LAUWERSLAND ONLINE - EXPOSITIE KUNST OP SPOREN SPEURTOCHT MET DE HONDERDJARIGE PLOEG IN MUSEUM WIERDENLAND

Expo­sitie "Kunst op Sporen - speur­tocht met de honderd­ja­rige Ploeg" in Museum Wierdenland

Van 19 mei tot en met 21 oktober 2018 is in Museum Wier­den­land in Ezinge de expo­sitie "Kunst op sporen - speur­tocht met de honderd­ja­rige Ploeg" te bezichtigen.

Aanlei­ding is het honderd­jarig bestaan van de Groninger kunst­kring De Ploeg. Met een eigen draai aan de Ploeg­kunst laat Museum Wier­den­land zien dat de fasci­natie voor het Groninger land­schap bij de huidige Ploeg­leden nog onver­min­derd groot is.

De Ploeg toen…

De Ploeg werd in 1918 in Groningen opge­richt. Voor­na­me­lijk kunst­schil­ders, maar ook musici, lite­ra­toren en beoe­fe­naars van toege­paste kunsten sloten zich aan. Tot het collec­tief behoorden onder anderen Jan Wiegers, Johan Dijkstra, Jan Altink, George Martens, Alida Jantina Pott en Simon Steen­meijer. Het Groningse land­schap nam een promi­nente plaats in bij de onder­werp­keuze van de kunste­naars. Een hoog geplaatste horizon, een door weg of sloot geac­cen­tu­eerd perspec­tief en contras­te­rende kleur­vlakken zijn kenmer­kende stijl­ele­menten van de schil­de­rijen uit de hoog­tij­dagen van De Ploeg.

…en De Ploeg nu

Momen­teel heeft de kunst­kring 22 actieve leden, waar­onder het bestuur, en veertig dona­teurs. Het is een select gezel­schap, dat zich verbonden voelt met de moderne kunst­ge­schie­denis en het toepassen van expe­ri­menten en eigen­tijdse tech­nieken niet schuwt. De kunst­kring beoogt vooral de traditie van het land­schaps­schil­deren in stand te houden.

De Ploeg in Museum Wierdenland

Van 19 mei tot en met 21 oktober 2018 is in Museum Wier­den­land werk van heden­daagse en oude Ploeg­leden te bezich­tigen. Langs de fiets­route vanuit Ezinge naar Aduar­der­zijl en Feer­werd hebben leden van de huidige Ploeg kunst­werken gemaakt die een eigen­tijdse kijk geven op het eeuwen­oude land­schap. De inter­pre­ta­ties, vast­ge­legd op doek, paneel of papier worden tijdens de tentoon­stel­ling "Kunst op sporen - speur­tocht met de honderd­ja­rige Ploeg" geëxposeerd.

Bezoe­kers kunnen vóór of na het bezich­tigen van de expo­sitie met de Ploeg­wan­del/-fiets­kaart zelf op pad gaan. Op de route­kaart staan de loca­ties vermeld waar de diverse Ploeg­kun­ste­naars het land­schap hebben vast­ge­legd. Zo ontstaat een heel nieuw perspec­tief op het gebied. Een frisse blik op eeuwen­oude land­schaps­ele­menten zoals dijken, middel­eeuwse kerkjes en markante hoog­te­ver­schillen in het landschap.


LAUWERSLAND ONLINE - EXPOSITIE KUNST OP SPOREN SPEURTOCHT MET DE HONDERDJARIGE PLOEG IN MUSEUM WIERDENLAND


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 – 621 524

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Museum Wier­den­land

in Ezinge richt zich op de verhalen over het land­schap en de cultuur van terpen en wierden in het noor­de­lijk Wadden­kust­ge­bied. Speciale aandacht is er voor het oudste cultuur­land­schap van Neder­land – het Nati­o­naal Land­schap Middag-Humster­land en de wierde Ezinge.

Arche­o­lo­gi­sche vond­sten tonen hoe de mensen op de wierde leefden in de IJzer­tijd, Romeinse tijd en in de Middel­eeuwen. Een bijzon­dere vinding uit de wierde De Bouwerd, het dubbele paar­den­graf met hond, is één van de spec­ta­cu­laire vond­sten uit de Groninger archeologie.

Regel­matig worden er acti­vi­teiten en, jaar­lijks, tentoon­stel­lingen passend bij de hier­boven genoemde aandachts­punten georganiseerd.

Sinds eind oktober 2012 mag het zich gere­gi­streerd museum noemen, opge­nomen in het lande­lijk Museumregister.

Openings­tijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!