Lauwersland Online - Petitie voor aanleg hellingbaan bij treinstation in Winsum

Petitie voor aanleg helling­baan bij trein­sta­tion in Winsum

Stich­ting Plat­form Gehan­di­cap­ten­be­leid (gemeente) Winsum is een petitie gestart om een helling­baan aange­legd te krijgen naar het trein­perron van Winsum. Deze helling­baan was in 2016 door ProRail toege­zegd, maar werd onlangs plot­se­ling afge­blazen omdat ProRail de kosten niet goed had ingeschat.

Een helling­baan is de meest betrouw­bare vorm van toegan­ke­lijk­heid en op termijn ook goed­koper dan lift­ver­van­ging. Een lift, zo is de afge­lopen jaren gebleken, geeft boven­dien de nodige problemen voor reizi­gers die om diverse redenen geen gebruik kunnen maken van de trap. Er zijn mensen die niet in een lift durven én een lift is vaak defect. Eind 2014 was de lift ten gevolge van zwaar vuur­werk zelfs een paar weken aaneen­ge­sloten buiten dienst.


Lauwersland Online - Petitie voor aanleg hellingbaan bij treinstation in Winsum


Wanneer de lift defect is, kom je het perron niet meer op, of erger: ook niet af. Dat geldt niet alleen voor reizi­gers met een scoot­mo­biel maar ook voor reizi­gers met kinder­wa­gens en derge­lijke. En dat terwijl juist het reizen daarmee actief bevor­derd wordt door de zeer goede toegan­ke­lijk­heid van de treinen op onze spoorlijn.

De petitie zal worden aange­boden aan de Tweede Kamer en is hier te vinden.