Lauwersland Online - 700 sporters met een verstandelijke beperking in actie bij de Special Olympics Regionale Spelen Groningen 2017

700 sporters met een verstandelijke beperking in actie bij de Special Olympics Regionale Spelen Groningen 2017

Spor­ters in actie bij het korfbal tijdens de Special Olym­pics Regi­o­nale Spelen Groningen 2015. Foto: © Kim Stel­ling­werf

In Groningen worden op zaterdag 17 juni de Special Olym­pics Regi­o­nale Spelen Groningen 2017 geor­ga­ni­seerd. De Brug provincie Groningen orga­ni­seert dit sport­eve­ne­ment voor mensen met een verstan­de­lijke beper­king. Het is inmid­dels alweer de 5e editie met 200 spor­ters meer dan tijdens de vorige editie.

Tijdens de Special Olym­pics Regi­o­nale Spelen Groningen nemen de spor­ters het tegen elkaar op in de sporten: voetbal, atle­tiek, zwemmen, tafel­tennis, tennis, basketbal, korfbal en judo. Daar­naast staan er drie nieuwe takken van sport op het programma dit jaar: bocce, bowlen en paard­rijden. Tot slot staan ook de programma’s SportFun! en MATP (Moto­risch Acti­vi­teiten Trai­nings­pro­gramma) op het programma voor de spor­ters die (vanwege hun beper­king) niet in staat zijn om mee te doen aan wedstrijd­sporten. Het bijzon­dere aan Special Olym­pics evene­menten is dat spor­ters tegen­stan­ders treffen van hun eigen niveau. De deel­ne­mers komen hoofd­za­ke­lijk uit de provin­cies Groningen, Drenthe en Fries­land en in een aantal gevallen ook andere regio’s van Neder­land.

Voor en door de doelgroep

Een bijzonder aandachts­punt deze editie is het vergroten van de betrok­ken­heid van met een verstan­de­lijke beper­king. Zo is er een Spelers­raad opge­richt die mee heeft gedacht over het evene­ment. Hebben cliënten van De Zijlen meege­holpen met allerlei voor­be­rei­dende werk­zaam­heden. En is Roald van Niejen­huis, bewoner van het woon­i­n­i­ti­a­tief Funda­ment in Haren voor mensen met een verstan­de­lijke beper­king, co-presen­tator tijdens de openings­ce­re­monie samen met Atze Lubach.

Locaties

De sporten vinden plaats in de stad Groningen op de loca­ties van de RUG/ACLO (Zernike Complex, Blauw­borgje 16), Atle­tiek­baan Stads­park (Mulock Houwer­laan 25), Zwembad De Parrel (Eiken­laan 290) Bowling­cen­trum Groningen (Gedempte Katten­diep 4). Het paard­rijden vindt plaats bij Manege Lipizza in Veendam (Fauna 4–6).

De wedstrijden duren van 10:30 tot 17:00 uur en het evene­ment is gratis toegan­ke­lijk voor publiek. Het evene­ment start om 09:00 uur met een spec­ta­cu­laire openings­ce­re­monie in het Willem Alexander Sport­cen­trum.

Side-events op vrijdag

Nieuw dit jaar is dat er op vrijdag ook al een sportdag plaats­vindt waar 430 leer­lingen van het speciaal onder­wijs aan deel­nemen: de Special Heroes Olympic Chal­lenge. Deze dag wordt geor­ga­ni­seerd door Special Heroes, De Brug provincie Groningen en de Hanze­ho­ge­school Groningen, Insti­tuut voor Sport­stu­dies. Tege­lij­ker­tijd vindt er ook nog een sympo­sium plaats geor­ga­ni­seerd door de Inno­va­tie­werk­plaats Active Ageing voor mensen met een verstan­de­lijke beper­king, waar tal van noor­de­lijke zorg­in­stel­lingen bij aange­sloten zijn. De acti­vi­teiten op vrijdag zijn van 09:30 tot 13:30 uur op de ACLO en het Willem Alexander Sport­com­plex.