de NPR kunnen leiden (naar boven en beneden) Daarom stelt Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen twee keer per jaar de uitgangs­punten en normen voor de beoor­de­ling en even­tuele verster­king vast.


Lauwersland Online - 1450 panden in aardbevingsgebied Groningen moeten versterkt wordenOver de Nationaal Coördinator Groningen

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen is een samen­wer­king van twaalf Groninger gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, de provincie Groningen en de Rijks­over­heid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van de huizen en gebouwen en infra­struc­tuur (zoals wegen en dijken) in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. In de orga­ni­satie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen.

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van de minister van Econo­mi­sche Zaken. Hij heeft recht­streeks toegang tot de betrokken minis­ters en kan via de minister van Econo­mi­sche Zaken voor­stellen doen aan de Minis­ter­raad. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen kan voor­stellen doen voor de agenda van en deel­nemen aan de verga­de­ringen van de betrokken onder­raad voor de Minis­ter­raad (REZIM), van Gede­pu­teerde Staten van Groningen en van de colleges van Burge­meester en Wethou­ders van de betrokken gemeenten om bijvoor­beeld het programma of de voort­gang van het programma te bespreken.

In het instel­lings­be­sluit Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen leest u meer over de bevoegd­heden van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Medewerkers

De mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen werken voor­na­me­lijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de mede­wer­kers werkt in Den Haag. De mede­wer­kers onder­steunen de Nati­o­naal Coör­di­nator in zijn taken: het komen tot voor­stellen voor, het bevor­deren van en bijdragen aan de uitvoe­ring en het bewaken en rappor­teren over de voort­gang van het programma 'Aard­be­ving­be­stendig en Kans­rijk Groningen'.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ncg.nl !

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen