2018 Lauwersland Online - Basisscholen in de gemeente Eemsmond krijgen dierenles

Basis­scholen in de gemeente Eems­mond krijgen dierenles

Leer­lingen van groep 7 van de twaalf basis­scholen in de gemeente Eems­mond gaan deze maand naar bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust van Het Groninger Land­schap in Pieter­buren om meege­nomen te worden in de fasci­ne­rende wereld van vogels en zoogdieren.

Acht scholen krijgen les over vogels

Met een grote kaart van Afrika en Europa en opge­zette vogels leren de leer­lingen op een inzich­te­lijke wijze dat sommige vogels enorme afstanden afleggen terwijl andere vogels er voor kiezen om het hele jaar op dezelfde plek te blijven. Tussen­door komen ze bijzon­dere feiten over deze vogels te weten. Na dit onder­deel gaan de leer­lingen in groepjes aan de slag met een vogel­pas­poort. Ter afslui­ting spelen de leer­lingen een soort levend ganzen­bord en ervaren ze zelf de gevaren tijdens de volgeltrek.

Vier scholen krijgen les over de wilde zoog­dieren die in Groningen voorkomen

Op een kaart van de provincie Groningen zetten de leer­lingen vijf­tien opge­zette zoog­die­ren­soorten die in Groningen voor­komen, zoals de bever, otter en zeehond. Na de inlei­ding gaan de leer­lingen in groepjes aan de slag met een zoog­die­ren­pas­poort met tal van prak­ti­sche opdrachten. De ochtend wordt afge­sloten met een Ren je Rot-quiz om te bepalen welke groep het meest weet over de zoogdieren.

Het Groninger Land­schap maakt leer­lingen enthou­siast voor natuur

Het Groninger Land­schap wil met deze lessen leer­lingen enthou­siast maken voor natuur en land­schap in hun omge­ving. Dankzij een bijdrage van de gemeente Eems­mond is er vervoer gere­geld naar bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust in Pieter­buren en kunnen de leer­lingen de lessen bijwonen.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto: © Omke Oudeman
© Het Groninger Landschap