LAUWERSLAND ONLINE - 159 AANMELDINGEN VOOR KOOPINSTRUMENT

159 aanmel­dingen voor Koopinstrument

159 woningei­ge­naren hebben zich aange­meld voor het Koop­in­stru­ment van Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). Belang­stel­lenden konden zich van 15 februari tot en met 16 maart 2018 aanmelden. Het Koop­in­stru­ment is een vervolg op de proef die NCG in 2016 startte.

Om in aanmer­king te komen voor het Koop­in­stru­ment geldt een aantal voor­waarden. Zo moet de woning in de kern van het aard­be­vings­ge­bied staan, name­lijk binnen de 0,2 PGA-contour (KNMI-kaart 2015). Daar­naast moet de woning een aaneen­ge­sloten periode van mini­maal twaalf maanden aantoon­baar open­baar te koop staan. Verder moet de aanvrager eige­naar zijn van de woning of deze via een erfenis hebben gekregen.

De selectie wordt gemaakt op basis van de duur dat de woning te koop staat. Aanvragen waarbij een knel­punt wordt aange­voerd, hebben voor­rang op aanvragen zonder aange­voerd knel­punt. De volgende drie cate­go­rieën kunnen daarbij een rol spelen:

1. Fami­lie­om­stan­dig­heden: bijvoor­beeld schei­ding, over­lijden, ontslag, finan­ciële problemen, psychi­sche problemen door aardbevingen
2. Werk elders
3. Wil kleiner wonen: bijvoor­beeld indi­catie voor opname in verzorgingshuis

Selectie woningen

In totaal zijn 159 aanvragen ontvangen. Van deze 159 aanvragen zijn er 41 aanvragen van buiten de 0,2 pga-contour, 10 aanvragen voor woningen die niet of korter dan 12 maanden open­baar te koop staan en 3 aanvragen voor de koop van bedrijfs­panden. Deze aanvragen voldoen niet aan de voor­waarden. Het aantal aanvragen dat aan de voor­waarden voldoet, is groter dan het door NAM beschik­baar gestelde budget van 10 miljoen euro.

NCG streeft er naar om eind april de selectie van de woningen die gekocht kunnen worden bekend te kunnen maken. Bij de selectie wordt NCG bijge­staan door een advies­com­missie, bestaande uit drie personen: de NVM-make­laar Theo Lieberom, de burge­meester van de gemeente Eems­mond mevrouw Van Beek en iemand met kennis van de Groningse woningmarkt.


Over de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen is een samen­wer­king van twaalf Groninger gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van de huizen en gebouwen en infra­struc­tuur (zoals wegen en dijken) in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. In de orga­ni­satie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen.

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van de minister van Econo­mi­sche Zaken. Hij heeft recht­streeks toegang tot de betrokken minis­ters en kan via de minister van Econo­mi­sche Zaken voor­stellen doen aan de Minis­ter­raad. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen kan voor­stellen doen voor de agenda van en deel­nemen aan de verga­de­ringen van de betrokken onder­raad voor de Minis­ter­raad (REZIM), van Gede­pu­teerde Staten van Groningen en van de colleges van Burge­meester en Wethou­ders van de betrokken gemeenten om bijvoor­beeld het programma of de voort­gang van het programma te bespreken.

In het instel­lings­be­sluit Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen leest u meer over de bevoegd­heden van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Mede­wer­kers

De mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen werken voor­na­me­lijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de mede­wer­kers werkt in Den Haag. De mede­wer­kers onder­steunen de Nati­o­naal Coör­di­nator in zijn taken: het komen tot voor­stellen voor, het bevor­deren van en bijdragen aan de uitvoe­ring en het bewaken en rappor­teren over de voort­gang van het programma ‘Aard­be­ving­be­stendig en Kans­rijk Groningen’.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.nationaalcoordinatorgroningen.nl !

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen