Lauwersland Online - "Dag van het Kasteel" op Landgoed Verhildersum in Leens

"Dag van het Kasteel" op Land­goed Verhil­dersum in Leens

Op maandag 21 mei doet Land­goed Verhil­dersum in Leens weer mee aan de "Dag van het Kasteel". Het thema "Verborgen verhalen verteld" is Verhil­dersum op het lijf geschreven. 

Tijdens de "Dag van het Kasteel" vertellen "borg­be­wo­ners" de verborgen verhalen van het land­goed. Hoe was het leven in de 19e eeuw in een borg op het Groninger Hoge­land? Waar sliepen ze, wat deden ze en wat aten ze, hoe ging dat met de was? De borg­be­wo­ners kunnen u er van alles over vertellen. Om 11:00 uur, 13:00 uur en 15:00 uur kunt u met hen meewan­delen en er alles over horen. Neem ook de tijd om de prach­tige natuur­film over de huidige bewo­ners, de vleer­muizen, te bekijken. U komt dan alles te weten over het leven van de laag­vlieger, de water­vleer­muis en de dwergvleermuis.

Land­goed Verhil­dersum in Leens, met als middel­punt de enige over­ge­bleven borg in De Marne, is een belang­rijke schakel tussen het heden en het verleden van de regio. Het land­goed vertelt het verhaal van de adel en nieuwe rijken in relatie tot de inno­va­tieve, opko­mende boeren­stand en de arbei­ders. Het verhaal van bloeien en verwelken, van zaaien en oogsten, van eb en vloed. Kortom: het verhaal van de cyclus van het leven. Verhil­dersum illu­streert dit verhaal aan de hand van gebeur­te­nissen, voor­werpen, personen en anek­dotes uit de 19e eeuw. De geschie­denis wordt vanuit drie perspec­tieven tot leven gewekt.


Lauwersland Online - "Dag van het Kasteel" op Landgoed Verhildersum in Leens


In de weel­de­rige, rijk inge­richte Borg en in het eenvou­dige Arbei­ders­huisje waan je je op bezoek bij de bewo­ners. En in de Muse­um­boer­derij en het Koets­huis kunt u genieten van bijzon­dere expo­si­ties. De expo­sitie "Aan tafel bij…" in de Muse­um­boer­derij laat u de verschillen tussen de borg­be­wo­ners, boeren en arbei­ders ervaren en dan met name de tafel­cul­tuur. U kunt letter­lijk aanschuiven. In speciale vitrines worden prach­tige trouw­ja­ponnen en doop­jurken uit de 19e eeuw tentoon­ge­steld. Ook kunt u er meer te weten komen over de geschie­denis van de Borg.

In het Koets­huis is naast de Muse­um­winkel de expo­sitie "Kleu­ren­drift, het land van De Ploeg" te bewon­deren. Deze expo­sitie is ter gele­gen­heid van het honderd­jarig bestaan van Kunst­kring De Ploeg. Ontdek en beleef aan de hand van 30 kleur­rijke werken van ploeg­schil­ders van het eerste uur het Groninger land. Met onder andere niet eerder geëx­po­seerde werken uit parti­cu­liere collec­ties. Schil­de­rijen van land­schappen en land­leven geven een prachtig en kleur­rijk beeld. Met recht Kleu­ren­drift op het Hogeland.

De boom­gaard toont een keur aan oude fruit­rassen en op een van de akkers zijn proef­veldjes aange­legd waarop oude land­bouw­ge­wassen verbouwd worden. In de weiden rond de Muse­um­boer­derij lopen tijdens het seizoen laken­vel­ders en blaar­kop­koeien met hun kalfjes en een paar Groninger paarden.

Maak een wande­ling over de monu­men­tale oprij­laan, door de tuin met het stijl­volle prieel en geniet van de rust, de geuren en kleuren en van de door beeld­houwer Eddy Roos gemaakte vrou­wen­fi­guren. Ontdek op het land­goed samen met de kinderen cultuur en natuur aan de hand van de struun­kaart en een struuntas, een speur­tocht, of ga samen speuren met Cam en Vinnie naar het Verhil­dersum Mysterie aan de hand van een tablet. Ervaar hoe veel­zijdig het land­goed is!


Land­goed Verhildersum
Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 - 571 430

Datum: maandag 21 mei 2018
Tijd: 10:30 - 17:00 uur

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !


Over Land­goed Verhildersum

Op het Hoge­land, in het Noord­westen van de provincie Groningen, vlakbij het Lauwersmeer­ge­bied en de Waddenzee, ligt het dorp Leens. Deze prach­tige plek wordt omringt door oude bomen, einde­loze akkers, kron­ke­lende kanalen, wierden en borgen. Hier, aan de rand van het dorp, ligt Land­goed Verhildersum.

Deze wereld van geschie­denis en cultuur, 32 hectare groot, vertelt het verhaal van het 19e-eeuwse Hoge­land. Laat u verrassen en meenemen in een wande­ling door het verleden, over de aloude land­adel en nieuwe borg­be­wo­ners, de rijke boeren­stand en de arme land­ar­bei­ders. Kortom: van de vele facetten van de geschie­denis, die voor ieder iets moois verborgen houdt. Ontdek, alleen of met vrienden en/of familie, de verhalen en bijzon­der­heden van het verleden en laat ze tot leven komen op Land­goed Verhildersum.

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.