Gemeente Zuid­horn waar­deert inzet van vrij­wil­li­gers met een Vrijwilligersfeest

De gemeente Zuid­horn waar­deert de inzet van vrij­wil­li­gers zeer en orga­ni­seert daarom, samen met Vrij­wil­li­gers­werk Zuid­horn, een Vrijwilligersfeest.

Jaar­lijks zetten vele inwo­ners, jong en oud, zich vrij­willig in voor buurt- en bewo­ners­ini­ti­a­tieven, vere­ni­gingen en stich­tingen, kerken, sport­clubs, jeugd- en jonge­ren­werk, het goede doel, zorg­in­stel­lingen, scholen, musea en natuur­or­ga­ni­sa­ties. Dankzij de inzet van deze enthou­si­aste vrij­wil­li­gers kunnen orga­ni­sa­ties blijven bestaan en kunnen acti­vi­teiten worden georganiseerd.

Vrij­wil­li­gers­feest

De gemeente Zuid­horn en Vrij­wil­li­gers­werk Zuid­horn orga­ni­seren op donderdag 24 mei een Vrij­wil­li­gers­feest met een gezel­lige High Tea en een Feest­avond voor alle in de gemeente Zuid­horn woon­ach­tige vrijwilligers.

Programma

Tijdens de High Tea van 14:30 tot 17:00 uur kunnen vrij­wil­li­gers genieten van thee en/of koffie en diverse hapjes. Verder kan worden deel­ge­nomen aan leuke acti­vi­teiten zoals een stoel­mas­sage, een work­shop Kleur­ad­vies, een yoga­sessie zittend op je stoel of een work­shop haken. Er is een spor­t­hoek met onder andere koersbal, kegelen, tennis en golf. Ook is er een lezing van univer­si­tair docent Erik Meijles over de ontstaans­ge­schie­denis van het gebied Wester­kwar­tier en de nog zicht­bare herken­nings­punten. Deel­name aan een acti­vi­teit of work­shop is geheel vrijblijvend!

Vrij­wil­li­gers die overdag niet in de gele­gen­heid zijn om deel te nemen aan de High Tea zijn 's avonds van 20:30 tot 23:00 uur van harte welkom op de Feest­avond. Er is een divers feest­pro­gramma en er kan gedanst worden op muziek van DJ Stoffer Meijer. Bezoe­kers van de Feest­avond ontvangen per persoon drie drankmuntjes.


Zowel de High Tea als de Feest­avond worden gehouden in Zalen­cen­trum Balk aan De Gast 39 in Zuid­horn. De deel­name is gratis en alle vrij­wil­li­gers, woon­achtig in de gemeente Zuid­horn, zijn op 24 mei van harte welkom!


Aanmelden voor de High Tea

Aanmelden voor de High Tea kan door vóór woensdag 16 mei een e-mail te sturen naar: steunpuntwelzijn@swgz.nl. Bij aanmel­ding graag uw naam, woon­plaats en de vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­satie waar­voor u actief bent vermelden.

De High Tea biedt ruimte aan maxi­maal 200 vrij­wil­li­gers en daarom geschiedt deel­name op basis van volg­orde van aanmel­ding. Na 16 mei krijgt u een beves­ti­ging van deelname.

Aanmelden voor de feest­avond is niet nodig. Wees wel op tijd, want Vol = Vol !