Lauwersland Online - Nieuwe aanjager visserij van start

Nieuwe aanjager visserij van start

Gemeente De Marne heeft in overleg met de vissers Sarah Verroen aange­trokken om samen met de vissers plannen te ontwik­kelen, kansen op te pakken en daarbij te faci­li­teren. Daar­naast advi­seert zij de gemeente over nieuwe ontwik­ke­lingen, speci­fieke visse­rij­ge­re­la­teerde zaken en behar­tigt samen met de gemeente de belangen van de vissers op de diverse beleidstafels. 

De gemeente De Marne maakt zich altijd al sterk voor vissers. Visserij is een belang­rijke sector voor het gebied en vormt het hart van de haven van Lauwersoog. Afge­lopen jaar is de Pilot herstel diep­gang Westgat samen met de provincie opgepakt.

Verroen is sinds 2010 actief in de visse­rij­sector, ze heeft een beroeps­net­werk voor jonge vissers opgezet en heeft verschil­lende projecten in de beroeps­vis­serij opgezet en uitge­voerd. Wethouder Mariette de Visser: "Eerder heeft Douwe Hollenga zich al ingezet als aanjager, wij zijn erg blij dat Sarah Verroen nu het stokje over­neemt. Aandacht voor de visse­rij­haven in de heden­daagse ontwik­ke­ling is van groot belang voor ons gebied." Lauwersoog groeit door naar een volgende fase waarin de haven toe werkt naar de nieuwe status van een Werel­derf­goed haven. Hierin liggen veel kansen voor verduur­za­ming van bijvoor­beeld de vloot, de verwer­king en de haven.

Verroen: "Ik ben al jaren actief in de visse­rij­sector. Wij zijn in Neder­land koploper als het gaat om inno­vatie en verduur­za­ming in de visserij en mogen daar trots op zijn. Ik kijk ernaar uit om samen met de vissers in Lauwersoog aan de slag te gaan om toekomst­ge­richt kansen te pakken."

Haven­co­a­litie

Op dit moment wordt er door de Exploi­ta­tie­maat­schappij Haven Lauwersoog (EHL) een haven­co­altie tot stand gebracht waarbij de haven­par­tijen samen­werken; EHL, vissers, de visaf­slag en de toeris­ti­sche onder­ne­mers. Geza­men­lijk maken zij een ontwik­ke­la­genda voor de haven die inspeelt op de status Werel­derf­goed Haven, daarbij is de tran­sitie naar een duur­zame haven van belang.

Foto: © Rita Sterkenburg
© Gemeente De Marne