Lauwersland Online - Advies recyclingbijdrage auto's en beheerbijdrage batterijen dalen in 2017

Advies recyclingbijdrage auto's en beheerbijdrage batterijen dalen in 2017

De advies recy­cling­bij­drage voor personen- en lichte bedrijfs­wa­gens daalt in 2017 van 45 euro naar 42,50 euro (incl. BTW) per nieuw verkocht voer­tuig. Ook de advies beheer­bij­dragen voor Li-ion accu’s voor hybride en vol-elek­tri­sche auto’s gaan naar beneden.

ARN geeft in opdracht van de auto­branche uitvoe­ring aan de product­be­sluiten Bba (Besluit beheer auto­wrakken) en Bbb (Besluit beheer batte­rijen). Voor beide acti­vi­teiten int ARN een bijdrage bij de impor­teur om de recy­cling­kosten te dekken. ARN verzorgt de jaar­lijkse verslag­leg­ging aan het minis­terie van Infra­struc­tuur en Milieu en zorgt voor een lande­lijk dekkend netwerk van afgif­te­punten waar de eind­ge­bruiker zijn auto of accu koste­loos kan inle­veren.

Autowrakken

De recy­cling­bij­drage op auto’s maakt het moge­lijk om aan de wette­lijke verplich­ting te voldoen van het Bba en ook komend jaar opnieuw een recy­cling­pres­tatie van 95 procent te reali­seren. ARN werkt hier­voor samen met ruim 300 bedrijven in de keten van afge­dankte auto’s en recy­clet de laatste cruciale procenten met behulp van de Post Shredder Tech­no­logy (PST)-fabriek in Tiel. De komende jaren staan bij ARN in het teken van effi­ci­ency en het ontwik­kelen van nieuwe afzet­markten om de kosten van recy­cling te verlagen. Daar­door kan de advies recy­cling­bij­drage per auto in 2017 omlaag naar 42,50 euro (incl. BTW).

Accu’s en batterijen

Door het ontwik­kelen van moge­lijk­heden voor second-use van Li-ion accu’s kunnen de recy­cling­kosten omlaag. Daar­naast zijn er, anti­ci­pe­rend op de markt­ont­wik­ke­lingen, twee nieuwe cate­go­rieën toege­voegd. De nieuwe advies beheer­bij­drages voor het jaar 2017 zien er als volgt uit:

• De advies beheer­bij­drage voor lood­zuur en NiMH auto(start-) accu’s en -batte­rijen blijft gelijk aan die van 2016: 0,05 euro (excl. BTW).

De advies bijdragen voor Li-ion (start-)accu’s worden in 2017 (incl. BTW):
• 10 euro per accu bij een accu gewicht ≤5 kg
• 25 euro per accu bij een accu gewicht >5 kg en ≤25 kg
• 75 euro per accu bij een accu gewicht >25 kg en ≤100 kg
• 150 euro per accu bij een accu gewicht >100 kg en ≤350 kg
• 180 euro per accu bij een accu gewicht >350 kg en ≤600 kg
• 210 euro per accu bij een accu gewicht >600 kg en ≤900 kg

Deze beheer­bij­dragen voor Li-ion accu’s en batte­rijen komen bovenop de 42,50 euro recy­cling­bij­drage.


Over ARN

Grond­stoffen worden schaarser. Ook de grond­stoffen die nodig zijn voor de productie van auto’s. We moeten er zuiniger mee omgaan en ervoor zorgen dat mate­ri­alen zoveel moge­lijk worden herge­bruikt.

In de auto-indu­strie gaat het om duize­ling­wek­kende aantallen. De wereld­wijde auto­pro­ductie ligt boven de 90 miljoen nieuwe auto’s per jaar. Daarvan komen in Neder­land jaar­lijks zo’n 500.000 voer­tuigen op de markt.

Alle lidstaten van de Euro­pese Unie moeten sinds 2015 95% van het gewicht van afge­dankte auto’s nuttig toepassen volgens de Euro­pese Auto­wrakken richt­lijn.

ARN, motor achter de Nederlandse autorecyclingketen

ARN heeft de opdracht ervoor te zorgen dat Neder­land de 95%-doelstelling haalt. Dit is de afge­lopen jaren ruim­schoots gelukt. 88,9% van de afge­dankte auto’s wordt gere­cy­cled en 9,8% nuttig toege­past. Daarmee komen we op een totaal percen­tage van 98,7% in 2016.

Een voor­uit­stre­vende over­heid, een betrokken auto­mo­biel­sector, honderden gepas­si­o­neerde onder­ne­mers in de recy­cling­sector en finan­ciële bijdragen van consu­menten hebben de ruimte geschapen om dit niveau te kunnen bereiken. En daarmee zijn we uniek in Europa.

Autorecycling doen we samen

ARN staat voor volle­dige auto­re­cy­cling. Al onze inspan­ningen zijn erop gericht dit doel zo snel moge­lijk en econo­misch haal­baar te reali­seren.

We werken samen met de hele keten van auto­re­cy­cling. We onder­steunen indi­vi­duele onder­ne­mers om zich verder te verduur­zamen. De maak­in­du­strie kan mede dankzij onze exper­tise steeds meer hoog­waardig gere­cy­cled mate­riaal toepassen en verwerken tot nieuwe producten. We helpen consu­menten en gara­ge­hou­ders hun oude auto’s verant­woord in te leveren. We denken mee met over­heden bij het ontwik­kelen van regel­ge­ving en stimu­leren een gelijk speel­veld.

Ook verrijken we de kennis van duur­zame recy­cling door eigen onder­zoek en inno­vatie. Deze kennis delen we belan­ge­loos. En om nood­za­ke­lijke ontwik­ke­lingen te versnellen, treden we waar nodig op als inves­teerder en onder­nemer. Zo worden in onze ‘Post Shredder Tech­no­logy’ fabriek ook de laatste restanten van auto’s verwerkt tot waar­de­volle mate­ri­alen.

Bezoek voor meer infor­matie over Auto Recy­cling Neder­land de website www.arn.nl !

© ARN