Lauwersland Online - Gedeputeerde Kramer geeft 7 producenten landelijke erkenning "Frysk Erkend Streekprodukt"

Gede­pu­teerde Kramer geeft 7 produ­centen lande­lijke erken­ning "Frysk Erkend Streekprodukt"

Tijdens een fees­te­lijke bijeen­komst in het dorps­huis van Raerd zijn op dins­dag­avond 30 januari de eerste zeven Friese bedrijven gecer­ti­fi­ceerd met het keur­merk Frysk Erkend Streekprodukt.

Uit handen van Gede­pu­teerde Johannes Kramer kregen de onder­ne­mers de certi­fi­caten uitge­reikt. Allen betrekken de grond­stoffen uit de regio en gaan zorg­vuldig om met natuur en land­schap. Het gaat om de bedrijven Grey­danus Earlik Ite in Heeren­veen, Dykstra State in Menaam, Puur Fruit uit de Boom­gaard in Jirnsum, De Gouden Boaiem in Smal­le­brugge, Perma­cul­tuur­tuin­derij Ús Hôf in Sibranda­bu­orren, Wymbrits IJsma­kers in Heeg en Frisian Angus in Anjum.

Stich­ting Streek­eigen Producten Neder­land verleent de lande­lijke erken­ning als echt en eerlijk streekproduct.

Gecer­ti­fi­ceerde producten en ondernemers

De certi­fi­caten werden uitge­reikt aan een aantal bijzon­dere onder­ne­mers. Zo levert de honderd jaar oude boom­gaard uit Irnsum sap en jam van Puur Fruit uit de boom­gaard. De familie Bokma van het biolo­gisch melk­vee­be­drijf De Gouden Boaiem uit Smal­le­brugge runt hun boeren­be­drijf met Jersey koeien op een eiland. Wymbrits IJsmaker Thijs van der Kaaij uit Heeg maakt van deze "Gouden Molke" heer­lijke boeren­roomijs. Perma­cul­tuur­tuin­derij Ùs Hôf stelt geteelde groente en fruit via een abon­ne­men­ten­sys­teem beschik­baar aan het dorp, abon­nees kunnen oogsten wat ze nodig hebben, verser kan het niet! Frisian Angus in Anjum laat zijn Frisian Angus runderen een groot deel van het jaar vertoeven in de Bant­polder in het Nati­o­naal Park Lauwersmeer. Kalfjes zogen bij de moeder en groeien op in de kudde. Ook Dykstra State in Menaam houdt runderen, alleen dan van het zeld­zame Zwart­bont Fries Hollandse ras voor het weiden van het vee en het verkopen van het vlees. En Grey­danus Earlik Ite in Heeren­veen maakt verse kant-en-klaar­maal­tijden zonder toevoe­gingen van producten uit de regio, zoals Wâld­be­an­tjses, Kollumer Zoete Erwt, Hummel­hûzer Rode, Koudumer Beantsjes en kaas van Buur­vrouw Durkje.

Dagvoor­zitter Pieter van der Werff van het Nordwin College liet al deze onder­ne­mers vertellen over hun bedrijf en hun passie voor het produ­ceren van eerlijk voedsel. Ook lieten zij proeven van hun producten. Zo kwam er een heer­lijke rook­worst voorbij van Gouden Boaiem, werden er bitter­ballen en bapao’s van Frisian Angus Beef voor­ge­scho­teld en kon men de jams en sapjes van Puur Fruit proeven. Grey­danus kwam met een mini­ge­rechtje "Sipel­pomp" en Dykstra State met een smake­lijk stoofpotje.

Waarom Frysk Erkend Streekprodukt?

Het Frysk Erkend Streek­pro­dukt is voort­ge­komen uit het project "Fryslân giet foar echt", dat de Friese streek­pro­ducten op een hoger plan moet tillen. Het Nordwin College en streek­keur­merken De Marren, Wâldpyk en Wadden­goud zijn hierbij betrokken. Deze drie streek­merken verte­gen­woor­digen drie duide­lijke afge­ba­kende streken in Fries­land met elk een geheel eigen karakter: De Fryske Marren, het Wadden­ge­bied en De Friese Wouden. Maar een aantal produ­centen iden­ti­fi­ceren zich meer met Fryslân als geheel, omdat ingre­di­ënten uit de verschil­lende Friese streken komen of omdat de Friese iden­ti­teit sterk gewor­teld zit bij een aantal bedrijven. Door de betrokken orga­ni­sa­ties van het project is daarom twee jaar geleden besloten het Friese keur­merk te ontwik­kelen. Provincie Fryslân steunt dit nieuwe streek­keur­merk voor de gehele provincie. Gede­pu­teerde Johannes Kramer was daarom aanwezig om de certi­fi­caten uit te reiken. Hij onder­streepte het belang van lokale voed­sel­pro­ductie en -consumptie en gaf aan dat mensen steeds meer behoefte hebben aan gezond en eerlijk eten.

Certi­fi­ce­ring

Bedrijven die ook geïn­te­res­seerd zijn in het Frysk Erkend Streek­pro­dukt kunnen aankloppen bij Stich­ting de Marren, Stich­ting Wadden­groep of Stich­ting Wrâld­frucht. Producten moeten voldoen aan de voor­waardes die gesteld zijn vanuit het lande­lijke keur­merk Erkend Streek­pro­duct. Hierbij hoort ook een duur­zame bedrijfs­voe­ring. Jan de Boer van Stich­ting Wrâld­frucht vertelde over dit proces van certi­fi­ce­ring en welke eisen er worden gesteld vanuit het lande­lijke keur­merk Streek­pro­duct Neder­land (SPN). Afge­vaar­digde René de Bruin van SPN vertelde over de lande­lijke dekking van de orga­ni­sa­ties die streek­boeren en -bedrijven certificeren.