LAUWERSLAND ONLINE - Beleid zonne-energie voor Het Hogeland

Beleid zonne-energie voor Het Hogeland

De colleges van Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond stellen aan de gemeen­te­raden voor om in te stemmen met het "Beleid zonne-energie voor Het Hoge­land". Dit beleid dient als kader voor de reali­satie voor zonne­parken en als uitgangs­punt voor te reali­seren zonne­daken. Met het vast­stellen van dit beleid wordt de eerste stap gemaakt rich­ting een ener­gie­tran­sitie vanuit de toekom­stige gemeente Het Hogeland.

Verster­king lokale economie 

De provin­ciale omge­vings­ver­or­de­ning schrijft voor dat gemeenten in een visie aangeven welke gebieden geschikt zijn voor zonne­parken op de grond. In het "Beleid zonne-energie voor Het Hoge­land" is de visie voor de nieuwe gemeente op dit gebied beschreven. Zonne-energie is één van de van de moge­lijk­heden om ener­gie­tran­sitie te bewerk­stel­ligen en klimaat­doel­stel­lingen te reali­seren. De gemeente wil hierbij de lokale bevol­kingen de moge­lijk­heid bieden om het zelf te orga­ni­seren door het oprichten van energie coöpe­ra­ties. Op deze wijze vloeit de opbrengst niet weg uit de regio maar bouwt men aan de lokale economie.

Zonne­daken

De BMWE-gemeenten kiezen hierbij expli­ciet voor het stimu­leren van zon op daken. Door gebruik te maken van ruimte die op daken beschik­baar is, kan het gebruik van grond­op­per­vlak mini­maal blijven. Het is dan ook het doel om daken van bedrijven, maat­schap­pe­lijk vast­goed en sport­hallen geschikt te maken hiervoor.