Lauwersland Online - Unieke zorg in Coöperatie Klooster&Buren

Unieke zorg in Coöpe­ratie Klooster&Buren

Coöpe­ratie Klooster&Buren in Kloos­ter­buren orga­ni­seert deze winter een aantal thema-avonden om de werk­wijze van de coöpe­ratie toe te lichten. 

De eerste bijeen­komst -met als thema De Zorg- is maandag 13 november om 19:30 uur in het Olde Heem.

"We worden veel bena­derd door mensen die denken dat wij alles met vrij­wil­li­gers doen, niets is minder waar.", zegt Nienke Klunder, verant­woor­de­lijk voor de zorg­ont­wik­ke­ling in Klooster&Buren en coör­di­nator van het zorg­team. Nienke zal deze eerste thema-avond vertellen over hoe de zorg bij ons werkt in de praktijk.

Met deze thema-avonden willen we mensen meer inzicht geven in onze werk­wijze zodat zij weten waar ze op kunnen rekenen en dat ze zich veilig voelen bij ons. Mensen wonen zelf­standig en indien ze een zorg­vraag hebben, kunnen ze een beroep doen op een profes­si­o­neel zorg­team in dienst van de coöpe­ratie. We noemen het "Beschermd zelf­standig wonen". De bewo­ners die in het Olde Heem wonen, is een mix van jong en oud door elkaar.

Het afge­lopen jaar is er heel veel geïn­ves­teerd in het pand om het toekomst­be­stendig te maken. De ener­gie­kosten zijn gehal­veerd door nieuwe ramen en een nieuw verwar­mings­sys­teem. Het aantal bewo­ners is inmid­dels meer dan verdub­beld, er is veel vraag naar de appar­te­menten, die ruim van opzet zijn. Bewo­ners zullen deze avond ook vertellen hoe ze het wonen in het Olde Heem ervaren.


Programma

19:30 uur - Inloop met koffie
19:45 uur - Welkom door Anne Hilderink
20:00 uur - De zorg en het belang van persoons­be­scher­ming: Nienke Klunder
20:30 uur - Een voor­beeld­case door: Sjaak de Hoop en Marcel de Vries
21:30 uur - Einde programma


Olde Heem
Professor Post­straat 1
9977 RN Kloosterburen

Datum: maandag 13 november 2017
Tijd: 19:30 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.kloosterenburen.nl !