Lauwersland Online - BMWE-herindelingssite krijgt als rapportcijfer een 7,8

BMWE-herin­de­lings­site krijgt als rapport­cijfer een 7,8

Bezoe­kers van www.bmwe-gemeenten.nl geven de herin­de­lings­web­site gemid­deld een 7,8. De site is sinds 17 oktober in de lucht, samen met een facebook­pa­gina en een twitteraccount.

De vier burge­mees­ters hebben onder de eerste vijftig bezoe­kers die op de website gere­a­geerd hebben, tien manden met streek­pro­ducten verloot.Verbe­ter­punten

De bezoe­kers van de website vinden deze vooral over­zich­te­lijk, infor­ma­tief, duide­lijk en fris. Ook werd de website gewaar­deerd met woorden als gebruiks­vrien­de­lijk, helder, aantrek­ke­lijk, verzorgd, aanspre­kend en profes­si­o­neel. De gemeenten hebben ook gevraagd naar moge­lijke verbe­ter­punten. Bezoe­kers willen vooral meer concrete infor­matie over wat de herin­de­ling precies gaat bete­kenen voor de inwoners.

Verheugd

"Logisch dat mensen graag infor­matie willen over de conse­quen­ties die de herin­de­ling voor hen heeft. Bijvoor­beeld over de dienst­ver­le­ning van de nieuwe gemeente. Zodra er concrete infor­matie bekend is, laten we dat weten!", reageert burge­meester Marijke van Beek.

De vier burge­mees­ters zijn blij dat de website zo posi­tief beoor­deeld wordt: "We hopen dat zo veel moge­lijk inwo­ners de BMWE-herin­de­lings­site en natuur­lijk de facebook­pa­gina en het twit­ter­ac­count van BMWE2019 weten te vinden".

Tijde­lijke website

De website www.bmwe-gemeenten.nl is een tijde­lijke website; na 1 januari 2019 verschijnt de nieuwe website voor de gemeente Het Hogeland.