Lauwersland Online - Lichtjes op oorlogsgraven in Ulrum

Lichtjes op oorlogs­graven in Ulrum

Vier dagen voor kerst­avond 2015 kreeg Dick Jansen uit Burgum het idee om op de oorlogs­graven in zijn woon­plaats een lichtje te branden, net zoals dat al 25 jaar gebeurde op de Cana­dese begraaf­plaats in Holten. Zijn tweede gedachte was: waarom kan dat niet in heel Neder­land? Hij zette een Facebook­actie op via de Facebook­pa­gina van "Keep Them Rolling" met de gedachte dat als 15-20 mensen dat ook zouden gaan doen, dat mooi zou zijn. Maar dat liep anders…

De actie op sociale media werd massaal opge­pikt en door veel mensen gedeeld. De respons was onge­lo­fe­lijk en op kerst­avond brandden er op meer dan 140 plaatsen kaarsjes bij oorlogs­graven. Een start van een nieuwe traditie? Voor meer infor­matie is er een speciale website en ook zijn er film­pjes op YouTube te zien van deze actie in Holten van de afge­lopen jaren.

Al enkele jaren nam Simon Hospers dit initi­a­tief op, naar aanlei­ding van de actie van "Keep them Rolling" waar Simon bij aange­sloten is. De groep Vrij­wil­li­gers Begraaf­plaatsen Ulrum en het comité 4 en 5 mei hebben dit in 2016 wat offi­ci­ëler gemaakt. Ook dit jaar gaan we op kerst­avond (zondag 24 december) de lantaarns plaatsen en Simon steekt de kaarsjes aan bij de oorlogs­graven op de begraaf­plaats aan de Leen­sterweg in Ulrum.

We hopen er samen een kort maar indruk­wek­kend moment van maken en we nodigen belang­stel­lenden uit om een paar minuten vóór 16:30 uur aanwezig te zijn zodat we om 16:30 uur kunnen beginnen.