Lauwersland Online - Aannemer voor reconstructie van De Blink in Uithuizen bekend

donderdag 1 november 2018

Aannemer voor recon­structie van De Blink in Uithuizen bekend

Na een aanbe­ste­dingstra­ject heeft de gemeente Eems­mond aanne­mers­be­drijf Hoornstra Aanne­mings­maat­schappij N.V. uit Nieuw-Buinen aange­wezen om de werk­zaam­heden voor de recon­structie van de Blink in Uithuizen uit te voeren.

Het project heeft als doel om het centrum van Uithuizen te versterken en weer aantrek­ke­lijk te maken voor inwo­ners, onder­ne­mers en bezoe­kers. Onder­deel daarvan is het terug­brengen van het water op De Blink.

Om inwo­ners en onder­ne­mers over de plannen en de bijbe­ho­rende plan­ning te infor­meren, gaat het bedrijf zich vestigen in een infor­ma­tie­punt aan de Blink 9 in Uithuizen (boven de voor­ma­lige boek­handel Venema). Dit infor­ma­tie­punt is iedere werkdag van 12:00 tot 13:00 uur geopend. Daar­naast worden er op gezette tijden infor­ma­tie­avonden geor­ga­ni­seerd en worden omwo­nenden ook via brieven geïnformeerd.

Werk­zaam­heden

De eerste werk­zaam­heden starten op maandag 12 november met fase 1. Deze fase omvat het aanpakken van de krui­sing Hoofd­straat Oost, Leeuwstraat en Ooster­straat en is eind dit jaar gereed. Enkele grote werk­zaam­heden hebben te maken met de aanleg van de haven in fase 3, het aanbrengen van de brug Blink in fase 6 en het aanbrengen van de brug De Snik in fase 8 - dit gebeurt in 2019.

Omlei­dingen

Voor sommige werk­zaam­heden zijn strem­mingen en omlei­dingen van het verkeer nood­za­ke­lijk. Deze omlei­dingen worden toege­licht tijdens de inloop­avonden en zijn binnen­kort boven­dien terug te vinden op de project­web­site van de firma Hoornstra: www.deblinkuithuizen.nl.

Aannemer voor reconstructie van De Blink in Uithuizen bekend

Foto: Bouw­bord op De Blink in Uithuizen | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Illu­stratie & tekst: © Gemeente Het Hogeland