LAUWERSLAND ONLINE - ACTIEF ZIJN ALS BESTUURSLID VAN WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST IS DE MOEITE MEER DAN WAARD

Actief zijn als bestuurslid van Water­schap Noor­der­zijl­vest is de moeite meer dan waard

Veel mensen in ons land weten wel dat er water­schappen bestaan, maar waar die zich nu mee bezig­houden, dat is helaas voor velen ondui­de­lijk. Dat is erg jammer, want iedereen heeft elke dag te maken met de acti­vi­teiten van de waterschappen.

Water­schappen zorgen ervoor dat er genoeg water is en ook dat het water schoon is. Hun aller­be­lang­rijkste taak is de zorg voor veilig­heid. Voor een groot deel bete­kent het dat we droge voeten houden. Dat is een immense klus, want 60% van ons land ligt onder de zeespiegel en dat ook nog eens in een van de aller­ge­vaar­lijkste delta's van de wereld. Water­schappen zijn over­heden met eigen besturen. Als er een verge­lij­king wordt getrokken met de provincie, dan is de functie van dijk­graaf te verge­lijken met die van de commis­saris van de Koning, het dage­lijks bestuur met het college van gede­pu­teerde staten en het alge­meen bestuur met provin­ciale staten.

Op 20 maart 2019 zijn er weer verkie­zingen voor de besturen van de water­schappen. In die besturen zitten belan­gen­groepen en poli­tieke partijen. Voor wie zich verkies­baar wil stellen, biedt water­schap Noor­der­zijl­vest samen met Prodemus de gratis cursus Word jij "actief voor het Water­schap"? aan. Het gaat hierbij om drie infor­ma­tieve avonden, gevolgd door een excursie met daar­naast ook nog een bezoek aan een bestuurs­ver­ga­de­ring. De eerste bijeen­komst is op 17 mei en aanmelden kan via de site van water­schap Noor­der­zijl­vest.

Renata Grijpstra en Herman Beerda: enthou­si­aste waterschapsbestuurders

Wie met Renata Grijpstra en Herman Beerda aan de praat raakt, wordt getroffen door het enthou­si­asme waarmee deze beide leden van het alge­meen bestuur over hun lidmaat­schap vertellen. Grijpstra (39) zit er in voor de Partij voor de Dieren en Beerda (65) namens de Partij van de Arbeid. De eerste is zo'n tien jaar lid van de PvdD en was actief als fractie-assis­tent in de gemeente Groningen en de tweede, die al 40 jaar lid is van de PvdA, is minstens 24 jaar volksvertegenwoordiger.

Renata Grijpstra besloot zich verkies­baar te stellen omdat de keuzes van het water­schap heel erg van invloed zijn op de dieren in en rondom het water. Herman Beerda zit in het bestuur omdat hij de de discussie wil blijven voeren om de wereld, ons land voor onze kinderen en klein­kin­deren, te behouden.

Een bestuurs­functie is geen full­time baan. Zowel Grijpstra als Beerda zijn ook nog onder­nemer. Renata heeft een eigen zaak in bedrijfs- en vrije­tijds­uitjes. Daar­naast orga­ni­seert ze vooral crea­tieve work­shops. Haar klanten zitten voor­na­me­lijk in Noord-Neder­land. Herman heeft samen met een collega een BV, die zich voor­na­me­lijk richt op het onder­steunen van burgers en burger­ini­ti­a­tieven rich­ting de over­heid. Daarbij gaat het onder andere om ener­gie­co­ö­pe­ra­ties en dorpsini­ti­a­tieven. Ook geeft hij trai­ningen en orga­ni­seert oplei­dingen voor met name overheden.

De belang­rijkste reden voor Beerda om actief te worden binnen het water­schap Noor­der­zijl­vest is omdat er volgens hem meer verbin­ding moet komen tussen de lokale samen­le­ving en datgene wat het water­schap doet. De taken van het water­schap worden zijns inzien zwaar onder­ge­waar­deerd. "Mensen moeten zich reali­seren wat het water­schap doet en daar komt ook poli­tiek bij kijken."

Renata stapte in omdat haar partij nog niet was verte­gen­woor­digd in het bestuur. Daar zag ze een kans voor haar. "Op het gebied van duur­zaam­heid en dieren­wel­zijn kunnen nog slagen worden gemaakt en ook al heeft Noor­der­zijl­vest zeker al een mooie visie, er kan hier en daar nog wel wat worden aange­scherpt." Ze wordt dan wat speci­fieker en noemt de muskusrat en de vissen. Haar partij diende onlangs nog een motie in om te voor­komen dat karpers zouden worden over­gezet alleen maar om er later met een hengeltje weer uitge­haald te worden. De keuzes van het water­schap zijn van grote invloed op weide­vo­gels, konijnen, hazen en vossen. Het water­peil heeft een grote invloed. Door van het dieren­wel­zijn een zo promi­nent moge­lijk onder­werp te maken en het bespreek­baar te maken, wil ze haar invloed uitoe­fenen. Als het op de agenda wordt gezet, volgt overleg. Mensen gaan zich dan verdiepen in een materie, waar ze normaal over heen lezen en kijken, Ze heeft ook gemerkt dat er tijdens haar bestuurs­lid­maat­schap klein mind­set­ver­an­de­ringen zijn. Het woord "muskus­rat­ten­be­strij­ding" was heel normaal, maar het bepaalde wel de manier waarop er naar de ratten­vangst wordt gekeken. Nu heet het "muskus­rat­ten­be­heer".

Herman vind het belang­rijk, en ook voor hemzelf een grote taak, dat hij zijn poli­tieke acti­vi­teiten niet alleen binnen het water­schap ontplooit, maar dat hij die ook naar zijn partij en naar de inwo­ners over­brengt. Zo heeft hij contacten met raads- en staten­leden, die zich alle­maal onvol­doende bewust zijn van wat er gebeurt in de wereld van de water­schappen. Daar kan nog flink wat worden verbe­terd. Hij wil dat gesprek steeds maar weer voeren. Het anders kijken naar problemen is voor hem belang­rijk. Als voor­beeld noemt hij de zeedijk bij Delf­zijl, waar op een andere manier naar de problemen wordt gekeken. Daar wordt niet een tien meter hoge betonnen muur neer­gezet, maar een heel andere dijk. Soms moet je niet vechten tegen de problemen, maar mee bewegen.

Het bestuurs­lid­maat­schap geeft Renata Grijpstra veel voldoe­ning. Ze wordt aan de ene kant gecon­fron­teerd met zich­zelf en ontmoet aan de andere kant mensen, die uit een wel heel andere bele­vings­we­reld komen en die op een ander manier zijn opge­voed. Die kijken op een ander manier naar de zaken. Uitein­de­lijk moet je er toch echt ook met die ander uitkomen. Herman Beerda leert van het oppo­sitie voeren. Hij zoekt naar datgene dat andere bestuur­ders ook zou kunnen over­tuigen. Daarbij moet er niet tegen de haren in worden gestreken, maar er moet worden mee gedacht om uitein­de­lijk dat resul­taat te behalen.

Beide bestuurs­leden zeggen tegen degenen, die er voor zouden kunnen kiezen om voor het water­schap te gaan, dat ze alle elementen tegen­komen, over­tuigen en debat­teren, soms pers­vragen etc. Daar­naast moetje hart hebben voor water en ook ben je ambas­sa­deur. Overal heb je met mensen wel een babbeltje. Je kunt op je eigen manier je invloed aanwenden om je kleine wereld weer wat beter te maken en daarbij is leef­tijd niet van belang.

Op de foto: Herman Beerda | © Kris­tien Vlieg