LAUWERSLAND ONLINE - DOE MEE MET VIER DE ALDE FEANEN

Doe mee met Vier De Alde Feanen

In Nati­o­naal Park De Alde Feanen vindt in het weekend van 25 tot en met 27 mei Vier De Alde Feanen plaats. Voor dit weekend orga­ni­seren onder­ne­mers, musea en bewo­ners van het gebied gratis acti­vi­teiten om bezoe­kers te laten genieten van de natuur. 

Zo worden er onder andere huif­kar­ritten verzorgd, kunnen kinderen op zoek naar sporen uit de natuur, zijn er rond­vaarten (onder anderen voor mensen met een beper­king) en worden er op verschil­lende plekken bijzon­dere verhalen verteld over de geschie­denis van het Nati­o­naal Park. Het defi­ni­tieve programma is nog in bewerking.

Bewo­ners en onder­ne­mers van de dorpen Earne­wâld, Goëng­ahuizen, Grou, De Veen­hoop, Warten, Wergea en Oudega kunnen aanhaken bij het natuur­fes­tival. Er wordt met name gezocht naar verha­len­ver­tel­lers, natuur­gidsen die het gebied goed kennen en mensen die bijvoor­beeld in eigen tuin een cultu­rele acti­vi­teit aanbieden.

Fête de la Nature

Vier De Alde Feanen is onder­deel van het jaar­lijkse nati­o­nale natuur­fes­tival Fête de la Nature. Omdat Leeu­warden-Fryslân dit jaar Cultu­rele Hoofd­stad van Europa is, is Nati­o­naal Park De Alde Feanen gekozen als lande­lijke hoofd­lo­catie van Fête de la Nature. Om die reden komt Prinses Irene, aanjager van Fête de la Nature, naar het Nati­o­naal Park om het festival te openen.

Meedoen?

Onder­ne­mers en bewo­ners die graag aanhaken bij Vier De Alde Feanen kunnen zich aanmelden bij de orga­ni­satie door vóór maandag 26 maart een mail te sturen naar dealdefeanen@gmail.com.


LAUWERSLAND ONLINE - DOE MEE MET VIER DE ALDE FEANEN


Nati­o­naal Park De Alde Feanen
Koaidyk 8a
9264 TP Earnewâld

Datum: vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018
Kosten: aan deel­name zijn geen kosten verbonden

Belang­rijk om te weten: de acti­vi­teiten vinden op verschil­lende loca­ties plaats!

Foto: © Fonger de Vlas