Admiraliteitsdagen opent Brainstormcafé voor iedereen

maandag 22 oktober 2018

Admi­ra­li­teits­dagen opent Brain­storm­café voor iedereen

Heb jij een goed idee voor de Admi­ra­li­teits­dagen 2019? Kom dan naar het Brain­storm­café op vrij­dag­avond 2 november. "Met een goed idee mag je het café binnen­komen en meepraten over volgend jaar.", vertelt Willem Verbeek namens het bestuur.

"De Admi­ra­li­teits­dagen is een feest van ons alle­maal, met betrok­ken­heid vanuit de hele regio. We willen daarom iedereen de kans geven mee te laten denken over de invul­ling van de Admi­ra­li­teits­dagen.", legt Willem uit. Het café is tevens toegan­ke­lijk voor wie zich wil aanmelden als vrij­wil­liger of meer wil weten over het meewerken aan de Admiraliteitsdagen.

In het Brain­storm­café staan de vijf pijlers van de Admi­ra­li­teits­dagen centraal. Dat zijn Muziek, Food­fes­tival, Straat­the­ater, Histo­ri­sche schepen en Spec­ta­cu­laire acti­vi­teiten. Voor elke pijler is een tafel in het café inge­richt en schuiven commis­sie­leden aan om mee te denken. De brain­storm­sessie wordt aange­voerd door trainer en coach Gerlof Osinga van LINX trai­ning en imple­men­tatie, die eerder al op spran­ke­lende en stimu­le­rende wijze de evalu­a­ties binnen de Admi­ra­li­teits­dagen bege­leidde. Willem: "Dit jaar kijkt Gerlof met ons mee vooruit. Daarbij is iedereen met een goed idee van harte uitgenodigd!"

Het Brain­storm­café van de Admi­ra­li­teits­dagen is geopend op vrijdag 2 november van 20:00 tot 21:30 uur in café de Refter aan de Markt 30 in Dokkum.

Bezoek voor meer infor­matie over de Admi­ra­li­teits­dagen de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Foto: © Timfotos.nl - Tim Groeneveld