LAUWERSLAND ONLINE - BMWE-gemeenten roepen op: wees voorzichtig met vuur

BMWE-gemeenten roepen op: wees voor­zichtig met vuur

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond roepen mensen op om voor­zichtig te zijn met vuur. Ook is het gebruik van vuur in de open­bare ruimte niet toegestaan. 

Er geldt in de gemeenten een verbod op vuur in de open­bare ruimte, maar soms is het via de APV moge­lijk om daar uitzon­de­ringen op te maken. De vier burge­meester stellen de colleges nu voor om die uitzon­de­ringen in de APV voor­lopig te verbieden.

Inwo­ners die op eigen terrein vuur­korven of barbe­cues willen aansteken, wordt gevraagd extra oplet­tend te zijn. Zet water klaar en houd bran­dende barbe­cues uit de buurt van droge planten en struiken. Gooi geen bran­dende siga­retten of afval weg. Glas werkt in de zon als een vergroot­glas en kan brand veroorzaken.

 "De moge­lijk­heden om als gemeenten vuren te verbieden zijn beperkt tot de open­bare ruimte, maar we vragen mensen ook op privé­ter­rein op te passen. Het is echt droog! Wees voor­zichtig, voor uzelf, uw omge­ving en de dieren.", zegt burge­meester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond.