Lauwersland Online - 31 aanhoudingen tijdens jaarwisseling in Noord-Nederland

31 aanhoudingen tijdens jaarwisseling in Noord-Nederland

Tijdens de jaar­wis­se­ling werden door de politie in Groningen, Fryslân en Drenthe 31 aanhou­dingen verricht, waar­onder twee voor het gooien van zwaar vuur­werk naar hulp­ver­le­ners.

In de stad Groningen en in Hooge­veen liepen twee mannen ernstig vuur­werk­letsel op. Grote onge­re­geld­heden deden zich in de drie noor­de­lijke provin­cies niet voor, wel vond er een schiet­in­ci­dent plaats in ‘t Zandt.

Geweld tegen hulpverleners

In Gees­brug stond in de oude­jaars­nacht een caravan in brand. Door omstan­ders werden onder andere auto­banden op het vuur gegooid. Dit leverde gevaar op en daarom werd besloten om een einde te maken aan het vuur. Tijdens het blussen werd zwaar vuur­werk naar brand­weer­mensen gegooid. Een 16-jarige inwoner van Gees­brug werd hier­voor aange­houden.

Op de Paga­ni­nilaan in Assen was even­eens een vreug­de­vuur gemaakt. Toen het vuur te groot werd, besloten gemeente en brand­weer in te grijpen. Het vuur werd geblust en de restanten werden door de gemeente opge­ruimd. Tijdens deze werk­zaam­heden hield de politie toezicht. Vanuit het publiek werd een stuk zwaar vuur­werk naar één van de agenten gegooid. Dit alles werd gefilmd door een bodycam die één van hen droeg. Een 16-jarige Asse­naar werd aange­houden. Hij zag echter kans om ervan­door te gaan. Later die nacht werd hij door zijn ouders naar het poli­tie­bu­reau gebracht. Beide verdachten werden voor nader onder­zoek inge­sloten.

In Drachten werd een bevei­liger geslagen door een feest­ganger. Hier­voor werd een verdachte aange­houden. In Wolvega en Groningen werden twee agenten bele­digd. Ook hier­voor werden twee verdachten aange­houden. Tenslotte raakte in Leeu­warden nog een agent gewond. Hij werd geslagen door een verdachte die door hem naar het poli­tie­bu­reau werd gebracht.

Geweld tegen poli­tie­mensen of andere hulp­ver­le­ners wordt niet geto­le­reerd, daar treedt de politie hard tegen op. Welke vorm van geweld het ook betreft. Het uitgangs­punt van de politie is: handen af van onze hulp­ver­le­ners. Tijdens de jaar­wis­se­ling werd daarom extra gelet op agressie met (ille­gaal) vuur­werk tegen poli­tie­mensen. Voor het doel­be­wust gooien van zwaar knal­vuur­werk rich­ting hulp­ver­le­ners of burgers kun je vervolgd worden voor (poging tot) zware mishan­de­ling of (poging tot) dood­slag.

Vuurwerkslachtoffers

Tijdens de oude­jaars­nacht raakten in Noord-Neder­land twee mannen gewond door vuur­werk. In Groningen liep een 63-jarige inwoner van de stad ernstig letsel op aan één van zijn handen toen hij een stuk vuur­werk wilde oprapen. Het slacht­offer werd per ambu­lance naar een zieken­huis in de stad gebracht. In Hooge­veen raakte een 44-jarige inwoner van die plaats gewond toen vuur­werk in zijn gezicht ontplofte. Het slacht­offer werd even­eens per ambu­lance over­ge­bracht naar een zieken­huis.

31 aanhoudingen

In de drie noor­de­lijke provin­cies werden tijdens de jaar­wis­se­ling in totaal 31 verdachten aange­houden. Veelal voor vergrijpen zoals mishan­de­ling, vernie­ling, bele­di­ging en het bezit van ille­gaal vuur­werk. Voor Groningen ging het om 15, voor Fryslân om 9 en in Drenthe om 7 verdachten.

Aanhoudingen na schietincident

In de vroege nieuw­jaarsoch­tend vond bij een woning aan de Beukweg in ‘t Zandt een schiet­in­ci­dent plaats. Daarbij raakte een 28 jarige inwoner van ’t Zandt gewond. Het slacht­offer werd gesta­bi­li­seerd door het ambu­lan­ce­per­so­neel en vervol­gens per ambu­lance over­ge­bracht naar een zieken­huis. Door de politie werd direct een onder­zoek gestart. Een 34-jarige inwoner van Appin­gedam en een 53-jarige inwoner van ‘t Zandt werden in de straat aange­houden als verdachten van betrok­ken­heid bij dit inci­dent. Ze werden over­ge­bracht naar het poli­tie­bu­reau en daar voor nader onder­zoek inge­sloten. In en rondom de woning werd sporen­on­der­zoek verricht. Daar­naast werden getuigen en betrok­kenen gehoord door recher­cheurs. De aanlei­ding van het schiet­in­ci­dent is nog ondui­de­lijk.

Meldingen via 0900 — 8844

Via 0900 — 8844, het lande­lijke servi­ce­nummer van de politie, kwamen in Noord-Neder­land zo’n 2000 tele­foon­tjes binnen. Deze tele­foon­tjes gingen veelal over vuur­werk­over­last, brandjes en geluids­over­last. De meld­kamer in Noord-Neder­land kreeg onge­veer 1200 tele­foon­tjes te verwerken.

© Politie.nl