LAUWERSLAND ONLINE - Financieel perspectief op Het Hogeland

Finan­cieel perspec­tief op Het Hogeland

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond en Werk­plein Ability gaan per 1 januari 2019 samen verder als de gemeente Het Hoge­land. De Kader­nota 2019-2022 is het eerste geza­men­lijke finan­ciële product van de vijf organisaties.

In deze nota worden de uitgangs­punten voor de begro­ting van 2019 voor­ge­steld en hoe die te finan­cieren. De bestaande ambi­ties en plannen worden ondanks de korting vanuit het Rijk vanwege de herin­de­ling onver­kort door­gezet. Voor wat betreft de gemeen­te­lijke belas­tingen wordt voor­ge­steld deze zoveel moge­lijk gelijk te trekken per 1 januari 2019. De colleges van de BMWE-gemeenten leggen de kader­nota 2019-2022 op woensdag 4 juli voor aan de raads­klank­bord­groep met een posi­tief saldo voor het meer­jarig perspectief.

Ambi­ties en plannen 

De colleges stellen voor de bestaande plannen en ambi­ties vanuit de vier gemeenten door te zetten ondanks de forse korting vanuit het Rijk vanwege de herin­de­ling. Voor­beelden hiervan zijn de unieke samen­wer­king tussen zorg, onder­wijs, sport en vrije tijd in De Tirrel in Winsum, de centrum­plannen voor Bedum en Uithuizen en de verdere ontwik­ke­ling van het Werel­derf­goed­cen­trum in De Marne. Ook stellen de colleges de raads­klank­bord­groep voor om de ontwik­ke­lingen die in gang zijn gezet vanuit de visie Ruimte! mee te nemen in haar afwe­ging. Deze ontwik­ke­lingen, op het vlak van bijvoor­beeld dienst­ver­le­ning en inwo­ner­kracht, geven de nieuwe gemeente een flinke impuls. Wel is het in dit stadium te vroeg om deze ontwik­ke­lingen in de kader­nota concreet uit te werken. Sommige zaken zijn nog niet bekend of zullen verder uitge­werkt moeten worden, de kader­nota geeft de stand van zaken met de kennis en infor­matie voor zover het op dit moment bekend is.

Belas­tingen en heffingen 

Voor alle inwo­ners en onder­ne­mers van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond stellen de colleges van BMWE voor de belas­tingen vanaf volgend jaar zoveel moge­lijk gelijk te trekken. Sommige inwo­ners en onder­ne­mers gaan dan meer betalen, anderen juist minder. De colleges stellen ook voor om foren­sen­be­las­ting en toeris­ten­be­las­ting voor het hele gebied in te voeren. Daar­en­tegen wordt voor­ge­steld de honden­be­las­ting af te schaffen. Vanwege te beperkte tijd voor een eendui­dige uitvoe­ring wordt de afval­stof­fen­hef­fing nog niet per 1 januari 2019 gelijk getrokken. Wel stellen de colleges voor om in het hele gebied uit te gaan van een kosten­dek­kend systeem. De colleges geven hiermee rich­ting aan voor de raden, later dit jaar krijgen de raden voor­stellen ter besluit­vor­ming voor de tarieven 2019.

Vervolg­proces

De geza­men­lijke colleges van burge­meester en wethou­ders van de BMWE-gemeenten bieden de Kader­nota 2019-2022 aan de raads­klank­bord­groep van de BMWE-gemeenten aan. De raads­klank­bord­groep bespreekt de Kader­nota op woensdag 4 juli. De reactie van de raads­klank­bord­groep wordt meege­nomen in de uitwer­king van de concept begro­ting 2019 van Het Hoge­land. Eind 2018 stellen de huidige gemeen­te­raden de belas­ting­ver­or­de­ningen vast.