Blijd­schap bij opening natuur­fes­tival Vier De Alde Feanen

"Ik bin sa bliid dat ik hjir bin". Kinderen van SWS De Diamant in Oudega zongen vanmiddag tijdens de opening van natuur­fes­tival Vier De Alde Feanen op de Acti­vi­tei­ten­boer­derij de Warten­ster over hoe blij ze zijn om in dit natuur­ge­bied te mogen opgroeien. Terwijl ze dit zongen, hesen gede­pu­teerde Johannes Kramer, bijzonder hoog­le­raar ecologie en filo­sofie Matthijs Schouten en Herwil van Gelder, Lid Dage­lijks Bestuur Nati­o­naal Park De Alde Feanen, elk een vlag in top als openings­han­de­ling voor het lande­lijke natuur­fes­tival Fête de la Nature. "We vieren dit weekend het feest van de natuur en dat wij hier deel van uit mogen maken.", zei Schouten.

Prinses Irene, die het festival zou openen, moest spijtig genoeg verstek laten gaan wegens gezond­heids­klachten. Zij had de orga­ni­satie van het natuur­fes­tival wel laten weten "in geest en hart" aanwezig te zijn.

Gede­pu­teerde Johannes Kramer noemde Nati­o­naal Park De Alde Feanen "misschien wel het best bewaarde geheim van Fries­land". "Afge­lopen week werd duide­lijk dat Lonely Planet Fries­land op de derde plaats heeft gezet in hun lijst met beste Euro­pese bestem­mingen. Ik ben ervan over­tuigd dat dat mede te maken heeft met de Friese natuur, waarin Nati­o­naal Park De Alde Feanen een nog onont­dekte parel is."

Na de opening was er een lezing van Matthijs Schouten over grond­hou­dingen ten aanzien van de natuur, oftewel de relatie tussen mens en natuur. Na de lezing werden de aanwe­zigen in twee groepen verdeeld. De ene groep deed een medi­tatie en de andere groep heeft een natuur­be­le­ving gedaan met Margret Notté. Hierbij probeerden de deel­ne­mers één te zijn met de natuur, door te voelen, ruiken, zien en te beleven. Opti­o­neel konden de aanwe­zigen deel­nemen aan het arran­ge­ment Ontwa­kend Land­schap, waarbij ze een diner van streek­pro­ducten nuttigden en bleven slapen in een tentje midden in het natuurgebied.


Lauwersland Online - Blijdschap bij opening natuurfestival Vier De Alde Feanen


Fête de la Nature

Het van oorsprong Franse festival waarin de natuur gevierd wordt, beleeft dit jaar in Neder­land haar eerste lustrum. Voor de vijfde editie van Fête de la Nature is Nati­o­naal Park De Alde Feanen gekozen als hoofd­lo­catie. Dit wegens de connectie met Leeu­warden-Fryslân Cultu­rele Hoofd­stad. Het festival is ontstaan vanuit een grass­roots bewe­ging. Het programma is bepaald door de onder­ne­mers en orga­ni­sa­ties in een gebied zelf en zijn niet van bovenaf opge­legd. Zo sluiten de acti­vi­teiten naad­loos aan bij wat er past binnen een bepaald natuur­ge­bied. Over heel Neder­land verspreid zijn er zo’n 150 activiteiten.

Hele weekend activiteiten

Zaterdag en zondag bieden onder­ne­mers in Nati­o­naal Park De Alde Feanen acti­vi­teiten aan voor bezoe­kers, waarbij het beleven van de natuur centraal staat. Het is onder andere moge­lijk om een GPS-sloe­pen­tocht te maken, een rit te doen in een huifkar of te gaan nacht­varen. Het gehele programma is te vinden in de program­ma­krant.


Nati­o­naal Park De Alde Feanen
Koaidyk 8a
9264 TP Earnewâld

Datum: vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018
Kosten: aan deel­name zijn geen kosten verbonden

Belang­rijk om te weten: de acti­vi­teiten vinden op verschil­lende loca­ties plaats!

Foto: © Marcel van Kammen