Lauwersland Online - 331 miljoen euro voor nieuwe zorggebouwen in Groningen

dinsdag 12 maart 2019

331 miljoen euro voor nieuwe zorg­ge­bouwen in Groningen

20 partijen werken samen aan toekomst­be­sten­dige zorg in aard­be­vings­ge­bied

Op maandag 11 maart hebben acht zorg­aan­bie­ders, twee woning­cor­po­ra­ties, vijf gemeenten, provincie Groningen, zorg­kan­toor en zorg­ver­ze­ke­raar Menzis, het Rijk en Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen het Groninger Zorg­ak­koord onder­te­kend. De partijen inves­teren geza­men­lijk 331 miljoen euro in nieuwe toekomst­be­sten­dige en aard­be­vings­be­sten­dige zorg­ge­bouwen. Met dit akkoord slaan de partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat Gronin­gers in het aard­be­vings­ge­bied ook in de toekomst dicht bij huis kwali­ta­tief goede zorg en behan­de­ling in de regio krijgen. De samen­wer­kings­af­spraken zijn tevens een belang­rijke aanjager voor inno­vatie en vernieu­wing in de zorg­sector.