LAUWERSLAND ONLINE - 159 AANMELDINGEN VOOR KOOPINSTRUMENT

159 aanmeldingen voor Koopinstrument

159 woningeigenaren hebben zich aangemeld voor het Koopinstrument van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Belangstellenden konden zich van 15 februari tot en met 16 maart 2018 aanmelden. Het Koopinstrument is een vervolg op de proef die NCG in 2016 startte.

Om in aanmerking te komen voor het Koopinstrument geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de woning in de kern van het aardbevingsgebied staan, namelijk binnen de 0,2 PGA-contour (KNMI-kaart 2015). Daarnaast moet de woning een aaneengesloten periode van minimaal twaalf maanden aantoonbaar openbaar te koop staan. Verder moet de aanvrager eigenaar zijn van de woning of deze via een erfenis hebben gekregen.

De selectie wordt gemaakt op basis van de duur dat de woning te koop staat. Aanvragen waarbij een knelpunt wordt aangevoerd, hebben voorrang op aanvragen zonder aangevoerd knelpunt. De volgende drie categorieën kunnen daarbij een rol spelen:

1. Familieomstandigheden: bijvoorbeeld scheiding, overlijden, ontslag, financiële problemen, psychische problemen door aardbevingen
2. Werk elders
3. Wil kleiner wonen: bijvoorbeeld indicatie voor opname in verzorgingshuis

Selectie woningen

In totaal zijn 159 aanvragen ontvangen. Van deze 159 aanvragen zijn er 41 aanvragen van buiten de 0,2 pga-contour, 10 aanvragen voor woningen die niet of korter dan 12 maanden openbaar te koop staan en 3 aanvragen voor de koop van bedrijfspanden. Deze aanvragen voldoen niet aan de voorwaarden. Het aantal aanvragen dat aan de voorwaarden voldoet, is groter dan het door NAM beschikbaar gestelde budget van 10 miljoen euro.

NCG streeft er naar om eind april de selectie van de woningen die gekocht kunnen worden bekend te kunnen maken. Bij de selectie wordt NCG bijgestaan door een adviescommissie, bestaande uit drie personen: de NVM-makelaar Theo Lieberom, de burgemeester van de gemeente Eemsmond mevrouw Van Beek en iemand met kennis van de Groningse woningmarkt.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het schadeherstel en het aardbevingsbestendig maken van de huizen en gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het aardbevingsgebied in de provincie. In de organisatie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

De Nationaal Coördinator Groningen valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Hij heeft rechtstreeks toegang tot de betrokken ministers en kan via de minister van Economische Zaken voorstellen doen aan de Ministerraad. De Nationaal Coördinator Groningen kan voorstellen doen voor de agenda van en deelnemen aan de vergaderingen van de betrokken onderraad voor de Ministerraad (REZIM), van Gedeputeerde Staten van Groningen en van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten om bijvoorbeeld het programma of de voortgang van het programma te bespreken.

In het instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen leest u meer over de bevoegdheden van de Nationaal Coördinator Groningen.

Medewerkers

De medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen werken voornamelijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de medewerkers werkt in Den Haag. De medewerkers ondersteunen de Nationaal Coördinator in zijn taken: het komen tot voorstellen voor, het bevorderen van en bijdragen aan de uitvoering en het bewaken en rapporteren over de voortgang van het programma ‘Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen’.

Bezoek voor meer informatie de website www.nationaalcoordinatorgroningen.nl !

© Nationaal Coördinator Groningen