Eerste Jubileumboek "50 Jaar Notoarestoen" voor oudste vrijwilliger (80)

maandag 26 november 2018

Eerste Jubi­le­um­boek "50 Jaar Noto­ares­toen" voor oudste vrij­wil­liger (80)

Op zaterdag 23 november 1968 plantte notaris Smit samen met dertig vrij­wil­li­gers uit Eenrum de eerste ruim twee­dui­zend bomen en struiken voor zijn arbo­retum. Exact 50 jaar later - op vrijdag 23 november 2018 - hebben kinderen uit Eenrum tien nieuwe collec­tie­bomen geplant en werd het eerste exem­plaar van het jubi­le­um­boek "50 Jaar Noto­ares­toen" uitge­reikt aan vrij­wil­liger Paul Datema die er 50 jaar geleden als vrij­wil­liger bij aanwezig was toen de eerste bomen de grond in gingen.

Stich­ting Arbo­retum Noto­ares­toen viert het heuge­lijke feit dat notaris Smit 50 jaar geleden startte met zijn groene expe­ri­ment. De weidse Groninger horizon maakte gelei­de­lijk aan plaats voor het groen van moeras­ci­pressen, sequoia's, honderden rodo­den­drons en andere exoten. Zijn levens­werk is een bijzonder cultuur­his­to­risch erfgoed op het Groninger Hoge­land geworden.

De stich­ting heeft als doel om de waar­de­volle groene collectie te behouden voor de volgende gene­ra­ties en dit bete­kent dat de verza­me­ling regel­matig aange­vuld wordt met nieuwe zeld­zame bomen.

Afge­lopen vrijdag hebben Eenrumer kinderen tien nieuwe bijzon­dere uitheemse bomen geplant, vari­ë­rend van de Mantsjoe­r­ijse kurk­boom, de Chinese bijen­boom tot de zeld­zame Rehdero­den­dron (geen rodo­den­dron!) uit Azië. Naast de boom - en in water­dichte kokers - hebben ze hun visie op de toekomst van de Noto­ares­toen begraven.

Jubi­le­um­boek "50 Jaar Notoarestoen"

Ter gele­gen­heid van het 50-jarig jubi­leum is het verhaal van de eigen­zin­nige notaris voor het eerst vast­ge­legd in boek­vorm. Een naslag­werk over de geschie­denis van een uniek stukje Groningen met histo­ri­sche foto’s die de fasci­ne­rende trans­for­matie van kaal weiland tot groen para­dijs zicht­baar maken. Ook bevat het boek een kleur­rijke impressie van de heden­daagse zeld­zame exoten in de Noto­ares­toen en wordt antwoord gegeven op de vraag of het grens­ver­leg­gende expe­ri­ment van de notaris geslaagd is.

Het jubi­le­um­boek "50 Jaar Noto­ares­toen" is te koop bij meer­dere winke­liers in Eenrum en is ook online te bestellen op www.arboretumeenrum.nl !

Foto: Voor­zitter Jan Hink van stich­ting Arbo­retum Noto­ares­toen over­han­digt het eerste jubi­le­um­boek aan vrij­wil­liger Paul Datema (80 jaar) | © Hylco Bouwstra
Tekst: © Marjo­lein Akse