Foto-expo­sitie "Sâltlân" van Remco de Vries in 't Garna­len­fa­briekje in Moddergat

Op zondag 10 juni opent Joop Mulder de foto-expo­sitie "Sâltlân" van foto­graaf Remco de Vries in 't Garna­len­fa­biekje in Moddergat. Een expo­sitie van foto’s die Remco in de afge­lopen jaren maakte op het wad, groten­deels tussen Holwerd en Paesens, waar het Friese land grenst aan de zee.

"Sâltlân is koartwei de bene­a­ming foar it lân dêr't je sicht hawwe op it Waad.", omschrijft Remco het buiten­dijkste gebied aan de Waddenzee. Gewa­pend met tijd, goede laarzen en een camera ontdekte hij als foto­graaf op dat Sâltlân het zicht op een fasci­ne­rend grens­ge­bied tussen land en zee. Door het licht tegen te houden, maakte hij beelden die een distil­laat vormen van wat er zich in soms tien­tallen seconden om hem heen afspeelde. Remco: "Ik haw de tiid net beferzen, mar útsmard oer ien foto. Sa binne de stadige bewe­gings yn de loft en it wetter sichtber wurden." Wolken breken uit elkaar en het komen en gaan van het water schetsen een herin­ne­ring aan wat was in de foto's.

De zicht­bare gevolgen van al die dyna­miek aan het wad komen aan bod in de expo­sitie. Kwel­der­klei, steen en palen; alles wijkt voor de zee. Remco: "De tiid hat tosken op it Waad en plakken dêr't je dat sjogge, binne werom te sjen yn de bylden yn de ekspo­sysje." Dat alles is gefo­to­gra­feerd op momenten dat het licht en het weer zo opti­maal moge­lijk waren. Remco: "Dat kostet mear as dagen, it binne jierren wurden. It hat foto's opsmiten dêr't de reali­teit betiden ek floeiber liket te wêzen."

Remco de Vries

Remco de Vries (1971) is geboren in IJlst, groeide op in Heeg en woont nu in Gau. Naast foto­graaf is hij jour­na­list bij Omrop Fryslân, waar hij zijn eigen natuur­ru­briek in het tele­vi­sie­pro­gramma Fryslân Hjoed heeft. Remco bericht op Twitter (@FMwurker) en Inst­agram (@fmwurker) twee­talig over zijn foto­grafie en werk.

Opening foto-expo­sitie "Sâltlân"

De opening van de foto-expo­sitie "Sâltlân" vindt plaatst op zondag 10 juni van 13:00 tot 15:00 uur. Joop Mulder spreekt het openings­woord en Gerrit Breteler zal een muzi­kale bijdrage verzorgen. U bent van harte welkom!

De foto-expo­sitie is te bezich­tigen op zondag 10, 17 en 24 juni en zondag 1 juli. Remco de Vries is op deze dagen aanwezig.

Het betreft een verkoop­ex­po­sitie en gedu­rende de expo­sitie kunnen daarom beelden op verschil­lende mate­ri­alen en in verschil­lende formaten gekocht of besteld worden, voor zowel parti­cu­liere als zake­lijke toepas­singen. In totaal worden er rond de 14 beelden tentoongesteld.


De Garna­le­fa­bryk
It Gernaat­fa­bryk 2-4
9142 VH Moddergat

Datum: zondag 10, 17 en 24 juni en zondag 1 juli 2018
Tijd: 13:00 - 15:00 uur

Kosten: de entree is gratis
Voor groepen op afspraak buiten genoemde tijden te bezich­tigen via info@garnalefabryk.nl.

Foto: © Remco de Vries | De see slacht stikken (De zee slaat stuk) - Wierumer kwelder - 28 janne­waris 2018