Lauwersland Online - Inwoners behouden Huishoudelijke Ondersteuning

Inwo­ners behouden Huis­hou­de­lijke Ondersteuning

Voor de bijna twee­dui­zend inwo­ners van de gemeenten Appin­gedam, Bedum, Delf­zijl, De Marne, Eems­mond, Loppersum en Winsum die Huis­hou­de­lijke Onder­steu­ning (HO) hebben, blijft die beschik­baar voor de komende jaren. En uiter­aard is dat ook het geval voor nieuwe cliënten HO

Om dit te bereiken, tekenden de zeven gemeenten en vier aanbie­ders van huis­hou­de­lijke onder­steu­ning op donderdag 30 november een conve­nant. Onder HO vallen werk­zaam­heden die nodig zijn om iemand een schone en leef­bare omge­ving te bieden, zoals lichte en zware schoon­maak­werk­zaam­heden. Tijdens de bijeen­komst is ook de nieuwe over­een­komst voor leve­ring en onder­houd van trap­liften getekend.

Indi­catie Huis­hou­de­lijke Onder­steu­ning en trapliften

Sinds 1 januari 2016 hebben gemeenten voor de uitvoe­ring van de Wet Maat­schap­pe­lijke Onder­steu­ning de zorg­plicht om huis­hou­de­lijke onder­steu­ning in te kopen. Om voor deze voor­zie­ning in aanmer­king te komen, moet iemand beschikken over een door de gemeente daar­voor afge­geven indi­catie. Ook voor de trap­liften geldt dat iemand voor deze voor­zie­ning in aanmer­king komt als de gemeen-te daar­voor een indi­catie heeft afgegeven.

Aanbe­ste­dings­pro­ce­dures

De huidige conve­nanten voor HO lopen per 1 januari 2018 af. Via een geza­men­lijk gevoerde aanbe­ste­dings­pro­ce­dure conti­nu­eren de zeven gemeenten de samen­wer­king met de twee huidige partijen, Beter Thuis Wonen Thuis­zorg en Tzorg, Daar­naast blijft Thuis­zorg Noord ('t Gerack) huis­hou­de­lijke onder­steu­ning leveren in de gemeenten Eems­mond, Loppersum en Winsum. Nieuw is dat de zeven gemeenten een conve­nant met Flexi­Plus Thuis­zorg hebben gesloten. Vanaf 1 januari 2018 kunnen inwo­ners dus ook op deze nieuwe aanbieder een beroep doen voor huis­hou­de­lijke ondersteuning.

De aanbe­ste­ding voor leve­ring en onder­houd van trap­liften is per 1 januari 2018 opnieuw gegund aan de huidige leve­ran­cier, Otto Ooms BV.

Blij met uitkomst

Alle betrokken partijen zijn blij met de uitkomst van de aanbe­ste­dingen. Coör­di­ne­rend porte­feuil­le­houder Wmo, Mein­dert Joos­tens (gemeente Delf­zijl): "Ik ben verheugd dat we de samen­wer­king met de huidige orga­ni­sa­ties voort kunnen zetten. Voor de orga­ni­sa­ties en met name ook voor de cliënten én hulpen geeft dit de komende jaren rust en stabi­li­teit. Daar­naast willen we deze periode benutten om geza­men­lijk te werken aan het ontwik­kelen van een zo toekomst­be­stendig moge­lijke huis­hou­de­lijk ondersteuning."

Foto: Op 30 november werden de conve­nanten Huis­hou­de­lijke Onder­steu­ning en leve­ring en onder­houd van trap­liften getekend.