Gemeente Winsum waardeert vrijwilligers met een gezellige middag

woensdag 17 oktober 2018

Gemeente Winsum waar­deert vrij­wil­li­gers met een gezel­lige middag

Jaar­lijks zetten vele inwo­ners van de gemeente Winsum - jong en oud - zich vrij­willig in voor buurt- en bewo­ners­ini­ti­a­tieven, vere­ni­gingen en stich­tingen, kerken, sport­clubs, jeugd- en jonge­ren­werk, het goede doel, zorg­in­stel­lingen, scholen, musea en natuur­or­ga­ni­sa­ties. Dankzij de inzet van enthou­si­aste vrij­wil­li­gers kunnen orga­ni­sa­ties bestaan en acti­vi­teiten plaatsvinden.

De gemeente Winsum waar­deert de inzet van vrij­wil­li­gers zeer en orga­ni­seert daarom samen met het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk Winsum op woensdag 14 november een gezel­lige middag met een High Tea in cultu­reel centrum De Blauwe Schuit in Winsum.

Programma

Tijdens de High Tea van 14:30 tot 17:00 uur kunnen vrij­wil­li­gers genieten van thee of koffie en diverse hapjes. Verder zijn er uiteen­lo­pende leuke acti­vi­teiten zoals theater, biljarten, vilten en muziek. Ook kan er deel­ge­nomen worden aan de work­shops schil­deren en Gronings voor begin­ners. Deel­name aan een acti­vi­teit of work­shop is geheel vrijblijvend!

Deel­name aan de High Tea is gratis en alle vrij­wil­li­gers die woon­achtig zijn in de gemeente Winsum zijn van harte welkom.

Aanmelden

Vrij­wil­li­gers uit de gemeente Winsum kunnen zich tot en met 8 november aanmelden via het mail­adres highteawinsum@gmail.com.

Bij aanmel­ding graag uw naam, woon­plaats en de vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­satie vermelden.

De High Tea biedt ruimte aan maxi­maal 100 vrij­wil­li­gers en daarom geschiedt deel­name op basis van volg­orde van aanmel­ding. Na 8 november krijgt u een beves­ti­ging van deelname.