De workshops van project Erven & Tuinen Westerkwartier gaan van start

donderdag 1 november 2018

De work­shops van project Erven & Tuinen Wester­kwar­tier gaan van start

U kunt zich aanmelden!

Na de goed­be­zochte start­bij­een­kom­sten, gaan in november de work­shops Inrichten en Onder­houd Erf & Tuin van start. Woont u in het buiten­ge­bied van het Wester­kwar­tier en wilt u aan de slag met uw erf of tuin? dan kunt u zich aanmelden voor een work­shop bij u in de buurt. Na het volgen van de work­shop kunt u gebruik­maken van subsidie voor streek­eigen beplan­ting, bijen- en vlin­der­planten en snoeiwerkzaamheden.

De work­shop gaat over de inrich­ting en onder­houd van erf en tuin en bestaat uit een theo­rie­avond, excursie en prak­tij­koch­tend. Tijdens de theo­rie­avond wordt er uitleg gegeven over de keuzes voor beplan­ting en wat dat bete­kent voor het onder­houd van het erf. Daar­naast vertellen we wat er moge­lijk is om erf en tuin natuur­vrien­de­lijker te maken.

We gaan aan de slag met het maken van een ontwerp zodat deel­ne­mers die ook voor hun eigen erf en tuin kunnen maken. Op de excur­sie­och­tend bezoeken we een aantal (voorbeeld)erven en tuinen. De work­shop is inclu­sief een tuin­ad­vies bij u thuis. Later deze winter wordt de prak­tij­koch­tend gehouden. 

Data en locaties 

Tolbert
5 november van 19:30 tot 22:00 uur en zaterdag 10 november van 13:30 tot 16:00 uur (=vol).

Nuis
6 november van 19:30 tot 22:00 uur en zaterdag 10 november van 09:30 tot 12:30 uur.

Opende
12 november van 19:30 tot 22:00 uur en zaterdag 17 november van 09:30 tot 12:30 uur.

Niehove
14 november van 19:30  tot 22:00 uur en zaterdag 17 november van 13:00 tot 16:00 uur.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via de website www.erven-tuinenwesterkwartier.nl of contact opnemen met Stie­neke van der Wal:
• tele­foon: 06 - 8397 2103
• e-mail: info@hetnoordererf.nl

Kosten: € 75,- per persoon voor de work­shop inclu­sief cursusmap en aanslui­tend het tuinadvies.

Project Erven & Tuinen Westerkwartier 

Doel van dit project is het herstel van het streek­eigen karakter van het Wester­kwar­tier en het vergroten van de natuur­waarden en biodi­ver­si­teit. Hiermee wordt het gebied aantrek­ke­lijker om te wonen en werken. Daar­naast zijn (boeren)erven en tuinen belang­rijke stap­stenen in de natuur. Er zijn prach­tige (boeren)erven en lande­lijke tuinen met streek­eigen beplan­ting, een boom­gaard bij het huis en boeren­tuin­planten. Als deze op een natuur­vrien­de­lijke manier onder­houden worden, zijn dit para­dijsjes voor tuin­vo­gels, vlin­ders, bijen en allerlei andere insecten.

Samen

Erven & Tuinen Wester­kwar­tier is een initi­a­tief van Het Noor­derErf en IVN natuur­edu­catie in het Wester­kwar­tier. Alle vier de gemeenten in het Wester­kwar­tier en de provincie Groningen dragen bij aan het project.