LAUWERSLAND ONLINE - COLLEGES BMWE-GEMEENTEN STELLEN AANGEPASTE NOTA MEEDOEN 2017 2019 VAST

Colleges BMWE-gemeenten stellen aange­paste nota Meedoen! 2017-2019 vast

De BMWE-colleges hebben onlangs een aange­paste nota MeeDoen! 2017-2019 vast­ge­steld. De nota die op basis van de evalu­atie van de nota Mee® doen Met Minima en met het beleids­plan Mini­ma­be­leid ’t Hoog­e­land 2014-2018 tot stand is gekomen, werd de afge­lopen maanden in de raden behan­deld. Ook is het uitvoerig besproken met alle maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties die een rol hebben in de uitvoe­ring van de rege­lingen. Dit heeft geleid tot een aantal wijzi­gingen in de nota. Het eind­re­sul­taat is een breed gedragen nota, waaraan Werk­plein Ability met de maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties de komende jaren uitvoe­ring kunnen geven.

Een van de aanpas­singen is de rege­ling met betrek­king tot zwem­abon­ne­menten en het behalen van zwem­di­ploma A en B, voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Ook ligt de uitvoe­ring van deze rege­ling in het vervolg bij Stich­ting Leer­geld, net als de rege­ling Start­pakket Voort­gezet Onder­wijs. Deze rege­ling geldt straks voor kinderen vanaf groep 7 en gaat het Start­pakket Onder­wijs heten. Een andere wijzi­ging is het bedrag dat status­hou­ders binnen de BMWE-gemeenten voor huis­ves­ting ontvangen. Zij krijgen 50% van de NIBUD-norm voor het totaal­in­ven­taris en gezins­her­e­ni­gers ontvangen daar­naast een bedrag van 50% van de NIBUD-norm voor het inrichten van een slaap­kamer. Jongeren met schulden (die niet binnen de regu­liere schuld­hulp­ver­le­ning vallen), kunnen straks gebruik­maken van het euro­co­acht­ra­ject van de Groninger Kredietbank.

Naast deze aangepaste/nieuwe rege­lingen blijven de bestaande rege­lingen via Werk­plein Ability van kracht. Alle rege­lingen gaan met ingang van 1 januari 2018 in. De genoemde subsi­dies aan uitvoe­rings­part­ners gelden voor zowel 2017 als 2018, omdat alle part­ners ook in het afge­lopen jaar een rol in het uitvoeren van het mini­ma­be­leid hebben gespeeld. Part­ners die in 2018 meer taken zullen uitvoeren, zullen aan de hand van dit gewij­zigde taken­pakket voor 2018 een andere subsidie ontvangen. Werk­plein Ability gaat de (aange­paste) rege­lingen de komende maanden via verschil­lende kanalen onder de aandacht brengen.


Werk­plein Ability
Ubbo J. Mans­holt­plein 2
9951 BX Winsum

Bezoek voor meer infor­matie de website www.werkpleinability.nl !