Lauwersland Online - 700.000 snorfietsen in Nederland

700.000 snorfietsen in Nederland

Neder­land telde op peil­datum 1 juli 699.955 snor­fietsen en inmid­dels is de grens van 700.000 gepas­seerd, zo blijkt uit cijfers van BOVAG, RAI Vere­ni­ging en RDC.

De snor­fiets­ver­koop zit dit jaar stevig in de lift met 26.943 verkochte exem­plaren en een toename van 15,5 procent ten opzichte van de eerste helft vorig jaar. Behalve in Groningen wordt in elke provincie dit jaar een flinke plus geno­teerd, terwijl Limburg de meeste snor­fietsen per 1.000 inwo­ners heeft.

In de Rand­stad-provin­cies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland werden tot en met juni 14.427 nieuwe snor­fietsen verkocht en dat is 53,5 procent van het totale aantal in Neder­land. In Utrecht nam de verkoop ten opzichte van de eerste 6 maanden van 2016 toe met 8,8 procent, in Noord-Holland conform het lande­lijke beeld met 15,6 procent en in Zuid-Holland zelfs met 17,8 procent.

Intussen telt ons land 41 snor­fietsen per 1.000 inwo­ners, met Limburg als koploper (46) en Fries­land als hekken­sluiter (29). Noord- en Zuid-Holland zitten met 43 per 1.000 net boven het gemid­delde, terwijl Utrecht er ruim onder zit (33) en per 1.000 inwo­ners zelfs minder snor­fietsen telt dan Drenthe (35) en Zeeland (34).

Oplossing voor verkeersproblemen

BOVAG-voor­zitter Bertho Eckhardt verklaart de popu­la­ri­teit: "Grote steden en toegangs­wegen slibben dicht, terwijl parkeer­ruimte in stads­centra steeds schaarser wordt. Logisch dus dat veel wegge­brui­kers op zoek gaan naar een alter­na­tief waarmee ze deze proble­ma­tiek kunnen omzeilen. De snor­fiets voor­ziet over­dui­de­lijk in een behoefte en kan steden verlossen van grote bereik­baar­heids­pro­blemen."

Steven van Eijck, voor­zitter van RAI Vere­ni­ging: "Er lopen vele discus­sies over hoe om te gaan met het toene­mende gebruik van snor­fietsen in grote steden. Deze cijfers tonen eens te meer aan dat de snor­fiets voor veel mensen onmis­baar is en uiter­mate geschikt voor vervoer in de stad en voor woon-werk­ver­keer. Dat moeten we omarmen door ervoor te zorgen dat deze groep verkeers­deel­ne­mers –evenals andere twee­wie­lers– goed wordt onder­steund."

Bezoek voor meer infor­matie de website www.bovag.nl !

© BOVAG