LAUWERSLAND ONLINE - GROENLINKS - EINDELIJK GASWINNING NAAR NUL

Groen­Links: Einde­lijk, gaswin­ning naar nul

Een grote sprong vooruit, de problemen van de gaswin­ning worden nu echt bij de bron aange­pakt, zo reageert de Staten­fractie van Groen­Links op de berichten dat de gaswin­ning in Groningen geheel wordt afge­bouwd en al in 2022 verlaagd moet zijn naar maxi­maal 12 miljard kuub per jaar.

"Dit bete­kent zeker niet dat alle problemen nu zijn opge­lost.", zegt statenlid Hendri Meen­de­ring. "Samen met onze Tweede Kamer­fractie bekijken we kritisch hoe dit afbouw­plan verder wordt uitge­werkt. Wat zijn de gevolgen voor de verster­kings­ope­ratie bijvoorbeeld?

Ook weten we alle­maal dat de bevingen echt niet direct stoppen als de gaswin­ning naar beneden gaat. Duide­lijk is nu wel dat onze rege­ring na al die jaren vechten door de Gronin­gers inziet dat er echt iets moet gebeuren.

Laten we hopen dat we deze posi­tieve lijn kunnen vast­houden de komende jaren. Dit biedt boven­dien uitste­kende kansen voor de energietransitie."

© Groen­Links provincie Groningen