LAUWERSLAND ONLINE - BURGEMEESTER MARGA WAANDERS VERTELT IN T GARNALENFABRIEKJE IN MODDERGAT

Burge­meester Marga Waan­ders vertelt in ’t Garna­len­fa­briekje in Moddergat

Op woensdag 25 april vertelt burge­meester Marga Waan­ders van de gemeente Donge­ra­deel in 't Garna­len­fa­briekje in Moddergat over haar werk­zaam­heden als burge­meester. Waan­ders verwierf vorig jaar lande­lijke bekend­heid tijdens de Sinter­klaas­in­tocht in "haar" gemeente Donge­ra­deel. Onlangs werd zij uitge­roepen tot één van de vijftig beste bestuur­ders van Nederland. 

Elke maand orga­ni­seert de Garna­le­fa­bryk een avond met het thema "Beroepen in beeld". Model Akke Marije, poli­tie­chef Sipke Land en zieken­huis­psy­chi­ater Alexander Keij­zers gingen Marga Waan­ders voor. De burge­meester van Donge­ra­deel vertelt deze avond over wat haar beroep inhoudt en wat er zo boeiend aan is. Daar­naast legt ze uit hoe je burge­meester kunt worden, welke oplei­ding je nodig hebt en hoe zij hiertoe gekomen is.

Ook vertelt Waan­ders hoe je als burge­meester omgaat met de veran­de­ringen in de samen­le­ving. Zo krijgen burgers tegen­woordig steeds meer inspraak, je hebt te maken met digi­ta­li­se­ring en tijdens grote evene­menten moet je reke­ning houden met aanslagen. "Het vak van een burge­meester veran­dert heel erg. Je moet een schaap met vijf poten zijn en toch met beide poten in de klei blijven staan.", aldus Waan­ders. Tijdens de lezing in ’t Garna­len­fa­briekje vertelt de burge­meester hoe zij daar mee omgaat.

Uiter­aard is er na afloop genoeg ruimte voor het stellen van vragen en de moge­lijk­heid om haar ambts­ket­ting te bekijken.


De Garna­le­fa­bryk
It Gernaat­fa­bryk 2-4
9142 VH Moddergat

Datum: woensdag 25 april 2018
Tijd: 19:30 uur

Kosten: € 5,00 voor volwas­senen | € 2,50 voor leer­lingen en studenten
Deel­ne­mers: maxi­maal 50 personen
Aanmelden: via www.garnalefabryk.nl of 06 - 4160 5898


© De Garnalefabryk
Foto: © Gemeente Dongeradeel