Lauwersland Online - Fashioncheque voor kinderen uit minimagezinnen in de BMWE-gemeenten

Fashi­on­cheque voor kinderen uit minima­ge­zinnen in de BMWE-gemeenten

De colleges van burge­meester en wethou­ders van de BMWE-gemeenten hebben eind vorig jaar besloten om weer een Fashi­on­cheque aan minima beschik­baar te stellen, dit keer speci­fiek voor inwo­nende kinderen tot 18 jaar.

Inwo­ners van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond die een uitke­ring van Werk­plein Ability ontvangen, hebben de Fashioncheque(s) in de decem­ber­maand auto­ma­tisch per post ontvangen.

Ouders met een mini­mum­in­komen tot 120% van de bijstands­norm of weinig vermogen en die géén uitke­ring van Werk­plein Ability ontvangen, kunnen voor ieder inwo­nend kind nog tot 1 februari aanstaande een Fashi­on­cheque van € 50,00 aanvragen.

Het aanvraag­for­mu­lier is te down­lo­aden via de website www.werkpleinability.nl en is ook beschik­baar bij Werk­plein Ability aan het Ubbo J. Mans­holt­plein 2 in Winsum.


Lauwersland Online - Fashioncheque voor kinderen uit minimagezinnen in de BMWE-gemeenten