Lauwersland Online - Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat Kindcentrum Leens bouwen

dinsdag 8 mei 2018

Bouw­groep Dijkstra Draisma gaat Kind­cen­trum Leens bouwen

Op maandag 7 mei is de aanne­mings­over­een­komst voor de nieuw­bouw van het Kind­cen­trum Leens in het gemeen­te­huis in Leens onder­te­kend. Eerder dit jaar is de aanbe­ste­dings­pro­ce­dure om tot een bouw­aan­nemer van het Kind­cen­trum te komen opge­start. Dit heeft er in gere­sul­teerd dat deze opdracht nu defi­ni­tief gegund is aan Bouw­goep Dijkstra Draisma.

De voor­be­rei­dingen om het terrein zelf en de directe omge­ving bouw­rijp te maken waren al in volle gang en binnen­kort start de daad­wer­ke­lijke bouw. Wethouder Mariette de Visser: "Ik ben blij dat we nu echt mogen en kunnen over­gaan tot de werke­lijke reali­se­ring van het gebouw. Een aanwinst voor het onder­wijs in Leens en ook hard nodig."

Naar verwach­ting kan het Kind­cen­trum Leens gedu­rende het school­jaar 2019/2020 in gebruik worden genomen.

Kind­cen­trum Leens

Het Kind­cen­trum Leens wordt in het verlengde van het huidige gemeen­te­huis in Leens gebouwd. Het biedt onderdak aan twee basis­scholen (OBS Lydinge en CBS De Regen­boog) en de peuter­speel­zaal van Stich­ting Peuter­speel­zaal­werk De Marne.

Foto: Op de toekom­stige plek van het Kind­cen­trum Leens schudden Wethouder Mariette de Visser en Germ Rekker, direc­tielid van Bouw­groep Dijkstra Draisma, elkaar de hand na ondertekening
Tekst & foto: © Gemeente De Marne