Lauwersland Online - AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog

AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog

De nieuwe AOW-leef­tijd wordt in 2022 67 jaar en drie maanden. De leef­tijd gaat omhoog omdat Neder­lan­ders steeds langer leven. De levens­ver­wach­ting stijgt in 2022. Het CBS maakte vandaag de nieuwe raming van de macro gemid­delde levens­ver­wach­ting bekend.

Een grote meer­der­heid in de Tweede en Eerste Kamer stemde in 2012 op voor­stel van het vorig kabinet in met de auto­ma­ti­sche koppe­ling van de AOW-leef­tijd aan de levens­ver­wach­ting van mensen.

Levensverwachting

De AOW-leef­tijd wordt vanaf 2022 op gezette tijden auto­ma­tisch aange­past aan de stij­ging van de gemid­delde reste­rende levens­ver­wach­ting op 65-jarige leef­tijd in stappen van drie maanden per jaar. Dat gebeurt aan de hand van een in de wet vast­ge­legde formule. Neder­land staat in de top van de wereld­rang­lijst besten­dige pensi­oen­stel­sels, mede door de koppe­ling van de oude­dags­voor­zie­ning aan de gemid­delde levens­ver­wach­ting.

De verho­ging van de AOW-leef­tijd moet volgens de wet vijf jaar voor de inwer­king­tre­ding bekend worden gemaakt. Daarom wordt dit vandaag bekend gemaakt.

Overbruggingsregeling

Onder bepaalde voor­waarden is er een over­brug­gings­uit­ke­ring voor mensen met een laag inkomen die al deel­nemen aan een vut- of prepen­si­oen­re­ge­ling, en zich niet hebben kunnen voor­be­reiden op de AOW-leef­tijds­ver­ho­ging. Er geldt onder meer een inko­mens­grens van  200% van het wette­lijk bruto mini­mum­loon voor een alleen­staande (€ 3.074,40) en 300% voor paren (€ 4.611,60). De vermo­gens­grens van € 24.437,- (alleen­staande) respec­tie­ve­lijk € 48.874,- (paar) is exclu­sief eigen woning en pensi­oen­ver­mogen.

Op de website van de SVB kunnen mensen hun AOW-leef­tijd bere­kenen. Op deze site kunnen mensen tevens nagaan of ze in aanmer­king komen voor de over­brug­gings­re­ge­ling.

© Rijks­over­heid