Lauwersland Online - Galerie Het Raadhuis

Voor toon­aan­ge­vende figu­ra­tieve kunst bent u van harte welkom bij Galerie Het Raad­huis in Eenrum. Schil­de­rijen, beelden en kera­miek: hier vindt u kunst van hoge kwali­teit, voor iedereen.

Met veel passie en gedre­ven­heid orga­ni­seert gale­rie­houd­ster Ankie Onnes zes keer per jaar expo­si­ties van figu­ra­tieve kunst. Zij werkt met een vaste groep kunste­naars die ze presen­teert in een solo-, duo- of in een groeps- of thema­ti­sche expo­sitie. Ankie presen­teert zowel gere­nom­meerde kunste­naars als jonge, veel­be­lo­vende talenten.

Ankie Onnes nodigt u van harte uit voor een bezoek!


Galerie Het Raad­huis
Raad­huis­straat 17
9967 RA Eenrum
tele­foon: 0595 - 497 002

Bezoek voor meer infor­matie de website www.galeriehetraadhuis.nl !

Galerie Het Raad­huis is geopend op zaterdag en zondag van 13:00 – 17:00 uur.


Galerie Het Raad­huis

is geves­tigd op het karak­te­ris­tieke Groninger Hoge­land, in het voor­ma­lige raad­huis van Eenrum. Het monu­men­tale Amster­damse School­pand uit 1930 is ontheven van haar oorspron­ke­lijke taak, maar heeft de tand des tijd door­staan en een nieuw leven gekregen. Nu herbergt het gebouw vijf prach­tige expo­si­tie­ruimtes en een indruk­wek­kende hal verdeeld over twee verdie­pingen.

In de stockruimte is een ruime, steeds wisse­lende collectie schil­de­rijen te zien. Ook heeft de Galerie een kunst­uit­leen van het werk van Theo Onnes , de echt­ge­noot van de gale­rie­houd­ster. Deze bezielde kunste­naar werd bekend door zijn tref­fende schil­de­rijen van koeien en geiten. Zijn werk is perma­nent te zien in Galerie het Raad­huis.

Galerie het Raad­huis biedt u kunst op een unieke locatie, in de directe omge­ving van het Lauwersmeer en de Wadden­kust.