De Marne vraagt regering om ruimhartig kinderpardon

donderdag 22 november 2018

De Marne vraagt rege­ring om ruim­hartig kinderpardon

Het gemeen­te­be­stuur van De Marne vraagt de rege­ring om een ruim­hartig "kinder­pardon". In een brief aan staats­se­cre­taris Mark Harbers van Justitie en Veilig­heid pleit de gemeente voor een oplos­sing voor kinderen van asiel­zoe­kers die al lange tijd in Neder­land verblijven en hier gewor­teld zijn.

Met het sturen van de brief geven burge­meester en wethou­ders uitvoe­ring aan een motie in de gemeen­te­raad die was inge­diend door PvdA, Chris­ten­Unie, Groen­Links en CDA. De motie werd door een ruime meer­der­heid aangenomen.

Volgens de gemeen­te­raad van De Marne worden de asiel­re­gels momen­teel te strikt toege­past en dreigt voor een hele grote groep kinderen uitzet­ting. "Het gaat om kinderen die vijf jaar of langer in Neder­land wonen. Zij nemen vaak al volledig deel aan onze samen­le­ving en beschouwen ons land als hun thuis. Uitzet­ting doet de ontwik­ke­ling van deze kinderen geweld aan."

De Marne vraagt de staats­se­cre­taris om een oplos­sing voor deze groep kinderen, bijvoor­beeld door versoe­pe­ling van de criteria. Ook dringt de raad aan op versnel­ling van het aanvraag­proces voor asiel in Nederland.

Meer­dere Neder­landse gemeenten hebben dit jaar al een soort­ge­lijk verzoek bij de staats­se­cre­taris ingediend.

Foto: Het gemeen­te­huis van De Marne in Leens | © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente De Marne