LAUWERSLAND ONLINE - FOLDERMARKT IN DAMWALD

Folder­markt in Damwâld

Op maandag 23 april komen zo’n 130 toeris­ti­sche onder­ne­mers samen tijdens de jaar­lijkse folder­markt van Noord­oost Friesland. 

Op deze avond wisselen onder­ne­mers folder­ma­te­riaal uit zodat ze de infor­ma­tie­voor­zie­ning voor het komende toeris­ten­sei­zoen weer op orde hebben. De avond wordt geor­ga­ni­seerd door Stich­ting Regio­Mar­ke­ting en Toerisme Noord­oost Fries­land. Locatie is de Kruisweg in Damwâld.

Voor­af­gaand aan de folder­markt krijgen onder­ne­mers infor­matie over de provin­ciale marke­ting­or­ga­ni­satie Merk Fryslân en de laatste stand van zaken in Noord­oost Fries­land. Cultu­rele Hoofd­stad Leeu­warden-Fryslân 2018 is met hun mate­riaal ook aanwezig op de folder­markt. Gedu­rende de avond hebben onder­ne­mers de kans hun wensen voor het komend toeris­ti­sche seizoen te delen.

De folder­markt is de start van het toeris­tisch seizoen in Noord­oost Fries­land. Er is gele­gen­heid tot netwerken en bijpraten met collega-onder­ne­mers. Recre­a­tieve onder­ne­mers die het seizoen goed willen starten zijn van harte welkom. Aanmelden is moge­lijk tot en met 21 april.


Programma

19:00 uur - Inloop met koffie/thee en moge­lijk­heid om folders klaar te leggen
19:30 uur - Opening en presen­tatie Stich­ting RMT
20:00 uur - Presen­tatie Merk Fryslân over de laatste stand van zaken
20:30 uur - Ophalen input en ideeën bij ondernemers
20:45 uur - Start folder­markt en netwerken
22:00 uur - Afsluiting


De Kruisweg
Hoofdweg 42
9104 BG Damwâld

Datum: maandag 23 april 2018
Tijd: 19:00 – 22:00 uur

Kosten: deel­name is gratis

Foto: © Marcel van Kammen