Lauwersland Online - Kap van molen Hollands Welvaart in Mensingeweer op 22 november teruggeplaatst

Kap van molen Hollands Welvaart in Mensin­ge­weer op 22 november teruggeplaatst

Op woensdag 22 november wordt de kap van molen Hollands Welvaart in Mensin­ge­weer teruggeplaatst. 

De werk­zaam­heden vinden plaats van 07:30 uur tot onge­veer 15:00 uur. In de tussen­lig­gende tijd zal de Molenweg wegens de werk­zaam­heden gestremd zijn.

De restau­ratie

Het restau­ra­tie­plan is gemaakt door Van Reeuwijk Bouw­meester uit Arum. Aan de boven­kant van de romp hebben herstel­lingen plaats­ge­vonden waar­door het nood­za­ke­lijk was dat de kap afge­lopen september verwij­derd werd. Ook zijn de fokken van het gevlucht vernieuwd. Deze winter worden de roeden geres­tau­reerd zodat ze in het voor­jaar van 2018 terug­ge­plaatst kunnen worden.

De werk­zaam­heden worden uitge­voerd door het molen­ma­kers­be­drijf De Molen­ma­kers uit Tzummarum.

De vrij­wil­lige mole­naars kunnen na de restau­ratie weer bezoe­kers ontvangen. De restau­ratie is moge­lijk gemaakt dankzij een restau­ra­tie­sub­sidie van de Provincie Groningen.

Molen Hollands Welvaart

Molen Hollands Welvaart is een authen­tieke acht­kan­tige Groninger stel­ling­molen die sinds 1855 midden in het dorp staat. Bijzonder is ook de complete en origi­nele inrich­ting. Naast malen kan deze molen ook pellen. Door gerst te pellen wordt het gort. Aan het eind van de negen­tiende eeuw was nage­noeg al het gort afkom­stig van Groninger molens.

De heer Spoelman was de laatste beroeps­mo­le­naar van molen Hollands Welvaart. Sinds 2014 is Het Groninger Land­schap eige­naar van de molen. Tegen­woordig wordt de molen draaiend gehouden door een team van vrijwilligers.


Lauwersland Online - Kap van molen Hollands Welvaart in Mensingeweer op 22 november teruggeplaatst


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Credits: © Het Groninger Landschap
Bovenste foto: © Lauwers­land Online
Onderste foto: © Het Groninger Landschap