Lauwersland Online - De 6e editie van de Special Olympics Regionale Spelen Groningen

maandag 3 december 2018

De 6e editie van de Special Olym­pics Regi­o­nale Spelen Groningen

Op zaterdag 15 juni 2019 orga­ni­seert De Brug provincie Groningen de 6e editie van de Special Olym­pics Regi­o­nale Spelen in Groningen. 

Play Unified, nieuwe sport­com­pe­ti­ties - zoals golf en skee­leren - staan aanko­mende editie in de schijn­wer­pers. Ook aan spor­ters die niet aan de wedstrijden mee kunnen doen is gedacht door bewee­gon­der­delen als MATP en Sportfun. De voor­be­rei­dingen voor dit mooie evene­ment zijn inmid­dels gestart.

16 takken van sport

De spor­ters nemen het in 2019 tegen elkaar op in 16 takken van sport, onder andere golf, zwemmen, atle­tiek en bowlen. Het bijzon­dere aan de Special Olym­pics is dat spor­ters tegen­stan­ders treffen van hun eigen niveau. Door de zoge­heten divi­si­o­ning heeft iedere deel­nemer een kans om te winnen.

In 2017 stonden MATP en Sportfun ook op het programma. Deze spor­ters doen niet mee aan de wedstrijd­on­der­delen, maar aan een andere vorm van bewegen. Ook voor deze acti­vi­teiten is een voorbereidingsprogramma.

Spelers­raad

Voor­af­gaand aan de Special Olym­pics Regi­o­nale Spelen 2019 wordt opnieuw een spelers­raad gevormd. De spelers­raad speelt een rol in de voor­be­rei­ding en vorm­ge­ving van het evene­ment. De betrok­ken­heid van de doel­groep staat hoog in het vaandel. Er  wordt goed geluis­terd naar de ideeën en meningen van de spelers en de spelers­raad wordt betrokken bij de orga­ni­satie. De samen­stel­ling van de spelers­raad wordt later bekendgemaakt.

Play and create unified

Het thema play unified staat centraal tijdens het evene­ment. Hierbij worden spor­ters met en zonder beper­king met elkaar in contact gebracht. Op deze manier wordt gewerkt aan inclusie en een posi­tieve houding t.a.v. de doelgroep.

De Special Olym­pics is het ultieme plat­form om elkaar te ontmoeten, emoties te delen en begrip voor elkaar te ontwik­kelen. Daarom is het motto van het evene­ment: "Mensen met en zonder verstan­de­lijke beper­king samen in de samenleving".

Mocht u zich aange­sproken voelen om mee te denken of doen in het kader van play & create unified, neem dan gerust contact op met de organisatie.

Foto & tekst: © De Brug provincie Groningen