Gemeente Bedum waardeert vrijwilligers met een gezellige middag

maandag 22 oktober 2018

Gemeente Bedum waar­deert vrij­wil­li­gers met een gezel­lige middag

Jaar­lijks zetten vele inwo­ners van de gemeente Bedum - jong en oud - zich vrij­willig in voor buurt- en bewo­ners­ini­ti­a­tieven, vere­ni­gingen en stich­tingen, kerken, sport­clubs, jeugd- en jonge­ren­werk, het goede doel, zorg­in­stel­lingen, scholen, musea en natuur­or­ga­ni­sa­ties. Dankzij de inzet van enthou­si­aste vrij­wil­li­gers kunnen orga­ni­sa­ties bestaan en acti­vi­teiten plaatsvinden.

Naast de uitrei­king van de Waar­de­rings­roos voor waar­de­volle vrij­wil­li­gers­ini­ti­a­tieven in de gemeente Bedum, wil de gemeente Bedum dit jaar ook haar waar­de­ring voor vrij­wil­li­gers uitspreken en orga­ni­seert daarom samen met het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk Bedum op donderdag 15 november een gezel­lige middag met een High Tea in Grand Café Koning in Bedum.

Programma

Tijdens de High Tea van 14:30 tot 17:00 uur kunnen vrij­wil­li­gers genieten van thee of koffie en diverse hapjes. Ook is er ruimte voor ontmoe­ting. Verder is er een portret­fo­to­graaf aanwezig en theater. Deel­name aan deze acti­vi­teiten is geheel vrijblijvend!

Deel­name aan de High Tea is gratis en alle vrij­wil­li­gers die woon­achtig zijn in de gemeente Bedum zijn van harte welkom.

Aanmelden

Vrij­wil­li­gers uit de gemeente Bedum kunnen zich tot en met 9 november aanmelden via het mail­adres highteabedum@gmail.com.

Bij aanmel­ding graag uw naam, woon­plaats en de vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­satie vermelden.

De High Tea biedt ruimte aan maxi­maal 60 vrij­wil­li­gers en daarom geschiedt deel­name op basis van volg­orde van aanmel­ding. Na 9 november krijgt u een beves­ti­ging van deelname.