Lauwersland Online - Museum Wierdenland

Museum Wier­den­land in Ezinge richt zich op de verhalen over het land­schap en de cultuur van terpen en wierden in het noor­de­lijk Wadden­kust­ge­bied. Speciale aandacht is er voor het oudste cultuur­land­schap van Neder­land – het Nati­o­naal Land­schap Middag-Humster­land en de wierde Ezinge.

Arche­o­lo­gi­sche vond­sten tonen hoe de mensen op de wierde leefden in de IJzer­tijd, Romeinse tijd en in de Middel­eeuwen. Een bijzon­dere vinding uit de wierde De Bouwerd, het dubbele paar­den­graf met hond, is één van de spec­ta­cu­laire vond­sten uit de Groninger arche­o­logie.

Regel­matig worden er acti­vi­teiten en, jaar­lijks, tentoon­stel­lingen passend bij de hier­boven genoemde aandachts­punten geor­ga­ni­seerd.

Sinds eind oktober 2012 mag het zich gere­gi­streerd museum noemen, opge­nomen in het lande­lijk Muse­um­re­gister.

Vaste acti­vi­teiten

● Iedere 2e zondag van de maand is er om 14:00 uur een gratis rond­lei­ding
● Iedere 3e zaterdag van de maand, van mei tot en met september, is er een fiets­tocht onder leiding van een deskun­dige gids
● Iedere laatste zondag van de maand is er van 14:00 tot 16:00 uur een kinder­ac­ti­vi­teit

Gratis toegang

● Arche­o­lo­gisch Infor­ma­tie­punt (AIP)
● Toeris­tisch Infor­ma­tie­punt (TIP)
● Muse­um­café
● Muse­um­winkel


Lauwersland Online - Museum Wierdenland | ontdek het oudste cultuurlandschap van Nederland!


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 - 621 524

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openings­tijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!