Lauwersland Online - Nieuwe website Nationaal Park Lauwersmeer officieel gelanceerd

Nieuwe website Nati­o­naal Park Lauwersmeer offi­cieel gelanceerd

Gister­middag heeft boswachter Hans Gartner de nieuwe website van het Nati­o­naal Park Lauwersmeer offi­cieel gelan­ceerd. Dit gebeurde tijdens de vogel­praat met de boswachter in De Bosschuur, het acti­vi­tei­ten­cen­trum van Staats­bos­be­heer op Lauwersoog. 

Voor de bezoe­kers van de vogel­praat was er een gebakje met daarop de afbeel­ding van een zeearend, die inmid­dels symbool staat voor het Nati­o­naal Park.

De website biedt prak­ti­sche infor­matie voor de bezoeker en infor­matie over de natuur in het gebied. Het Nati­o­naal Park, gren­zend aan het Werel­derf­goed Waddenzee, is één van de belang­rijkste vogel­ge­bieden van West-Europa. In deze wildernis van water en eilandjes, bos, riet­velden en ruige gras­landen broeden ruim 100 vogel­soorten en over­win­teren elk jaar tien­dui­zenden ganzen. En natuur­lijk de zeearend, die hier sinds een aantal jaren broedt. Daarmee is dit Nati­o­naal Park een onweer­staan­bare wildernis voor elke voge­laar en natuur­min­naar. Ook wie nog een heldere ster­ren­hemel wil zien kan hier terecht. Het Nati­o­naal Park Lauwersmeer heeft sinds een jaar de offi­ciële status van Dark Sky Park.

Nieuws­gierig geworden? Kijk op www.np-lauwersmeer.nl !

De website is gefi­nan­cierd door de Stuur­groep Lauwersmeer, waarin de provin­cies en gemeenten rond het Nati­o­naal Park Lauwersmeer samenwerken.

© Provincie Groningen