LAUWERSLAND ONLINE - ALWEER EEN GRONINGER ZEEAREND GEBOREN IN HET HUNZEDAL

Alweer een Groninger zeearend geboren in het Hunzedal!

Voor het tweede opvol­gende jaar is er een Groninger zeearend­jong uit het ei gekropen in het Hunzedal. Hetzelfde paartje dat vorig jaar na eeuwen­lange afwe­zig­heid het eerste Groninger zeearend­jong wist voort te brengen, is ook dit jaar succesvol gebleken.

Bijzonder aan de locatie is dat de zeearend broedt in een groot wetland van circa 2.000 hectare, waarin behalve natuur ook land­bouw en drink­wa­ter­win­ning een belang­rijke functie in het gebied hebben. Daarbij zijn de spec­ta­cu­laire dieren vanaf de open­bare wegen en fiets­paden goed waar te nemen door bezoe­kers van het gebied.

Dit succes is, naast de uitge­breide natuur­ont­wik­ke­ling van de afge­lopen decennia, in belang­rijke mate te danken aan aange­paste onder­houds- en beheer­werk­zaam­heden van het Water­be­drijf Groningen waar­door er een opti­maal rustige broed­plek gewaar­borgd was. Ook het Water­schap Hunze en Aa’s, jagers en agra­riërs hebben hun acti­vi­teiten aange­past in het belang van de zeearend. Een bijzon­dere samen­wer­king met een fantas­tisch resultaat!

Vorig jaar is er om (onbe­doelde) versto­ring van de broed­po­ging te voor­komen, uitge­breide bewa­king inge­steld rondom het nest. Ook dit jaar is er weer een geavan­ceerd camera-alar­me­rings­sys­teem aanwezig om de kans op succes zo groot moge­lijk te maken. Via een crowd­fun­dings­actie van Het Groninger Land­schap kunnen mensen die deze bewa­king ook belang­rijk vinden een donatie doen. Ruim­har­tige schen­kers zijn al verrast met een unieke hout­snede van de zeearend, die de bekende vogel­schilder Erik van Ommen beschik­baar heeft gesteld. Een excursie met de beheerder van het gebied ligt nog in het verschiet.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


Foto: © Jakob Keun
© Het Groninger Landschap