2018 Lauwersland Online - De Boer: Nieuwe taken EU vergen handhaving waarden en voldoende budget

De Boer: Nieuwe taken EU vergen hand­ha­ving waarden en voldoende budget

"De EU moet zich vernieuwen en zelf­be­wuster op het wereld­to­neel gaan acteren. Niet alleen om de klas­sieke doel­stel­lingen van welvaart en vrede te reali­seren, maar ook met het oog op nieuwe doel­stel­lingen als veilig­heid, beheer­sing van migratie en oplos­sing van de klimaat­pro­ble­ma­tiek. Dat vraagt dat de EU haar hoge maat­schap­pe­lijke en mili­euwaarden en normen verde­digt, en deze tot inzet maakt van de econo­mi­sche samen­wer­king met andere landen in de wereld." Dit zei voor­zitter Hans de Boer van VNO-NCW vandaag op de Busi­ness Europe Day in Brussel.

Veilig­heid bete­kent volgens De Boer dat nieuwe taken van de Euro­pese Unie belang­rijk worden: defen­sie­sa­men­wer­king, geavan­ceerde contro­le­sys­temen voor de buiten­grens, het beheersen van vluch­te­lin­gen­stromen, maar juist ook nieuwe (econo­mi­sche) samen­wer­king met Afri­kaanse landen om daar perspec­tief voor mensen te reali­seren. Er is breed draag­vlak voor Euro­pese actie op dit gebied omdat dit alleen geza­men­lijk gere­a­li­seerd kan worden.

Gelijk speel­veld

Op het gebied van duur­zaam­heid is de EU toon­aan­ge­vend in de wereld. Goed omgaan met mens ("people") en aarde ("planet") is deel van de Euro­pese waarden. "Dat moet de EU met over­tui­ging uitdragen in de wereld, met steun van het Euro­pese bedrijfs­leven.", aldus De Boer.

Het is een goede zaak dat deze waarden hun weer­slag hebben gekregen in de Sustai­nable Devel­op­ment Goals van de VN. Om deze daad­wer­ke­lijk te reali­seren, moet de EU (de grootste markt van de wereld!) haar maat­schap­pe­lijke en mili­euwaarden en normen tot inzet maken van de econo­mi­sche samen­wer­king met andere landen. Bij zo’n zelf­be­wuste houding past volgens de VNO-NCW voor­zitter het hanteren van reci­pro­ci­teit: weder­zijdse toegang tot elkaars markten op basis van een gelijk speel­veld van gedeelde waarden en normen. Evidente econo­mi­sche dumping is nu al een reden om markt­toe­gang te weigeren. Waar de klimaat­pro­ble­ma­tiek per defi­nitie een wereld­pro­ble­ma­tiek is, moet gesproken worden over level playing field condi­ties op het gebied van CO-2 uitstoot. Ook de volgende fase van globa­li­se­ring vraagt, met inacht­ne­ming van de verschillen per land, sociale mini­mum­normen waaraan productie van goederen en dien­sten dient te voldoen om ook globaal te kunnen worden verhan­deld. De Boer: "De EU is het niveau waarop deze proble­ma­tiek effec­tief en effi­ciënt kan worden aangepakt."

Stevige herzie­ning middelen

De nieuwe fase voor Europa heeft gevolgen voor de nieuwe EU-begro­ting vanaf 2021, het Meer­jarig Finan­cieel Kader. De EU moet belang­rijke nieuwe taken gaan uitvoeren, en daar­voor moeten middelen beschik­baar komen. Tege­lij­ker­tijd vallen inkom­sten weg door de Brexit. Het Neder­landse kabinet heeft er met nadruk op gewezen dat dit tot een stevige herzie­ning noopt van de uitgaven voor bestaand beleid. VNO-NCW steunt deze inzet. Maar hoe deze besluit­vor­ming ook afloopt, voorop moet staan dat de moder­ni­se­ring van de EU-begro­ting er komt. Die moet de EU in staat te stellen haar klas­sieke én nieuwe hoofd­doel­stel­lingen waar te maken, met behoud van onze hoge waarden, aldus De Boer.

© VNO-NCW