Lauwersland Online - Feestelijke korpsavond blusgroepen De Marne

Fees­te­lijke korps­avond blus­groepen De Marne

Vrij­dag­avond 10 november stond de jaar­lijkse korps­avond van de blus­groepen Wehe - den Hoorn en Zout­kamp op het programma.

Burge­meester Koos Wiersma keek samen met de blus­groepen terug op het afge­lopen jaar en bedankte ze voor hun inzet en bijdrage aan de brand­weer­zorg in de gemeente De Marne. Hierna nam clus­ter­com­man­dant Robert de Wit het woord en hij stond stil bij de ontwik­ke­lingen die de komende tijd op de blus­groepen afkomen, zoals de gemeen­te­lijke herin­de­ling. Ook hij bedankte de blus­groepen voor hun inzet het afge­lopen jaar.

Jubi­leum, afscheid en diplomering

Ploeg­chef Klaas de Vries stond stil bij het 25-jarig jubi­leum van René Barsema van blus­ploeg Wehe - den Hoorn. De ploeg­chef van Zout­kamp zette Pieter Bijma en Bert Bouma in het zonnetje vanwege hun 12½-jarig jubi­leum. De hierbij beho­rende onder­schei­dingen werden door de burge­meester opge­speld. Hierna werden de diverse behaalde diploma’s door Robert de Wit uitgereikt.

Na het offi­ciële gedeelte was er tijd voor een geza­men­lijke acti­vi­teit in Adven­tu­re­park Waddenfun. Al met al een gezel­lige avond!