Lauwersland Online - 1450 panden in aardbevingsgebied Groningen moeten versterkt worden

1450 panden in aardbevingsgebied Groningen moeten versterkt worden

Bij circa vijfhonderd woningen uit de eerste ronde van het inspectieprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is versterking noodzakelijk. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat ook de rest van de 1450 gebouwen uit deze eerste inspectieronde moet worden versterkt.

Deze conclusie trekt Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders op basis van de eerste berekeningen van de sterkte van de verschillende onderzochte woningtypes. Er is echter geen sprake van acuut onveilige situaties. Vandaag heeft de NCG bewoners van wie de woning versterkt moet worden, geïnformeerd. Met hen wordt de komende periode persoonlijk gesproken over de beoordeling van hun woning en de versterkingsmaatregelen die moeten worden genomen.

In mei 2016 is de NCG een inspectieprogramma gestart voor 1.450 gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied. Het gaat om ongeveer 1100 woningen en 400 andere gebouwen in Loppersum, ‘t Zandt, Appingedam (Opwierde Zuid), Overschild en Ten Post.

Hans Alders: “Uitgangspunt is dat alle woningen in het aardbevingsgebied net zo veilig worden als woningen in de rest van Nederland. De inspecties zijn nodig om te beoordelen of de woningen bouwkundig versterkt moeten worden, zodat deze beter bestand zijn tegen aardbevingen. Bij deze aanpak staat de bewoner centraal. Nadat het inspectierapport is besproken, wordt een versterkingsplan voor de woning gemaakt. Dat is na drie maanden gereed. Daarna worden samen met de bewoner afspraken gemaakt over de uitvoering.”

Vergelijkbare woningtypen ook versterken

Er staan in het aardbevingsgebied veel dezelfde woningen. De woningen waar de eerste berekeningen van de sterkte van beschikbaar zijn, liggen verspreid over het gebied. Ze beschrijven type woningen en gebouwen die veel voorkomen in deze regio. De verwachting naar aanleiding van deze eerste berekeningen is dat alle woningen uit het inspectieprogramma van 2016 – en dus beoordeeld worden op basis van de huidige NPR 9998-2015 – versterkt moeten worden. De betrokken bewoners zijn over de uitkomsten van de inspecties geïnformeerd. Hier zijn de volgende categorieën in de woningen te onderscheiden:

1. Bij ongeveer 1/3 is inspectie afgerond en is een voorlopig berekeningsrapport beschikbaar. Er dient versterkt te worden en binnen drie maanden zal met de bewoners worden gecommuniceerd wat de versterking zal behelzen. Deze drie maanden zullen gebruikt worden om de voorlopige rapporten te valideren en de versterkingsopgave vast te stellen.

2. Bij ongeveer 1/3 is inspectie afgerond maar de berekening nog niet. Versterking is zeer waarschijnlijk en in principe wordt drie maanden later aangegeven wat de versterking zal inhouden. Deze drie maanden zullen gebruikt worden om op basis van overeenkomsten met voorlopige rapporten en deskundige oordeel een versterkingsopgave worden vastgesteld.

3. Bij ongeveer 1/3 is inspectie nog niet afgerond. Ook hier is gemeld dat versterking waarschijnlijk is en dat in principe drie maanden na inspectie de versterkingsopgave zal worden meegedeeld.

Versterkingsmaatregelen

Uit de eerste beoordelingen komt een eerste indicatie naar voren dat bij de verschillende woningtypen vergelijkbare versterkingsmaatregelen nodig zijn om de woning te laten voldoen aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om houten vloeren verstijven, verbindingsconstructies tussen vloeren en muren verbeteren of de fundering versterken. Voor de 500 woningen wordt eerst de uitkomst van de berekeningen om de sterkte van de woning te bepalen besproken met de bewoner. Daarna wordt voor de woning uitgerekend welke maatregelen nodig zijn en wordt een voorstel voor de te nemen maatregelen besproken met de bewoner. Bij de beoordeling van de 1450 woningen wordt de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998: 2015) gebruikt. Hierin staat de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. De uitkomsten bevestigen de nieuwe aanpak in het Meerjarenprogramma.

Voorstellen voor 2017

Versterken woningen: vereenvoudigen en versnellen

Om te bepalen of een woning wel of niet versterkt moet worden, is het noodzakelijk om elke woning te inspecteren. In 2017 worden onder regie van de NCG 5.000 woningen geïnspecteerd in 18 plaatsen in het aardbevingsgebied. De inspecties voor de eerste helft van 2017 zijn ingevuld. Inspecties en berekeningen moeten aantonen of deze woningen versterkt moeten worden.

Catalogus

In de concept Actualisatie van het Meerjarenprogramma doet de NCG voorstellen om het versterken van woningen te vereenvoudigen en versnellen met een catalogusaanpak(dit plan wordt in december besproken in de colleges en de Ministerraad). Als een bepaald type woning geheel geïnspecteerd en berekend is, dan zijn alle kenmerken en zwakke plekken van dat type bekend. De in beeld gebrachte woning kan als vergelijking worden gebruikt voor andere woningen van hetzelfde type. Door een catalogus te maken met versterkingsmaatregelen voor verschillende woningtypen in het aardbevingsgebied wordt het mogelijk deze tijd te halveren en dus sneller te starten met de uitvoering. Als na de inspectie blijkt dat een woning versterkt moet worden, wordt samen met de bewoner een plan gemaakt. En de versterking zo snel mogelijk in overleg met de bewoner in gang gezet.

Kennis en inzichten groeien

Op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen is sprake van voortschrijdende kennis en inzichten. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe inzichten zijn die tot aanscherping van de NPR kunnen leiden (naar boven en beneden) Daarom stelt Nationaal Coördinator Groningen twee keer per jaar de uitgangspunten en normen voor de beoordeling en eventuele versterking vast.


Lauwersland Online - 1450 panden in aardbevingsgebied Groningen moeten versterkt wordenOver de Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het schadeherstel en het aardbevingsbestendig maken van de huizen en gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het aardbevingsgebied in de provincie. In de organisatie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

De Nationaal Coördinator Groningen valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Hij heeft rechtstreeks toegang tot de betrokken ministers en kan via de minister van Economische Zaken voorstellen doen aan de Ministerraad. De Nationaal Coördinator Groningen kan voorstellen doen voor de agenda van en deelnemen aan de vergaderingen van de betrokken onderraad voor de Ministerraad (REZIM), van Gedeputeerde Staten van Groningen en van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten om bijvoorbeeld het programma of de voortgang van het programma te bespreken.

In het instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen leest u meer over de bevoegdheden van de Nationaal Coördinator Groningen.

Medewerkers

De medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen werken voornamelijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de medewerkers werkt in Den Haag. De medewerkers ondersteunen de Nationaal Coördinator in zijn taken: het komen tot voorstellen voor, het bevorderen van en bijdragen aan de uitvoering en het bewaken en rapporteren over de voortgang van het programma ‘Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen’.

Bezoek voor meer informatie de website www.ncg.nl !

© Nationaal Coördinator Groningen