LAUWERSLAND ONLINE - Gemeente De Marne sluit 2017 positief af

Gemeente De Marne sluit 2017 posi­tief af

Gemeente De Marne kijkt terug op een posi­tief jaar. Dit blijkt uit de jaar­re­ke­ning 2017 die het college van B&W aan de gemeen­te­raad heeft voor­ge­legd. Het reke­ning­resul­taat komt in 2017 ten opzichte van de begro­ting 1,7 miljoen euro voor­de­liger uit. Met de herin­de­ling voor de deur staat de gemeente er goed voor.

Herin­de­ling

Afge­lopen jaar heeft de gemeente in samen­wer­king met de gemeenten Bedum, Winsum en Eems­mond al flink voor­ge­sor­teerd op de herin­de­ling. Het jaar 2018 staat echt in het teken van de voor­be­rei­ding op de herin­de­ling, dit vraagt flinke inzet aange­zien per 1 januari 2019 gemeente Het Hoge­land een feit is.

Gere­a­li­seerd

Het afge­lopen jaar zijn er veel zaken gere­a­li­seerd. Zo is dit school­jaar samen­wer­kings­school De Zout­kam­perril van start gegaan door een fusie tussen OBS Solte Campe en CBS de Icht­hus­school. Ook zijn er de nodige voor­be­rei­dingen gedaan voor de reali­satie van inte­grale kind­centra in Eenrum en Leens. In juli 2017 is het project Werken Aan de Dorpen van start gegaan. Vanuit de dorpen zijn er plannen opge­steld die de vita­li­teit en de leef­baar­heid versterken en de kwali­teit van leef- en woon­om­ge­ving verhogen, uitvoe­ring volgt dit jaar.

De bele­ve­nis­route Lauwersom is afge­rond en dit jaar fees­te­lijk geopend. Hiermee is het gebied een prachtig toeris­tisch wandel- en fiets­route rijker. De plannen voor een Werel­derf­goed­cen­trum zijn afge­lopen jaar verge­vor­derd, haal­baar gebleken en de finan­cie­ring hier­voor is rond. Vanuit de gemeente is een bijdrage van 1 miljoen euro beschik­baar voor inrich­ting van de open­bare ruimte.

© Gemeente De Marne